Výrobcovia smartfónov po celom svete neustále priná?ajú zákazníkom inovatívnej?ie funkcie, no mo?nosti vylep?enia týchto zariadení sa pomaly mí?ajú. Dlhé ?akanie na ve?ký prelom v podobe zabudovaných sníma?ov odtla?kov prstov v displeji je v?ak na konci. Svoju novú technológiu snímania odtla?kov prstov len nedávno odhalil známy preborník v technológiách, spolo?nos? Qualcomm.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Za posledné roky získali nové modely smartfónov mnoho významných funkcií a vlastností. Doteraz mohli pou?ívatelia vo svojich zariadeniach nachádza? sníma?e odtla?kov prstov v rôznom prevedení. Princíp fungovania ich v?ak rozde?uje do nieko?kých kategórií. Vo svete inteligentných telefónov sa naj?astej?ie vyu?ívajú kapacitné a ultrazvukové sníma?e, ktoré si za ten ?as ob?úbilo mnoho ?udí. Tí by sa len s?a?ka opä? vrátili k zabezpe?eniu smartfónu pomocou vzoru na obrazovke ?i PIN kódu. Tieto biometrické zabezpe?ovanie systémy sa v nových kúskoch vyu?ívajú ?oraz ?astej?ie, no pri návrhu kon?trukcie museli dizajnéri doteraz bra? oh?ad aj na spôsob ich umiestnenia.

zdroj fotografie: Screenshot/VivoGlobal/YouTube

Nenechaj si ujs?
Revolúcia skuto?ne prichádza. Qualcomm zabuduje sníma? odtla?kov prstov do displejov smartfónov

Sníma?e si svoje miesto doteraz nachádzali v domovskom tla?idle pod obrazovkou, na zadnej stene pod fotoaparátom, ale aj na bo?nej ?asti niektorých modelov. Tento ?problém? v?ak bude ?oskoro minulos?ou, preto?e v budúcich modeloch sa ?oskoro objavia zabudované sníma?e odtla?kov prstov priamo v obrazovke. V?aka nim budú môc? výrobcovia produkova? skuto?né bezrámikové smartfóny, ktoré budeme odomyka? jednoduchým prilo?ením prsta na ur?ené miesto v displeji. Túto novú technológiu pred pár d?ami demon?troval Qualcomm, pri?om Vivo u? pracuje na prvom prototype bezrámikového smartfónu s vyu?itím ultrazvukovej technológie snímania.

zdroj fotografie: Screenshot/VivoGlobal/YouTube

Sníma? pracuje na báze vysielania zvukových v?n, ktoré sa odrá?ajú od záhybov odtla?kov prstov. Odrazené vlny doká?u na sníma?i vytvori? obraz, v?aka ktorému je mo?né zariadenia odomknú?. V?etko sa to deje za pomoci piezoelektrických efektov, ktoré doká?u zvukové vlny s vysokou frekvenciou pretla?i? aj cez OLED displej. Jeho hrúbka ale nemô?e prekro?i? 1,2 mm, preto?e by následne technológia nefungovala spo?ahlivo. Túto technológiu Vivo demon?trovalo na prototype svojho smartfónu na konferencii MWC 2017 v ?anghaji a bude ju vyu?íva? vo svojich budúcoro?ných zariadeniach. Princíp fungovania ti odhalí prilo?ené video.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
60%
Páči sa mi to
40%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]