Jeden z najvä??ích a hlavne najpopulárnej?ích e-shopov na Slovensku je ter?om mnohých diskusií. Tento mnohými chválený, no i zatracovaný obchod má v posledných mesiacoch mno?stvo pozornosti.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Slávny zelený paná?ik z reklamy v?ak nemá príli? ve?ký dôvod na rados?, a to z ve?mi prostého dôvodu. Alza toti? opä? poru?ila Etický kódex reklamy, pri?om sa to nestalo po prvý raz. Arbitrá?na komisia Rady pre reklamu oznámila nezrovnalosti a na ?iernu listinu nekalých pridala najnov?í reklamný banner spolo?nosti s 200 % z?avou. ?Teraz my platíme vám? alebo ?výpredaj a? -200 %? sa nezhodovali s právoplatným kódexom, a tak mohli potenciálneho zákazníka vies? k mylným informáciám.

zdroj fotografie: Zlavovekody
E?te zaujímavej?ie znie ale to, ?e Alza tieto ve?ké z?avy neponúkala be?ným zákazníkom, ale len tým, ktorí vyhrali v navonok ukrytej sú?a?i. V tomto prípade pri?lo na úrad nieko?ko podnetov, ked?e akáko?vek forma výpredaja na akýko?vek produkt, ktorý je navy?e aj vo ve?kom reklamovaný, musí by? dostupný pre ka?dého bez výnimiek. V kone?nom dôsledku komisia usúdila, ?e Alza vytvorila dezinformácie, ktoré sa mali týka? výpredaja, pri?om o výpredaj vôbec ne?lo.

zdroj fotografie: Medialne.etrend

Ako by si si mohol myslie?, obchod sa s tvrdeniami absolútne nestoto??uje a pre portál Mediálne.sk sa riadite? marketingu vyjadril nasledovne: ?Na?a spolo?nos? dôrazne odmieta, ?e by sa správala neeticky. Trváme na tom, ?e zákazníkov v?dy informujeme o detailoch jednotlivých kampaní na príslu?ných stránkach venovaných danej akcii.? ?al?í prípad poru?enia reklamných pravidiel sa týka aj akcie na externý disk za 91 ?.

zdroj fotografie: Medialne.etrend

Ponúkaný bol pritom na webe za viac ako 300 ? a arbitrá? dala nakoniec s?a?ovate?ovi za pravdu, nako?ko aj tento banner navodzoval dojem, ?e daný produkt stojí tie? be?ne to?ko, za ?o bol ponúkaný v akcii. Pre??apov tu je teda hne? nieko?ko a Alza musí momentálne teda rie?i? nejeden záva?ný kiks svojho marketingového oddelenia. Najsmutnej?ie je na tom v?ak to, ?e podobný pre??ap sa nestal len tak náhodou a problémy sa rie?ili aj po?as minulej jesene.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
5%
Páči sa mi to
3%
Chcem to
0%
Mám to
2%
Nepáči sa mi to
7%
Neznášam to
85%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]