Elona Muska zrejme netreba nikomu predstavova?. Tento mu? stojí na ?ele nieko?kých dôle?itých spolo?ností, ktoré majú odvá?ne vízie do budúcnosti. Jeho pri?inením vzniklo mnoho skvelých technológií a on sám pracuje na ?al?ích, niekedy priam ?ialených nápadoch. Tentokrát Musk reálne uva?uje nad vybudovaním podzemnej dopravy za pomoci nízkotlakových trubíc Hyperloop. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Zdá sa, ?e to s podzemnými tunelmi myslí CEO Tesly a spolo?nosti SpaceX vá?ne. Tomuto faktu nahráva aj fotka v?tacieho stroja v plnej paráde, ktorú zverejnil na svojej sociálnej sieti Twitter. Na za?iatku tohto tý?d?a dokonca za?al s prvými prácami na exprimentálnom tuneli priamo na základni spolo?nosti SpaceX.

zdroj fotografie: Elon Musk

Elon Musk e?te koncom minulého roka vyjadril svoj negatívny názor na dopravné situácie po celom svete a pod?a jeho tvrdení mô?e by? rie?ením práve podzemná doprava v tuneloch Hyperloop. Prvé zmienky o tomto spôsobe dopravy predstavil Musk e?te v roku 2013, no jeho prioritami ostali stále spolo?nosti SpaceX a Tesla. Preto pre návrh a implementáciu Hyperloop-u boli najaté iné spolo?nosti. Samotný Musk v?ak navrhol a nechal vybudova? prvú testovaciu dráhu.

Koncept nadzemného Hyperloopu

zdroj fotografie: National Geographic

Jeho rozhodnutie vybudova? podzemnú dopravu v tuneloch znie celkom logicky, preto?e pod zemou nebudú tunely nikomu preká?a?. Táto Muskova my?lienka v?ak bude len nadväzova? na starý koncept spred nieko?kých desiatok rokov. E?te v roku 1869 boli prvé pneumatické tunely nielen postavené, ale aj demon?trované priamo v New Yorku. Tento projekt síce trval iba krátko, no ukázal svetu ?al?ie mo?nosti dopravy.

Nenechaj si ujs?
Elon Musk má rie?enie na zastavenie dopravného chaosu

Niekomu mô?e pripada? Muskova my?lienka priam ?ialená, no on sám verí, ?e je to jeden z reálnych spôsobov, ako vyrie?i? katastrofálnu dopravnú situáciu dne?ka. Ak sa mu podarí zrealizova? jeho nápady, tak o nieko?ko rokov mô?eme o?akáva? celkom ve?kú revolúciu v spôsobe dopravy.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
86%
Chcem to
0%
Mám to
14%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]