Nie je tajomstvom, ?e vä??ina výrobcov smartfónov uprednost?uje dizajn na úkor odolnosti. Dobrým príkladom je aj najnov?ia vlajková lo? Samsung Galaxy S8.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

SquareTrade a JerryRigEverything sa radia medzi najznámej?ie YouTube kanály, ktoré testujú odolnos? smartfónov. Do rúk sa im u? dostal aj Galaxy S8 a my sa tak kone?ne dozvedáme, ko?ko toho prekrásna kon?trukcia smartfónu znesie. U? testy minuloro?ných Galaxy S7/S7 Edge dokázali pou?ívate?ov presved?i?, aby si ich poriadne chránili. V ich stopách pokra?ujú aj tohtoro?né modely, teda Galaxy S8 a S8+. Základom je sklenená kon?trukcia a k hor?ej odolnosti prispieva aj Infinity Edge displej s ve?mi tenkými rámikmi. Ko?ko toho teda S8-?ky znesú?

Samsung Galaxy S8 G950 64GB mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

Test od SquareTrade spo?íval v pustení oboch modelov z vý?ky 1.80 metra.

zdroj fotografie: SquareTrade / YouTube

Na zadnej aj prednej strane ihne? vzniklo plno prasklín.

galaxy s8
zdroj fotografie: SquareTrade / YouTube

Ove?a odolnej?ie neboli ani S7-?ky. Model S7 sa rozbil u? na prvýkrát a S7 Edge na druhýkrát.

galaxy-s7
zdroj fotografie: SquareTrade / YouTube

Galaxy S8 sa svojou odolnos?ou vôbec nemô?e chváli?. Jedná sa toti? o prvý smartfón testovaný YouTube kanálom SquareTrade, ktorý u? po?as prvého pádu praskol na oboch stranách.

galaxy-s8
zdroj fotografie: SquareTrade / YouTube

1.80 metra mô?e by? pre vy??ích ?udí dos? ve?ká vý?ka, no vä??ina smartfónov hod z tejto vý?ky pre?ila bez vä??ieho po?kodenia.

SquareTrade nevynechal ani test vodeodolnosti. Po 30-minútovom pobyte v h?bke 1.5 metra spozoroval zhor?enú kvalitu zvuku. Nie je známe, ?i bol tento problém problém iba do?asný, alebo na?alej pretrváva.

galaxy-s8zdroj fotografie: SquareTrade / YouTube

JerryRigEverything testuje odolnos? displeja vo?i po?kriabaniu svojimi osved?enými metódami. 

galaxy-s8
zdroj fotografie: JerryRigEverything / YouTube

Sklo displeja znieslo tvrdos? piatej úrovne, kým ho bolo mo?né po?kriaba?. Znamená to výbornú odolnos? vo?i ?krabancom a ur?ite sa nemusí? bá? necha? si smartfón vo vrecku spolu s k?ú?mi ?i mincami.

nenechaj si ujs?
Pou?ívatelia: Prosím, nekupujte si toto takmer 50-eurové ochranné sklo na Galaxy S8

Ochranné sklí?ko fotoaparátu bez problémov odolalo po?kriabaniu no?íkom, ?o je rozhodne dobré znamenie. 

galaxy-s8
zdroj fotografie: JerryRigEverything / YouTube

Sníma? odtla?kov prstov je mo?né ?ahko po?kriaba?, ale odtla?ky na??astie rozpozná. 

galaxy-s8
zdroj fotografie: JerryRigEverything / YouTube

Ani na po?kriabanie kovového rámu netreba ve?a námahy. Musíme ale uzna?, ?e tento test je trochu extrémny a be?ný pou?ívate? rámik ur?ite no?íkom ?kriaba? nebude. Denné pou?ívanie mô?e spôsobi? len malé ?krabance ?i odreniny. 

galaxy-s8
zdroj fotografie: JerryRigEverything / YouTube

Na základe testov odolnosti ti odporú?ame, aby si si k svojej S8-?ke kúpil aj nejaký ochranný kryt. Aj ke? je displej vo?i ?krabancom odolný dostato?ne, stále sa ti mô?e prihodi? ove?a nepríjemnej?ia skúsenos? ? rozbitie. Odporú?ame tak aj nejaké ochranné sklo, napríklad toto.

 

galaxy-s8

Celé video od SquareTrade: 

Celé video od JerryRigEverything:

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
100%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.