Moderné technológie doká?u ?udom pomôc? v mnohých aspektoch ?ivota, ?i u? ide o domácnos?, alebo aj cestu autom do práce. K najnov?ím inováciám patrí umelá inteligencia, ktorú u? stretávame v rôznych zariadeniach, no cestu si na?la aj do armádneho vyu?itia. Práve v tom vidí problém Elon Musk a ?al?ích 116 technologických expertov, ktorí chcú zabráni? vyu?itiu ?múdrych? robotov vo vojnách.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Organizácia Spojených národov (OSN) nedávno za?ala s formálnou diskusiou o vyu?ívaní robotov a zbraní s umelou inteligenciou, ktoré v?ak mô?u prinies? ?udstvu nový typ tzv. ?industriálnej? vojny. Umelá inteligencia v be?ných zariadeniach doká?e ?udom pomáha?, no v boji by sa z nej mohol sta? dokonalý vra?edný nástroj. Proti tomu sa v?ak rozhodol protestova? Elon Musk a ?al?í významní ?pecialisti z viac ako 26 krajín sveta. Medzi nimi je i Mustafa Suleyman z Google. V?etci z nich v otvorenom liste varujú OSN pred hrozbami zbraní s umelou inteligenciou.

Hrozba s ni?ivým potenciálom

Tanky, gu?omety ?i drony riadené ?vlastnou hlavou? mô?u vo svete napácha? nesmiernu skazu. Ak by sa s touto situáciou ni? neurobilo, tak okrem závodu v zbrojení takýmito zbra?ami mô?e ?udstvo postihnú? aj tretia vojnová revolúcia. Prvou bolo vyu?itie strelného prachu v boji a druhá zah??ala ni?ivé jadrové zbrane. ?as? listu obsahuje aj túto výsti?nú vetu: ?Nemô?me dlho ?aka?. Akonáhle sa Pandorina skrinka raz otvorí, bude ve?mi ?a?ké ju zavrie?.? Odborníci na robotiku taktie? varujú, ?e vývoj umelej inteligencie dosiahol bod, kedy by jej úplné nasadenie do bojových zbraní mohlo trva? iba nieko?ko rokov a nie desa?ro?í.

zdroj fotografie: Pixabay

Nenechaj si ujs?
Elon Musk na dia?ku odrovnal Marka Zuckerberga. Jeho chápanie umelej inteligencie je vraj ?limitované?

Stroje vyu?ívajúce túto technológiu mô?u na bitevnom poli u?etri? ?udské ?ivoty. Samostatne fungujúce zbrane by mohli napácha? ohromné straty inde a nakoniec by na to v?etko mohli doplati? nevinní ?udia. Autori varovného listu upozor?ujú na mo?né nemorálne správanie umelej inteligencie v boji. Taktie? ?iadajú, aby bol takýto typ zbraní zakázaný a pridaný na zoznam pod?a dohody OSN, ktorá je platná od roku 1983. Okrem iného sa tam nachádzajú chemické aj laserové oslepujúce zbrane.

Umelá inteligencia má ?dve tváre?

?Takmer ka?dá technológia mô?e by? vyu?itá dvoma spôsobmi. Mô?e pomáha? ?udstvu rie?i? globálne problémy, akými sú finan?ná kríza, zmeny klimatických podmienok a chudoba. Tá istá technológia si v?ak vyu?itie mô?e nájs? aj v zbraniach, ktoré prinesú ?udstvu priemyselnú vojnu. Musíme sa rozhodnú?, ktorý z týchto scenárov si chceme vybra?.? – Toby Walsh, profesor umelej inteligencie na Univerzite v New South Wales v Sydney.

zdroj fotografie: Flickr

Podobným spôsobom na vyu?itie umelej inteligencie upozor?uje aj Elon Musk, CEO Tesly a iných technologických spolo?ností. Pod?a neho je túto inovatívnu technológiu potrebné regulova?, preto?e mô?e ís? o najvä??iu hrozbu pre ?udstvo. Mnohí v?ak schopnosti takýchto zbraní nevidia v tak jasnom svetle a ich de?truktívny potenciál sa im zdá malý. Na podobnú tému upozor?ovali významné osobnosti zo sveta vedy a techniky u? v minulosti. Pred dvoma rokmi to bol znova Elon Musk, ktorý spolu so Stephenom Hawkingom dal najavo, ?e tieto technológie sú pre ?udstvo ve?mi nebezpe?né.

Vývoj inteligentných zbraní napreduje

Napriek rie?eniu tejto situácie mnohé krajiny u? vyvíjajú alebo disponujú zbra?ami s umelou inteligenciou. Samsung na ?iados? vlády Ju?nej Kórei vyvinul autonómny gu?omet SGR-A1 schopný automatickej pa?by a dokonca mô?e sledova? trasu ?i pohyb objektu, pri?om u? na?iel aj svoje vyu?itie. Nachádza sa v 2,5 metra ?irokej demilitarizovanej zóne na hraniciach tejto krajiny. Zbraní s umelou inteligenciou je v?ak omnoho viac. Ve? napríklad v USA a Rusku armáda pracuje na bezpilotných tankoch s autonómnymi systémami.

zdroj fotografie: WarLeaks – Daily Military Defense Videos & Combat Footage/YouTube

Nenechaj si ujs?
Elon Musk varuje: Je tu nie?o, ?oho by sme sa mali bá? viac ako Severnej Kórei

Bojová lo? americkej armády, Hunter, je síce e?te vo vývoji, no svoje schopnosti doká?e u? teraz poskytnú? v ofenzíve a nechýba jej výbava proti ponorkám. Podobné vra?edné nástroje by sme mohli menova? aj na?alej, no dúfajme, ?e sa Organizácia Spojených národov rozhodne vývoj a vyu?itie umelej inteligencie regulova?. Apelovanie tých najvä??ích tvárí z technologického sveta na túto situáciu má svoje opodstatnenie. Ostáva u? len ?aka?, ako sa svetové mocnosti k tomuto nemalému a stále rastúcemu nebezpe?enstvu postavia.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
13%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
13%
Nepáči sa mi to
50%
Neznášam to
25%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]