V?era sme ?a informovali o novom ransomvéri, ktorým boli napadnuté in?titúcie na Ukrajine a v iných ?tátoch v Európe. Pod?a najnov?ích informácií sa tento ransomvér objavil aj na Slovensku a v ?esku. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Informáciu priniesol na svojich stránkach ESET. Pod?a jeho zistení po?íta?e infikuje vírusom nakazená aktualizácia ú?tovného softvéru M.E.Doc. Ten pou?íva mnoho svetových in?titúcií a firiem zaoberajúcich sa ú?tovníctvom ?i bankovníctvom. Z dát, ktoré zverejnila spolo?nos? ESET vyplýva, ?e najviac postihnutou krajinou je Ukrajina nasledovaná Talianskom a Izraelom. ?esko obsadilo v rebrí?ku 9. miesto. Z toho sa dá usudzova?, ?e na?i zapadní susedia boli týmto vírusom napadnutí len okrajovo

zdroj fotografie: ESET

Správy hovoria, ?e medzi zasiahnutými krajinami by mohlo byt aj Slovensko. Pod?a informácií ide o nadnárodnú spolo?nos? Modelez International, ktorá v Bratislave prevádzkuje ?okoládov?u vyrábajúcu produkty pod zna?kou Figaro. Ransomvér spôsobil výpadok nieko?kých systémov a obmedzil tak výrobu. Pod?a webu DSL.sk má nieko?ko zamestnancov kvôli výpadku vo?no. Spolo?nos? v?ak nákazu spomínaným ransomvérom oficiálne nepotvrdila. Preto sa mô?eme o výskyte tohto vírusu v ich systémoch len domnieva?.

Nenechaj si ujs?
Európu zasiahol masívny hackerský útok. ?kody hlásia v mnohých in?titúciách


zdroj fotografie: Screenshot/Youtube/M.E.Doc IS

Spolo?nos? ESTE tento ransomvér deteguje ako hrozbu Win32/Diskcoder.C Trojan. Pokia? sa mu podarí dosta? do MBR (Master Boot Record), doká?e za?ifrova? celý disk. V opa?nom prípade ?ifruje len jednotlivé súbory. Tvorcovia za de?ifrovanie po?adujú 300 dolárov, ?o je v prepo?te takmer 265 eur. Platba sa v?ak neodporú?a. Tvorcom ransomvéru bolo zablokované e-mailové konto v slu?be Posteo, prostredníctvom ktorého kontrolovali uhradenie výkupného. Po zablokovaní teda nemajú k týmto informáciám prístup, a tak nemô?u odblokova? postihnuté systémy.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
33%
Chcem to
0%
Mám to
33%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
33%
O autorovi
Dávid Hrabčák
Som študent doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Multimediálne telekomunikácie. Moderné technológie sú pre mňa nie len niečo, čo študujem, ale aj koníček. Okrem technológií rád počúvam a tvorím elektornickú hudbu.