Iste si spomínate na obdobie spred 10 rokov, ke? ste vo svojom ?hlúpom? telefóne ne??astnou náhodou spustili mobilný internet. Jedno neúmyselné stla?enie tla?idla vo vás ihne? zdvihlo adrenalín a rýchlos?ou blesku ste sa pripojenie sna?ili opä? vypnú?, len nech sa nepodpí?e mastnou sumou na va?om pau?ále alebo kredite. Dnes je v?ak doba úplne iná a mobilné pripojenie na internet vyu?íva ?oraz viac ?udí.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Rýchlos? sú?asného mobilného pripojenia s pripojením spred 10 rokov sná? ani nemá zmysel porovnáva?. Pred 10 rokmi bol 3G internet stále len vo vývoji a na pripojenie sa tak vyu?ívala 2G sie?. Tá je v?ak skuto?ne pomalá a oby?ajné na?ítanie obrázka trvalo v tomto období hodnú chví?ku. V sú?asnosti v?ak mô?eme vyu?íva? pokro?ilú 4G sie?, pri?om podobné problémy sú u? dávnou minulos?ou. Napriek tomu, ?e 4G sie? posunula latku na vysokú úrove?, sa v?ak ?o nevidie? do?káme novej generácie mobilného pripojenia, ktoré so sebou priná?a viaceré otázky.

Rýchlos? 5G internetu a jeho vyu?itie

V sú?asných podmienkach doká?eme pomocou mobilného 4G pripojenia stiahnu? film v HD kvalite u? behom nieko?kých minút. Treba uzna?, ?e rýchlos? dne?ného pripojenia nie je vôbec na zlej úrovni, no rýchlos? zárove? nepredstavuje jediný dôle?itý faktor. Neustále sa toti?to zvy?uje po?et pripojených zariadení od notebookov, tabletov, smartfónov, a? po inteligentné hodinky. Do budúcna sa myslí aj na samojazdiace vozidlá, ktoré budú internetovú sie? vyu?íva? takmer neustále. 4G sie? v?ak na takéto ohromné mno?stvo pripojených zariadení nebola pripravená, ?o plnohodnotne vyrie?i sie? 5G.

Xiaomi Redmi 4A mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

5gzdroj fotografie: CNET

Nová generácia mobilného pripojenia bude na jednu stranu navrhnutá tak, aby bez problémov spolupracovala s aplikáciami, ktoré vy?adujú super rýchlu výmenu dát, av?ak, na stranu druhú aj s takými, ktoré vy?adujú vysoko stabilné pripojenie s minimálnou latenciou. 5G sie? tak bude vysoko flexibilná a prispôsobí sa pod?a aktuálneho ?týlu jej vyu?ívania pre zaistenie najlep?ieho mo?ného pou?ívate?ského zá?itku. Dos? bolo v?ak slov, po?me ku konkrétnym ?íslam. Rýchlos? 5G mobilného pripojenia sa má pohybova? na úrovni neuverite?ných 10 000 Mb/s. táto rýchlos? predstavuje a? stonásobný nárast oproti klasickej 4G LTE sieti.

Kedy mô?eme o?akáva? 5G sie? na na?om území?

Pravdou je, ?e na túto otázku momentálne nepozná odpove? sná? nikto. Je dobre známe, ?e zaka?dým trvá istú dobu, kým pokrok dorazí aj na Slovensko. Doteraz v?ak nepadli ?iadne oficiálne stanoviská zo strany telekomunika?ného úradu prípadne samotných operátorov. Po?me sa tak aspo? pozrie? na plánované zavádzanie 5G siete vo svete. Obyvatelia USA budú môc? na vlastnú ko?u okúsi? výhody piatej generácie mobilného pripojenia a? po prelome dekády. Hoci ?tvorica tamoj?ích mobilných operátorov v sú?asnej dobe naplno testuje túto revolu?nú mobilnú sie?, stále nie je mo?né presne ur?i? rok, v ktorom ju budú môc? vyu?i? aj be?ní u?ívatelia.

1-2-3-4-5gzdroj fotografie: XavierStud

Taktie? je nutné uvedomi? si, ?e 5G sie? má pred sebou e?te stále ve?mi dlhú cestu. Sie?ové technológie je nutné definova? a ?tandardizova? a rovnako je nevyhnutné vyvinú? potrebný hardvér. V?etky tieto náro?né kroky vy?adujú dostatok ?asu a finan?ných zdrojov. Ak sa v?ak v?etko vyvinie pod?a plánov, 5G sie? za?ije svoj ostrý debut u? v roku 2018 na Zimných olympijských hrách v Ju?nej Kórei. O ?al?ie dva roky neskôr na Letných olympijských hrách v Japonsku budú môc? náv?tevníci okúsi? ?tandardizovanú a komer?nú 5G sie?. V rovnakom období má by? 5G pripojenie dostupné aj pre ??astlivcov z Ju?nej Kórei a ?íny.

Nie v?etko bude také ru?ové ako sa zdá

Celkom ur?ite si spomínate na obdobie, kedy na Slovensko v plnej paráde zavítala 4G sie?. Pri jej budovaní za?ínala vtedaj?ia trojica operátorov úplne od nuly a toto?ná situácia nastane aj pri budovaní 5G siete. ?o je v?ak v tomto prípade e?te hor?ie, jeden 5G sto?iar doká?e pokry? men?iu plochu ako sto?iar zabezpe?ujúci pokrytie 4G sie?ou. Bude tak potrebný ich vy??í po?et, ?ím sa celý proces pred??i. Rozhodne tak potrvá, kým sa do?káme plnohodnotného pokrytia aspo? polovice územia na?ej republiky.

5gzdroj fotografie: IBTimes

?al?ím nemalým sklamaním je u? spomínaná rýchlos?. Tá vyzerá na papieri priam vynikajúco, no neraz sme sa presved?ili, ?e papierové predpoklady a reálne hodnoty sú dve rozdielne veci. Inak to nebude ani v tomto prípade a avizované stonásobné zrýchlenie sa má pri reálnom pou?ívaní zredukova? ?len? na desa?násobné. Netreba v?ak zabúda? ani na ?oraz lep?iu 4G sie?, ktorú budeme môc? na?alej vyu?íva? aj po príchode piatej generácie mobilného internetového pripojenia.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
25%
Páči sa mi to
75%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]