Efektívna práca si okrem multitaskingu vy?aduje aj ekonomické hospodárenie s ?asom. Práve k tomu mô?u pri práci s PC pomôc? ?asto prehliadané klávesy F1 ? F12, ktorých jednotlivé funkcie si predstavíme ni??ie. Aj ty chce? teda u?etri? zna?né mno?stvo ?asu a ovláda? po?íta? ako skuto?ný mág, rozhodne ?ítaj ?alej. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

F1

Prvý kláves doká?e by? ve?mi nápomocný hlavne v neznámych programoch. Po jeho stla?ení sa toti? otvorí pomocník, ak je v danom programe k dispozícii.

F2

Chce? premenova? zlo?ku alebo program v tvojom PC? Potom je pre teba ur?ite u?ito?ný kláves F2, ktorý umo??uje práve premenovanie súborov.

zdroj fotografie: 3dnews

F3

Pri prehliadaní internetových stránok najviac vyu?ije? kláves F3, ktorý podobne ako skratka CTRL + F otvorí modul pre vyh?adávanie.

F4

Ak stla?í? F4 + Alt, aktuálne otvorený program sa v momente zavrie.

F5

Najznámej?ím tla?idlom zo v?etkých F kláves je jednozna?ne F5, ktoré obnoví dokument alebo stránku v prehliada?i.

F6

?iesty funk?ný kláves presunie kurzor do po?a s URL adresou takmer v ka?dom internetovom prehliada?i.

F7

Kláves F7 vyu?ije? najmä v tom prípade, ak ?asto pou?íva? Microsoft Word. Stla?ením toti? aktivuje? ve?mi dôle?itú kontrolu pravopisu.

F8

Tento kláves je ur?ite známy programátorom. Ak ho stla?í? pri zapínaní svojho po?íta?a, získa? tak prístup do takzvaného boot menu. 

F9

Stla?enie F9-ky spôsobí nielen obnovenie dokumentu v textovom editore, ale rovnako mô?e? pomocou tohto tla?idla odosiela? emaily v programe Microsoft Outlook.

zdroj fotografie: Dgtle

F10

H?adá? v programe menu, no nevie? ako ho otvori?? Kláves F10 ti bude v tomto prípade ur?ite nápomocný. Okrem aktivácie menu zvláda nahradi? aj pravý klik my?ou, no len ak pou?ije? skratku Shift + F10

F11

Vo vä??ine prehliada?ov kláves spustí, respektíve zastaví prehliadanie stránok v celoobrazovkovom re?ime.

F12

Posledný kláves zobrazí vo Worde známe dialógové okno ?Ulo?i? ako?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
11%
Páči sa mi to
73%
Chcem to
2%
Mám to
4%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
9%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]