Kórejská spolo?nos? Samsung nám pred pár mesiacmi ukázala skuto?nú vlajkovú lo? v podobe modelu Galaxy S8. Ten priniesol nieko?ko zaujímavých inovácií, no najvidite?nej?ou z nich bol ?Infinity Display?. Zdá sa, ?e nástupca tohto modelu, Samsung Galaxy S9, nám o nieko?ko mesiacov prinesie iba zopár nie príli? prelomových vylep?ení. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

?ahú?om bude nový procesor a modem

Do odhalenia tohto ?al?ieho zástupcu S-línie síce zostáva e?te viac nieko?ko mesiacov, no u? sme po?uli aj správy o jeho vývoji. Doteraz sa v?ak na verejnos? nedostalo príli? ve?a detailných informácií o novom Galaxy S9. V apríli ale bola ohlásená spolupráca medzi Samsungom a Qualcommom na novom procesore Snapdragon 845. Práve tento ?ip by mal by? zdrojom výkonu aj v tejto pripravovanej novinke. Novej S9-ke poskytne e?te viac výpo?tovej sily, pri?om spotrebuje menej energie, a to v?aka 7 nm výrobnému procesu.

?al?ím vylep?ením okrem Snapdragonu 845 bude aj nový modem X50 od Qualcommu, ktorý ako prvý prinesie podporu pre surfovanie v 5G sieti. Tá umo?ní pou?ívate?om s?ahova? obsah do svojich smartfónov rýchlos?ou a? 5 GB/s, ?ím zna?ne prekoná doteraj?ie LTE siete. Na výrobe Samsungu Galaxy S9 si v?ak dá spolo?nos? obzvlá?? zále?a? a bude striktne dodr?iava? prísnej?ie výrobné postupy a kontrolu kvality, aby sa znova neopakovalo fiasko z jesene v roku 2016.

Zauja? mô?e zabudovaný sníma? odtla?kov prstov

Aj ke? sú tieto správy pre fanú?ikov Samsungu pote?ujúce, tak juhokórejská budúcoro?ná vlajková lo? zrejme neprinesie a? to?ko inovácií, ako by sme mohli o?akáva?. V podstate by mohlo ís? len o malý ?upgrade?, podobne ako to robí Apple pri svojich iPhonoch s prívlastkom ?S?. Samsung Galaxy S9 by mal tie? prinies? ?nekone?ný? displej. Jeho uhloprie?ka pri men?om, ale aj vä??om modeli ostane rovnaká ako je tomu pri modeli S8. Ve?kou záhadou v?ak stále ostáva zabudovaný sníma? odtla?kov prstov. Pou?ívatelia ho toti? o?akávali u? v apríli tohto roka, no nestalo sa tak. Práve Samsung Galaxy S9 mô?e s touto funkciou debutova? po?as budúceho roka.

Samsung Galaxy S9 konceptzdroj fotografie: Screenshot/TechConfigurations/YouTube

Nenechaj si ujs?
Galaxy Note 8 bude novou zbra?ou Samsungu. S týmito 8 vlastnos?ami chce v?etkých odrovna?

Podobná situácia platí aj pre duálny fotoaparát, no ten je u Note 8-ky u? takmer istou zále?itos?ou. Rovnako ako tento model, tak aj nástupca tohtoro?ného Galaxy S8 dostane do výbavy dva sníma?e zadného fotoaparátu, ?ím sa Samsungu podarí dobehnú? konkurenciu. Do odhalenia tejto vyvíjanej novinky ale stále zostáva dostatok ?asu. Pokia? chce spolo?nos? v budúcom roku zauja?, mala by zapracova? najmä na zabudovanom sníma?i odtla?kov prstov v displeji. Zrejme v?ak u? nebude prvou, ktorá túto novinku vo svojom smartfóne prinesie, preto?e nám u? ?ínske Vivo odhalilo svoj koncept s týmto typom biometrického zabezpe?enia.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
33%
Nepáči sa mi to
67%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: ma[email protected]