Moderné technológie sú skuto?ne úchvatné a dokazujú nám, kam sa ?udstvo sa nieko?ko posledných desa?ro?í dokázalo dosta?. Okrem skvelých inovácií ná? svet stále trápia zna?né problémy, ktoré sa mimo klimatických podmienok týkajú aj ohrozených zvierat. Rie?ením v boji proti nelegálnemu lovu nosoro?cov má by? inteligentný robotický nosoro?ec Rakamera, ktorý bude chráni? stáda so ?ivými jedincami. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Obchodovanie na ?iernom trhu je jedným z najvýnosnej?ích biznisov nielen za posledné roky, ale u? dlhé desa?ro?ia. Za ten ?as dokázali pytliaci kvôli vidine ohromného zárobku napácha? extrémne ?kody, ktoré sa prejavili na stále zvy?ujúcom sa po?te ohrozených druhov zvierat. Motívom takéhoto po?kodzovania prírody sú peniaze. Ro?ne sa v tomto obchode premelie viac ako 16 miliárd eur. Ve?ká ?as? týchto pe?azí zah??a aj zisky z rohov nosoro?cov, ktoré u? nejaký ?as patria na zoznam ohrozených druhov.

zdroj fotografie: Pixabay

Ochranári a strá?covia ale nemô?u beha? za ka?dým stádom 24 hodín denne po celý tý?de?. Kvôli tomu sa v ich neprítomnosti naskytá ?anca pytliakom, ktorí nepotrebujú mnoho ?asu, aby napáchali nenapravite?né ?kody. Len v roku 2008 dokázali zabi? najmenej 5940 nosoro?cov. Pred dvomi rokmi ich len v Ju?nej Afrike umrelo ?al?ích 1175. Za v?etkým h?adaj peniaze a inak tomu nie je ani teraz. Za 1 kg rohu nosoro?ca bolo v roku 2013 na ?iernom trhu vyplatených 50 000 a? 85 000 ?. 

Rakamera ochráni stáda nosoro?cov

Teraz ale prichádza ?anca na záchranu týchto zvierat, ktorou je robotický nosoro?ec Rakamera. S jeho spracovaním a technológiami sa bude môc? pohybova? spolu so stádom po celý ?as a ochranárov upozorní na prítomnos? pytliakov. Schopnosti Rakamery sú orientované aj na prirodzené správanie sa nosoro?cov, aby ho tak stádo mohlo za?leni? medzi seba. Jeho pohyb budú zabezpe?ova? servomotory a hydraulika, pri?om energiu mu dodajú vodíkové batérie.

zdroj fotografie: blenderartists.org

Nenechaj si ujs?
Elon Musk a ?al?ích 116 expertov pre technológie sa obávajú vzbury úto?ných robotov s umelou inteligenciou. Zakro?ili

K jeho technologickej výbave patrí aj rad ?peciálnych infra?ervených kamier a sníma?ov, ktoré sledujú nielen dianie v stáde, ale aj pohyb vôkol neho. V?aka tomu tak mô?e by? zaznamenaná ?udská aktivita v blízkosti nosoro?cov. Aj ke? je tento nápad na ochranu týchto ohrozených zvierat skuto?ne chvályhodný, v prvom rade by sa mali zmeni? samotní ?udia a pytliaci.

Boj proti pytliactvu pokra?uje

Lie?ivé ú?inky rohov nosoro?cov boli len mýtom, ktorý bol dávno vyvrátený, no mnohí zámo?ní zákazníci si ich chcú pripevni? na stenu ako trofej. V boji proti tomuto ne?udskému devastovaniu populácie týchto zvierat chcela istá spolo?nos? dokonca zaplavi? ?ierny trh falo?nými rohmi z 3D tla?iarne. Táto my?lienka sa v?ak nepá?ila ochranárom.

Boj o záchranu majestátnych zvierat neutícha a strá?covia sa neustále sna?ia bráni? ich vymieraniu len kvôli cenným rohom. Pokia? chceme na?u flóru a faunu skuto?ne ochráni?, mali by sme sa nau?i? chápa? prírodu a ochra?ova? ju. Ke? to nedoká?eme my, zrejme na tento ú?el budeme musie? vyu?i? technológie, ktoré sa o to postarajú.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
15%
Páči sa mi to
62%
Chcem to
15%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
8%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]