Zdravý zrak je pre mnohých be?nou sú?as?ou ich ?ivota, no nie ka?dý má to ??astie. ?ítanie, písanie ?i vykonávanie iných ?inností je pre ?udí so slabým zrakom bez okuliarov ?i ?o?oviek ka?dodenným bojom. Vedci preto priná?ajú na tento problém ohromné rie?enie, ktorým je bionická ?o?ovka schopná prinavráti? a výrazne zlep?i? zrak miliónom ?udí.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pod?a Svetovej zdravotníckej organizácie trápia problémy so zrakom viac ako 285 miliónov ?udí po celom svete. Ka?dý de? tak pre zlep?enie zraku musia pou?íva? pomôcky, ako okuliare ?i ?o?ovky. A? tretinu z nich v?ak trápia aj problémy so ?edým zákalom, ktoré mô?u vies? k operácii. Aj ke? u? existujú laserové zákroky, ktoré doká?u napravi? zrak pacientovi, s novými bionickými ?o?ovkami budú môc? zrakovo postihnutí ?udia vidie? nieko?kokrát ostrej?ie ako ich zdraví rovesníci.

Koniec okuliarom a kontaktným ?o?ovkám

Okuliare ?i kontaktné ?o?ovky sa stali ka?dodennou sú?as?ou ?ivota nielen u star?ích, ale aj u mladých ?udí, ktorým sa vplyvom rôznych faktorov zhor?il zrak. Predstav si, aké to je ma? zdravý zrak a vidie? s ostros?ou 20/20. ?oskoro to v?ak bude mo?né aj bez pomôcok, ktoré ka?dý de? musia mnohí nasadzova? na svoj nos ?i do o?í.

zdroj fotografie: Pixabay

S bionickými ?o?ovkami sa zrak bude môc? výrazne zlep?i? a jeho ostros? sa zvý?i a? 3-násobne. ?o to vlastne znamená? Ak teda v sú?asnosti doká?e? pre?íta? text zo vzdialenosti 3 metrov, po krátkom zákroku a implementácii bionických ?o?oviek to zvládne? a? z 9 metrov. Na lep?ie ?asy tak svitá najmä tým, ktorých zrak je hor?í ako u ich rovesníkov ?i kamarátov.

zdroj fotografie: Be Superhvman/YouTube

Nenechaj si ujs?
Unikátny chirurgický zákrok doká?e aj po dlhom ?ase prinavráti? zrak postihnutým pacientom

Po krátkej operácií v?ak budú môc? vidie? omnoho, omnoho lep?ie ako oni. Za celým výskumom týchto inovatívnych ?o?oviek stojí Dr. Garth Webb, ktorý dokázal ?udskú ?o?ovku v oku nahradi? dynamickým ekvivalentom zvy?ujúcim kvalitu zraku. Do oka pacienta sa umiestni pomocou injek?nej strieka?ky, v ktorej sa nachádza fyziologický roztok. Ten sa dostane do o?nej bulvy a na svojom mieste sa ulo?í u? za zhruba 10 sekúnd.

Výskum sa blí?i do finále

Mô?e to znie? desivo a bolestivo, no pod?a Dr. Webba je operácia podobná tej pri odstránení ?edého zákalu a nezaberie viac ako 8 minú? ?asu. On sám tie? tvrdí, ?e implantácia takejto bionickej ?o?ovky nevyvoláva bolesti hlavy a v oku pacienta pôsobí prirodzene. Dokonca vraj ?loveku s touto ?o?ovkou nikdy viac nebude hrozi? ?edý zákal.

Bionická ?o?ovka nie je len výplodom nieko?kých mesiacov rýchlych výskumov s cie?om ohúri? svet. Skúmanie tejto inovatívnej metódy zlep?enia zraku trvalo dlhé roky a stálo nieko?ko miliónov dolárov. Po dlhom ?ase tak majú ?udia so slabým zrakom ve?ké ?ance, ?e budú opä? normálne vidie? svet, no dokonca e?te ostrej?ie ako kedyko?vek predtým.

?o?ovka musí prejs? dôkladnými testami a nejaký ?as potrvá, kým sa dostane k be?ným pacientom. Pod?a posledných správ sa v?ak s testovaním na ?u?och za?alo u? pred pár tý?d?ami. Pre verejnos? bude tento nový spôsob zlep?enia zraku dostupný u? na jar budúceho roku. Ak by sa ti naskytla mo?nos? zlep?i? si zrak pomocou bionických ?o?oviek, vyu?il by si ju?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
60%
Páči sa mi to
14%
Chcem to
21%
Mám to
2%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
2%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]