Tieto podmienky ochrany súkromia sú platné od 5.2.2021

Záleží nám na ochrane Vášho súkromia. Preto si prosím pozorne prečítajte tieto podmienky ochrany súkromia (ďalej len „Podmienky ochrany súkromia“).

Tieto Podmienky ochrany súkromia podrobne popisujú ako získavame, používame, uchovávame a prípadne zverejňujeme Vaše osobné údaje pri jednotlivých činnostiach vykonávaných spoločnosťou Startitup. V prípade akýchkoľvek otázok, dotazov alebo žiadostí týkajúcich sa ochrany súkromia nás prosím kontaktujte na adrese gdpr@startitup.sk.

Ak sa v týchto Podmienkach ochrany súkromia používa pojem „Startitup“, „my“, „nás“ a pod. má sa tým na mysli spoločnosť Startitup s.r.o., so sídlom Panónska cesta 7, 852 32 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 47 759 089, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 98800/B, založená v Slovenskej republike.

Startitup sa podieľa programe transparentnosti  IAB Europe Transparency & Consent Framework a dodržuje jeho podmienky a požiadavky. Na správu súhlasov používa platformu s identifikačným číslom CMP 28.

Na účely týchto Podmienok majú nasledovné pojmy tento význam:

Osobné údaje“ znamenajú všetky osobné údaje, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnej žijúcej fyzickej osobe, ktorá je identifikovateľná alebo by prostredníctvom týchto údajov mohla byť identifikovaná a ktoré spracúva Startitup na niektorý z účelov uvedených v týchto Podmienkach ochrany súkromia.

Prevádzkovateľ“ znamená konkrétnu osobu, ktorá určuje účel spracúvania Osobných údajov a je ním Startitup v súlade s týmto Podmienkami ochrany súkromia.

Pseudonymizované údaje“ znamená informácie a údaje o všetkých dotknutých osobách alebo jednotlivých kategóriách a skupinách dotknutých osôb, ktoré sú anonymizované a spracované do formy, ktorá už neumožňuje identifikovať konkrétnu fyzickú osobu bez použitia dodatočných údajov.

Sprostredkovateľ“ znamená iná osoba ako Prevádzkovateľ v danom prípade, ktorá v mene Prevádzkovateľa v konkrétnom prípade spracúva Osobné údaje.

GDPR“ znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Portál“ znamená webové stránky, ktorých prevádzkovateľom je Prevádzkovateľ prevádzkovaných na akejkoľvek internetovej doméne, predovšetkým ide ale o nasledujúce stránky Startitup.sk, Odzadu.sk, Sketcher.sk, Fontech.sk, Emefka.sk. Portál zahŕňa všetky a akékoľvek časti webovej stránky, jej podstránok, ich obsah, zdrojové a strojové kódy tak ako je v akomkoľvek čase dostupný a prevádzkovaný na vyššie uvedenej doméne.

Facebook stránky“ znamená nami prevádzkované fanúšikovské stránky (Pages) prevádzkované na sociálnej sieti Facebook.

Zákon o ochrane osobných údajov“ znamená zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pojmy s veľkým písmenom, ktoré nie sú definované v týchto Podmienkach majú význam, ktorý im je daný vo Všeobecných podmienkach používania, Všeobecných obchodných podmienkach alebo Podmienkach používania súborov Cookies.

Startitup spracúva Vaše Osobné údaje v súlade s GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov.

Podmienky ochrany súkromia pre Portál

V tejto časti Podmienok ochrany súkromia Vám poskytneme informácie o tom, ako nakladáme s Vašimi Osobnými údajmi, ktoré nám poskytujete pri návšteve niektorého z portálov startitup.sk, odzadu.sk, sketcher.sk, fotnech.sk, emefka.sk.sk alebo ktoréhokoľvek iného Portálu prevádzkovaného na internetovej doméne startitup.sk.

 • Aké Osobné údaje o Vás získavame?
 • Osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete:

Osobné údaje nám poskytujete v prípade, že

 1. sa rozhodnete na niektorom Portáli vyplniť niektorý z kontaktných formulárov pre zasielanie správ priameho marketingu (newsletter);
 2. sa rozhodnete zakúpiť si Predplatné;
 3. vyplníte Vaše údaje do registračného formulára pre založenie užívateľského konta a tieto údaje odošlete;
 4. sa rozhodnete reagovať na inzerát s pracovnou ponukou uverejnený na Portáli;
 5. využijete niektorú z interaktívnych funkcií na Portáli, ako napríklad účasť v ankete alebo kvíze;
 6. sa rozhodnete nás kontaktovať prostredníctvom emailu;

Akékoľvek Osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne a ste povinní sám zvážiť do akej miery takéto Osobné údaje poskytnete. Bez poskytnutia niektorých Osobných údajov však Startitup nemôže reagovať na Váš podnet či žiadosť alebo nemôže s Vami uzatvoriť zmluvu, ktorá vzniká registráciou užívateľského konta alebo zakúpením Predplatného.

Zodpovedáte za správnosť, úplnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov a Startitup sa bude na správnosť, úplnosť a pravdivosť týchto Osobných údajov spoliehať. Startitup nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by Vám alebo akejkoľvek tretej osobe mohli vzniknúť v súvislosti s uvedením nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých Osobných údajov.

 • Osobné údaje, ktoré získame z Vášho používania Portálu

Startitup môže získavať aj údaje, ktoré umožňujú Vašu identifikáciu aj nepriamo. Ide predovšetkým o nasledujúce údaje:

 1. informácie a dáta zo zariadení, ktoré používate na prístup na Portál, ktoré môžu zahŕňať všeobecné informácie o Vašom zariadení;
 2. informácie získané pri procese objednania Predplatného, najmä údaje potrebné na Vašu identifikáciu ako zmluvnej strany a na poskytovanie Predplatného;
 3. dáta logov, ktoré predstavujú dáta a informácie, ktoré naše servery automaticky ukladajú kedykoľvek pristupujete k Portálu (najmä IP adresa, čas prístupu, údaje o hardware a software, ktorý používate, počet klikov, stránky, ktoré uvidíte alebo ich poradie a čas, ktorý na stránkach strávite a iné);
 4. údaje o Vašom používaní Portálu;
 5. informácie získané prostredníctvom súborov cookies a iných programov na monitorovanie užívateľov, a to vrátane cookies a monitorovacích programov našich partnerov alebo prevádzkovateľov sociálnych sietí;
 6. informácie získané monitorovaním aktivít užívateľov po kliknutí reklamného banneru alebo odkazu a aj informácie o aktivitách na stránkach tretích strán (ako napr. vyhľadávačoch a sociálnych sieťach);
 7. informácie, ktoré získame prostredníctvom sociálnych pluginov prevádzkovaných tretími stranami, napr. Facebook „Páči sa mi“ (Like Button) a podobné.

Vyššie uvedené údaje neumožňujú samo o sebe identifikovať konkrétnu žijúcu fyzickú osobu. Vyššie uvedené údaje sa stávajú Osobnými údajmi v momente kedy ich priradíme ku konkrétnej identifikovanej alebo identifikovateľnej žijúcej fyzickej osobe, napr. v prípade používania Portálu s prihláseným užívateľským kontom.

 • Osobné údaje, ktoré získame od tretích osôb

Startitup môže získavať aj Osobné údaje od tretích osôb a tieto Osobné údaje kombinovať s Osobnými údajmi, ktoré Startitup získal od Vás. Ide predovšetkým o nasledujúce Osobné údaje:

 1. údaje od prevádzkovateľov sociálnych sietí (Google, Facebook) ak ste sa rozhodli zriadiť svoje užívateľské konto prostredníctvom služieb týchto tretích strán. V takom prípade Vás prevádzkovateľ sociálnej siete (Google, Facebook) vyzve na odsúhlasenie poskytnutia Osobných údajov a na základe tohto súhlasu tieto Osobné údaje prevádzkovateľ danej sociálnej siete (Google, Facebook) poskytne Startitup;
 2. údaje od tretích strán získané prostredníctvom ich cookies umiestnených na našom Portály, ako napríklad Pseudonymizované údaje obsahujúce štatistiky o návštevníkoch stránky a ich preferenciách vyplývajúcich z nimi navštevovaných stránok (tracker), nimi používaných zariadeniach alebo prehliadačoch a pravdepodobnej polohe, viac o možnostiach povolenia alebo zabránenia používania súborov cookies sa dozviete tu. 
 • Akým spôsobom Vaše osobné údaje spracúvame?

Startitup ako Prevádzkovateľ spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu a v súlade s týmito Podmienkami ochrany súkromia a za účelom uvedeným nižšie v týchto Podmienkach ochrany súkromia.

 • Plnenie zmluvných povinnosti spojených s prevádzkou Portálu

Startitup spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu v akom ste vyplnili jednotlivé polia registračného formulára pri vytvorení a vedení užívateľského konta za účelom plnenia zmluvy medzi Vami a Startitup, ktorá vzniká vytvorením užívateľského konta v súlade s Podmienkami a plnenia jednotlivých záväzkov Startitup pri prevádzke Portálu v štandarde a kvalite stanovenej Startitup, evidencie zmluvných partnerov, vybavovania podnetov a iných Vašich požiadaviek a našich záväzkov. 

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.

Vaše Osobné údaje budú v tomto prípade spracúvané a uchovávané po dobu existencie Vášho užívateľského konta a po dobu 3 rokov od zániku Vášho užívateľského konta z dôvodu obrany proti Vašim nárokom.

 • Plnenie zmluvy o poskytovaní Predplatného

Ak si objednáte Predplatné, tak o Vás Startitup okrem údajov potrebných na prevádzkovanie Portálu a plnenie zmluvných povinností spojených s prevádzkou Portálu bude spracúvať aj údaje potrebné na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní Predplatného a plnenie povinností z tejto zmluvy.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov pri kúpe Predplatného je nevyhnutnosť ich spracovania na splnenie zmluvy, ktorá vzniká medzi Vami a Startitup (právny základ podľa čl. 6 bod 1. písm. b) Nariadenia GDPR).

Vaše Osobné údaje spracúvané v súvislosti s plnením zmluvy o poskytovaní Predplatného budú spracúvané po dobu platnosti Vášho Predplatného a 4 roky po skončení Predplatného a následne v rozsahu potrebnom pre splnenie zákonných povinností (najmä účtovné) v nevyhnutnom rozsahu po dobu požadovanú všeobecné záväznými právnymi predpismi (10 rokov), za účelom splnenia našich zákonných povinností.

 • Prevádzka služby inzercie ponuky práce

Startitup bude spracúvať Vaše osobné údaje v prípade, že sa rozhodnete odpovedať na inzerát s ponukou práce prostredníctvom Portálu, pričom účelom tohto spracovania bude zabezpečenie doručenia Vašej reakcie na inzerát s pracovnou ponukou príslušnému inzerujúcemu užívateľovi. Za týmto účelom bude Startitup spracúvať predovšetkým Vašu e-mailovú adresu, meno a priezvisko a na čas nevyhnutný pre doručenie reakcie inzerujúcemu užívateľovi aj údaje vo Vašom životopise.

V prípade, že Portál používate ako fyzická osoba na zverejnenie inzerátu s ponukou práce pre Vás ako fyzickú osobu, tak Startitup bude spracúvať Vaše osobné údaje uverejnené v príslušnom inzeráte, a to vo Vami uverejnenom rozsahu.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov pri prevádzke služby inzercie ponuky práce je nevyhnutnosť ich spracovania na splnenie zmluvy, ktorá vzniká medzi Vami a Startitup v prípade, že sa rozhodnete či už v postavení inzerujúceho užívateľa zverejniť inzerát s ponukou práce alebo v postavení záujemcu o prácu reagovať prostredníctvom Portálu na zverejnený inzerát s ponukou práce (právny základ podľa čl. 6 bod 1. písm. b) Nariadenia GDPR).

V prípade užívateľov v postavení záujemcu o prácu budú ich osobné údaje spracúvané po dobu 3 rokov od využitia služby, s výnimkou údajov zo životopisu, ktoré budú iba preposlané inzerujúcemu užívateľovi a následne zmazané, najneskôr do 24 hodín.

Pre účely oboch týchto spracúvaní osobných údajov je Startitup osobitným prevádzkovateľom v zmysle nariadenia GDPR.

Ak reagujete na inzerát s ponukou práce, tak prevádzkovateľom pre spracúvanie Vašich osobných údajov je aj užívateľ, ktorý uverejnil inzerát s ponukou práce, ktorému je Vaša reakcia na inzerát obsahujúca Vami uverené osobné údaje a životopis zaslaná za účelom účasti vo výberovom konaní a archivácie Vášho životopisu v databáze daného užívateľa po dobu uvedenú v súhlase so spracovaním Vašich osobných údajov.

Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov užívateľom, na ktorého inzerát s ponukou práce ste zareagovali, je nevyhnutnosť spracovania Vašich osobných údajov na vykonanie výberového konania (opatrenia pred uzatvorením zmluvy) (právny základ podľa čl. 6 bod 1. písm. b) Nariadenia GDPR) a Váš súhlas so spracovaním osobných údajov týmto užívateľom (právny základ podľa čl. 6 bod 1. písm. a) Nariadenia GDPR).

 • Zasielanie správ na účely priameho marketingu (newsletter);

Startitup spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa na účely zasielania správ priameho marketingu (newsletter) na Vašu emailovú adresu, aby sme Vás informovali o novinkách a aktuálnych informáciách o produktoch a projektoch Startitup a to ak ste si vytvorili užívateľské konto alebo ak ste na Portáli požiadali o zasielanie správ priameho marketingu (newsletter). 

Máme za to, že keď vyplňujete svoju emailovú adresu do formuláru na Portáli pre zasielanie správ priameho marketingu (newsletter) vyjadruje svoj súhlas so zasielaním správ priameho marketingu (newsletter).

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na realizácií priameho marketingu s cieľom ponúkať Vám informácie a produkty, ktoré pre Vás môžu byť relevantné a zaujímavé.

Vaše Osobné údaje budeme na tento účel spracúvať po dobu kým zrušíte svoje užívateľské konto alebo sa odhlásite zo zasielanie správ na účely priameho marketingu (newsletter).

 • Zasielanie notifikácii

V prípade ak na Vašom zariadení povolíte používanie push notifikácii, budeme Vám zasielať informácie o nových článkoch a príspevkoch na našom Portály na Vaše zariadenie. Pri používaní push notifikácii získavame iba všeobecné informácie o Vašom zariadení, pričom Vaša identifikácie je vykonávaná len prostredníctvom kľúča, ktorý sa vygeneruje keď povolíte push notifikácie.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade Váš súhlas s ich spracúvaním, ktorý nám udelíte povolením push notifikácii pri návšteve Portálu.

Vaše Osobné údaje budú po povolení push notifikácií spracúvané po dobu platnosti Vášho súhlasu so spracúvaním Osobných údajov na tento účel a následne 3 roky odo dňa odvolania Vášho súhlasu so spracúvaním Osobných údajov.

Váš súhlas so spracovaním Osobných údajov za účelom odosielania informácií prostredníctvom push notifikácií môžete kedykoľvek odvolať ich vypnutím priamo v nastavaniach Vášho zariadenia alebo nastaveniach Vášho prehliadača alebo na stolovom počítači červeným tlačidlom v ľavej dolnej časti obrazovky a na mobilných zariadeniach tlačidlom „Spravovať notifikácie“ v pätičke stránky.

Viac o push notifikáciách sa môžete dozvedieť v našich Podmienkach používania súborov cookies tu.

 • Poskytovanie, zlepšovanie a optimalizácia prevádzky Portálu

Startitup spracúva Vaše Osobné údaje vrátane údajov získaných z Vášho používania Portálu špecifikovaných vyššie na účely poskytovania, zlepšovania a optimalizáciu prevádzky Portálu, na zvýšenie komfortu pri ich používaní, na zabezpečenie technickej podpory Portálu, analytického a štatistického vyhodnotenia používania Portálu a profilovania, zistenia a zabránenia zneužívania Portálu (vrátane prevencie pred podvodmi, bezpečnostnými incidentami a inými podobnými aktivitami), vyhodnotenia rizík a plnenia zákonných povinností.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na zaistení riadnej prevádzky Portálu a optimalizácií jeho funkcionalít ako aj plnenie zmluvy, ktorá vznikla vytvorením užívateľského konta.

Vaše Osobné údaje budú spracúvané po dobu existencie Vášho užívateľského konta a po dobu 3 rokov od zániku Vášho užívateľského konta z dôvodu obrany proti Vašim nárokom.

Takémuto spracúvaniu môžete zabrániť zakázaním používania alebo ukladania súborov cookies na Vašom zariadení tým, že zmeníte nastavenie Vášho prehliadača. Niektoré funkcie Portálu však potom nemusia fungovať správne.

Môžete tiež odstrániť súbory cookies, ktoré sa uložili na Vašom zariadení. Môžete tiež zvoliť prehliadanie nášho Portálu v „privátnom režime“, ktorý obmedzí rozsah údajov ukladaných súbormi cookies. Bližšie informácie o používaní súborov cookies nájdete tu.

 • Odpovedanie na otázky, žiadosti, dotazy

Startitup spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré sa nám rozhodnete oznámiť prostredníctvom formulára na otázky alebo prostredníctvom emailu na účely kontaktovania Vás ako aj na účely vybavenia Vašej otázky, žiadosti alebo dotazu prípadne aby sme vykonali iné činnosti v súvislosti s Vašou otázkou, žiadosťou alebo dotazom. 

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na zaistení riadnych služieb spoločnosti Startitup a poskytovania klientskej podpory.

Vaše Osobné údaje budú spracúvané po dobu, ktorá je nutná na zodpovedanie Vašej otázky, žiadosti alebo dotazu alebo pokiaľ budú urobené iné opatrenia v súvislosti s Vašou otázkou, žiadosťou alebo dotazom, avšak nie dlhšie ako na 1 rok.

 • Prevádzka interaktívnych ankiet a kvízov

Startitup spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu v akom ste vyplnili jednotlivé polia kvízu alebo ankety, a to za účelom plnenia zmluvy medzi Vami a Startitup, ktorá vzniká zapojením sa do kvízu alebo ankety za využitia kvízu a za účelom zabránenia zneužitia ankety alebo kvízu. Za týmto účelom ukladáme napríklad Vašu IP adresu. 

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.

Vaše Osobné údaje budú v tomto prípade spracúvané a uchovávané po dobu 14 dní od skončenia daného kvízu alebo ankety.

 • Vybavovanie žiadostí v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb podľa GDPR

Startitup spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré sa nám rozhodnete oznámiť prostredníctvom formulára na otázky alebo prostredníctvom emailu na účely preskúmania, posúdenia, vykonania činností, vybavenia a informovania Vás o vybavení Vašej žiadosti týkajúcej sa uplatnenia niektorých z práv podľa článkov 16 až 22 GDPR. 

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade plnenie našej zákonnej povinnosti.

Vaše Osobné údaje budú v tomto prípade spracúvané a uchovávané po dobu 10 rokov odo dňa doručenia žiadosti.

 • Komu sprístupňujeme Vaše Osobné údaje?

Startitup sprístupňuje Vaše Osobné údaje v nasledovných prípadoch:

 • ak taká povinnosť Startitup vyplýva z platných právnych predpisov, najmä na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, súdov, iných orgánov verejnej moci alebo iných oprávnených osôb;
 • pri používaní Portálu sú niektoré Vaše osobné údaje poskytované tretím stranám, ktorých súbory cookies umiestňujeme na Portál, viac informácii o týchto tretích stranách nájdete v pop-up banneri, ktorý sa Vám zobrazí pri návšteve Portálu a v našich podmienkach používania súborov cookies tu;
 • ak je to nevyhnutné na plnenie našich povinností a pri zabezpečení našich oprávnených záujmov najmä našim advokátom, poradcom, audítorom, poskytovateľom IT služieb, marketingovým a reklamným agentúram a pod..

S osobami, ktoré majú postavenie Sprostredkovateľa uzatvárame v súlade s GDPR zmluvy o spracúvaní osobných údajov a Sprostredkovatelia spracúvajú Osobné údaje vždy na základe pokynov a v mene Startitup. Všetci naši Sprostredkovatelia spracúvajú Osobné údaje v súlade s týmito Podmienkami ochrany súkromia.

V prípade reagovania na inzerát s ponukou práce budú Vaše osobné údaje, vrátane údajov z Vášho životopisu, zaslané užívateľovi, ktorý zverejnil inzerát s ponukou práce, a ktorý je prevádzkovateľom vo vzťahu k spracovaniu Vašich osobných údajov.

Okrem tretích osôb uvedených v pop-up banneri, ktorý sa Vám zobrazí pri návšteve Portálu,  v našich podmienkach používania súborov cookies a na iných miestach v týchto Podmienkach ochrany súkromia môžeme Vaše osobné údaje poskytnúť aj týmto osobám:

Por. Č. Identifikácia tretej strany Odkaz na podmienky ochrany súkromia tretej strany
1. UAB “MailerLite”, so sídlom J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy
Pre vylúčenie pochybností sa zmena obsahu tejto tabuľky nepovažuje za zmenu Podmienok ochrany súkromia.
 • Prenos Osobných údajov mimo EÚ?

Startitup môže Vaše Osobné údaje získané v súvislosti so zasielaním notifikácií zasielať mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, najmä Spojených štátov amerických. Prenos Vašich osobných údajov do Spojených štátov amerických prebieha za prijatia primeraných záruk na zabezpečenie bezpečnosti prenosu, najmä cez štandardizované zmluvné klauzuly schválené Európskou komisiou.

 • Niektoré časti Portálu

Časti Portálu môžu obsahovať odkazy na webové stránky a služby tretích strán, ktoré nie sú vlastnené alebo prevádzkované Startitup. Startitup nemá žiadnu kontrolu na týmito webovými stránkami a službami. Tieto webové stránky môžu používať vlastné nástroje na získavanie informácií a údajov o Vás vrátane Vašich Osobných údajov. 

Podmienky ochrany súkromia pre naše Facebook stránky

Keďže pri návšteve našich Facebook stránok môžeme prísť do styku s údajmi o Vás, ktoré boli získané pri Vašej interakcii na našich Facebook stránkach, dovoľujeme si Vás v záujme zachovania transparentnosti spracúvania Osobných údajov informovať ako získavame a ako nakladáme s týmito údajmi.

Pri návšteve niektorej z našich Facebook stránok o Vás priamo nezhromažďujeme žiadne Osobné údaje okrem Pseudonymizovaných údajov poskytovaných spoločnosťou Facebook, ktoré zahŕňajú metriky, ako je počet návštev, kliknutí, zobrazení, „Páči sa“, zdieľaní, komentárov a podobne. Môžeme tiež zhromažďovať údaje o používaní našich záložiek alebo aplikácií, ktoré môžu obsahovať základné webové analýzy, vrátane Vašej IP adresy, typu použitého prehliadača a Vašej pravdepodobnej krajiny pôvodu. Tieto informácie sú Pseudonymizované a nie sú priraditeľné k individuálnemu používateľovi a ani ku konkrétnymi informáciami z verejných alebo súkromných profilov v službe Facebook. Získané údaje spracúvame k analyzovaniu vzorcov používania, zlepšeniu celkovej výkonnosti Facebook stránok a poskytovaniu informácií, ktoré sú pre Vás relevantné a užitočné.

Takto získané údaje môžeme sprístupniť tretím osobám, ak nám taká povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov, najmä na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, súdov, iných orgánov verejnej moci alebo iných oprávnených osôb.

Tieto údaje tiež sprístupníme ak je to nevyhnutné na plnenie našich povinností a pri zabezpečení našich oprávnených záujmov najmä našim advokátom, poradcom, audítorom, poskytovateľom IT služieb, marketingovým a reklamným agentúram a pod..

Spracovanie Osobných údajov našich partnerov a tretích osôb

V prípade ak sa nás rozhodnete kontaktovať z dôvodu Vášho záujmu o spoluprácu s nami alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, sme oprávnený spracúvať Vaše osobné údaje, ktoré nám pri vzájomnej komunikácii poskytnete, predovšetkým Vaše meno a priezvisko, tel. č., e-mail a korešpondenčnú adresu.

Právnym základom pre takéto spracúvanie Osobných údajov je v prípade, ak sa nás rozhodnete kontaktovať za účelom nadviazania spolupráce, vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti (vyjadrenej tým, že nás kontaktujete) a v ostatných prípadoch náš oprávnený záujem na ich uschovaní pre potreby budúcej komunikácie alebo uplatnenia či bránenia našich práv.

V prípade ak nám poskytujete Osobné údaje tretích osôb, ako napríklad Vašich zamestnancov alebo Vašich zmluvných partnerov, zodpovedáte za to, že 

 • tieto Osobné údaje spracúvate v súlade s GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajoch a ste oprávnený poskytnúť nám tieto Osobné údaje;
 • Osobné údaje nám poskytujete na základe určitého právneho základu podľa Zákona o ochrane osobných údajov a GDPR a v prípade ak je to potrebné, ste získali na takéto poskytnutie súhlas od dotknutých osôb;
 • Voči dotknutej osobe si plníte informačnú povinnosť podľa Zákona o ochrane osobných údajov a GDPR;
 • prijímate vhodné opatrenia a poskytujete dotknutej osobe informácie týkajúce sa práva na prístup, opravu, výmaz a prenosnosť Osobných údajov, poskytujete dotknutej osobe informácie týkajúce sa práva na obmedzenie spracúvania a práva namietať Spracúvanie Osobných údajov, ako aj informácie týkajúce sa automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (ak sa aplikuje);
 • s nami budete spolupracovať na plnení našich povinností v oblasti ochrany Osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov tretích osôb, ktoré nám poskytujete za účelom nadviazania spolupráce, je vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti (vyjadrenej tým, že nás kontaktujete) a v ostatných prípadoch náš oprávnený záujem na ich uschovaní pre potreby budúcej komunikácie alebo uplatnenia či bránenia našich práv.

Osobné údaje poskytnuté podľa tejto časti Podmienok ochrany súkromia budeme uschovávať po dobu potrebnú na splnenie účelu, za ktorým ste nám Osobné údaje poskytli a následne po dobu 3 rokov od splnenia účelu ich poskytnutia, ak nie sme podľa všeobecne záväzných predpisov tieto Osobné údaje povinný uschovať dlhšie.

Osobné údaje získané podľa tejto časti Podmienok ochrany súkromia neprenášame mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Spoločné ustanovenia o Vašich právach pri spracúvaní osobných údajov

Bez ohľadu na to či sme Vaše Osobné údaje získali prostredníctvom Portálu, Facebook stránok alebo iným spôsobom, patria Vám práva uvedené v tejto časti Podmienok ochrany súkromia.

 • Vaše práva v súvislosti s ochranou Osobných údajov?

Ako dotknutá osoba máte vo vzťahu k spracúvaným Osobným údajom nasledovné práva.

 • Právo na prístup k údajom

Máte právo požadovať od Startitup potvrdenie o tom, či sa Vaše Osobné údaje spracúvajú a žiadať o sprístupnenie týchto Osobných údajov (opakované sprístupnenie Osobných údajov môže Startitup spoplatniť) a informáciu o 

 • účele spracúvania Osobných údajov;
 • kategórii spracúvaných Osobných údajov;
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť Osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné;
 • dobe uchovávania Osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia;
 • práve požadovať od Startitup opravu Osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie Osobných údajov;
 • práve podať návrh na začatie konania o ochrane Osobných údajov;
 • zdroji Osobných údajov, ak sa Osobné údaje nezískali od Vás;
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania najmä informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania Osobných údajov pre dotknutú osobu.
 • Právo na opravu

Máte právo požadovať od Startitup aby bez zbytočného odkladu opravil nesprávne Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a so zreteľom na účel spracúvania Osobných údajov aj právo na doplnenie Vašich neúplných Osobných údajov.

 • Právo na vymazanie

Máte právo požadovať od Startitup aby bez zbytočného odkladu vymazal Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú ak:

 • už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;
 • ste odvolali svoj súhlas s ich spracúvaním a ak neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie;
 • namietate ich spracúvanie; 
 • sa Vaše Osobné údaje získali nezákonne, 
 • je dôvod pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; alebo
 • boli Osobné údaje získane v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti od Startitup podľa čl. 8 ods. 1 GDPR (ponuka služieb informačnej spoločnosti dieťaťu).
 • Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požadovať od Startitup aby obmedzila spracúvanie Vašich Osobných údajov ak:

 • namietate správnosť Osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Startitup overiť správnosť Osobných údajov;
 • spracúvanie Osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie Osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • Startitup už nepotrebuje Osobné údaje na účel spracúvania Osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • ste namietali voči spracúvaniu Vašich Osobných údajov až do doby kým Startitup overí, či oprávnené dôvody na jeho strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
 • Právo na prenosnosť Osobných údajov

Máte právo požadovať od Startitup aby Vám poskytla Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo požadovať aby Startitup prenieslo tieto Osobné údaje inému prevádzkovateľovi ale len v prípade, že právnym základom pre ich spracúvanie je Váš súhlas alebo plnenie zmluvy a zároveň spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 • Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich Osobných údajov vrátane profilovania, ktoré je vykonávané na právnom základe, ktorým je náš oprávnený záujem. Na základe Vašej námietky vyhodnotíme, či s ohľadom na Vašu konkrétnu situáciu, prevažuje ochrana Vášho oprávneného záujmu, Vašich práv a slobôd nad našimi oprávnenými záujmami, ktoré sledujeme spracúvaním Vašich Osobných údajov alebo ak oprávneným dôvodom je preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.

Máte právo namietať spracúvanie Osobných údajov na účely priameho marketingu.

Máte právo odvolať kedykoľvek súhlas so spracúvaním Osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Osobných údajov vykonávaného na jeho základe pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu sa netýka spracúvania Osobných údajov vykonávaných Startitup na inom právnom základe ako na základe Vášho súhlasu.

 • Práva iniciovať konanie o ochrane Osobných údajov

Máte právo iniciovať konanie o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo iným dozorným orgánom v mieste bydliska.

Záverečné ustanovenia

 • Bezpečnosť 

Všetky Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame, sú chránené primeranými technickými prostriedkami a bezpečnostnými opatreniami, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu alebo zneužitiu týchto Osobných údajov. Neustále zlepšujeme a implementujeme nové administratívne, technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie primeranej bezpečnosti Osobných údajov.

Bez ohľadu na všetky naše opatrenia je potrebné mať na pamäti, že prenos dát cez verejnú sieť internetu ani akékoľvek ukladanie elektronických dát nemôže byť 100% bezpečné.

 • Zmeny Podmienok

Sme oprávnení tieto Podmienky ochrany súkromia kedykoľvek meniť alebo upravovať.

Ak urobíme akékoľvek zmeny v týchto Podmienkach ochrany súkromia, umiestnime nové Podmienky ochrany súkromia na Portáli a podľa potreby Vás o zmene Podmienok ochrany súkromia budeme informovať aj prostredníctvom emailu.

Takto zmenené Podmienky ochrany súkromia budú platné a účinné od momentu, ktorý určíme ako deň ich platnosti a účinnosti a používaním Portálu (každou návštevou stránky) vyjadrujete súhlas s týmito novými Podmienkami ochrany súkromia.

 • Kontaktujte nás

Ak máte otázky, dotazy alebo žiadosti k týmto Podmienkam ochrany súkromia, chcete odvolať súhlas alebo uplatniť Vaše práva, kontaktujte nás prostredníctvom emailovej správy na emailovej adrese gdpr@startitup.sk.

Teraz čítajú