Pirátstvo patrí medzi najvä??ie no?né mory nielen vývojárov softvéru, ale aj tvorcov filmov ?i fotografií. ?asto sa nájde niekto, kto za?ne dané dielo nelegálne ?íri? a pripraví tak jeho autora o poriadnu porciu ziskov. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

S pirátstvom v kinách sa sna?ia spolo?nosti u? roky bojova?, no stále bez úspechu. Doká?e nová technológia od holandskej elektrotechnickej ve?moci s pirátmi nadobro skoncova??

Posta?í ?peciálne svetlo
kiná

zdroj fotografie: Pixabay

Kým doteraj?ie rie?enia nahrávaniu a ?íreniu takzvaných ?kinoripov? (nahrávky z premietania filmov v kinách) takmer vôbec nezabra?ovali, nová technológia od Philipsu má docieli?, ?e nahrávky pirátov budú prakticky nepou?ite?né. Koncept je pritom celkom jednoduchý. Do kín by sa museli prida? dodato?né svetelné zdroje, ktoré by vy?arovali svetlo s vopred nastavenou modula?nou frekvenciou. Pokia? by bola frekvencia zvolená správne, kamery by neboli schopné obsah plátna správne nahráva? a piráti by si odná?ali nahrávky s výraznými pruhmi na obraze.

Nápad je teda ?iasto?ne in?pirovaný existujúcou Ambilight technológiou, ktorú pou?íva Philips vo svojich televízoroch. Jej úlohou je okolo televízora vytvára? pôsobivé svetelné efekty, ktoré kore?pondujú s prehrávaným obsahom.

Nenechaj si ujs?
Netflix si ob?úbi e?te viac Slovákov. V ponuke sa objavil prvý film z rýdzo slovenskej produkcie
Sú?asné metódy nepomáhajú

Vkladanie vodoznakov do obrazu a zvuku je dobré maximálne na sledovanie a detekciu pirátov. Nezabra?uje im v?ak filmy nahráva? a zverej?ova? na internete. Navy?e, pokia? sa vodoznaky pirátom podarí odstráni?, ich význam sa úplne stratí. Aj kvôli tomu prichádza filmový priemysel, distribútori, kiná, video obchody a operátori ka?doro?ne o miliardy dolárov.

Reálne pou?itie ale zatia? v nedoh?adne
kiná

zdroj fotografie: WIPO

Tento nápad spolo?nosti Philips je u? od roku 2013 stále iba v ?tádiu patentu. Nie je ani jasné, ?i vôbec existujú nejaké plány na zavedenie do kín. V ka?dom prípade, ur?ite sa jedná o dobrý nápad, ktorý by pre pirátov predstavoval reálny problém (narozdiel od vodoznakov). V prvom rade by ho ale kiná mali vyskú?a?, aby sa zistilo, ?i je naozaj efektívny.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
50%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
50%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.