Lekári a vedci doká?u objavova? stále nov?ie spôsoby ako pacientom prinavráti? ich zdravie. Ve?mi ?astým problémom je slabozrakos? ?i úplná slepota, ktorá bráni pacientom ?i? plnohodnotný ?ivot. Nový chirurgický zákrok sa v?ak doká?e o to postara? a umo?ni? im tak znova vidie?.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pod?a Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb je od roku 2010 len v Spojených ?tátoch viac ako 2,5 milióna pacientov s postihnutím zraku. O ten mnohých z nich pripravilo ?a?ké poranenie mozgu, ktoré mohlo nasta? aj po vá?nej autonehode. V podobných prípadoch doposia? ostávali pacienti ?asto úplne nevidiaci a nemysleli si, ?e opä? budú vidie?. Túto mo?nos? im v?ak teraz mô?e vráti? nový chirurgický zákrok, ktorý je jedným z najdôle?itej?ích objavov v modernej oftalmológii.

Operácia, ktorá mnohým zmení ?ivot

?túdiu viedlo nieko?ko významných výskumníkov zo známych amerických univerzít a in?titútov, ktorí skúmali 20 postihnutých pacientov. Tí absolvovali operáciu kvôli Tersonovmu syndrómu. Ide o ve?mi vá?ne poranenie, ktoré niektorým ?udom pri nehode spôsobovalo krvácanie do jedného alebo aj oboch o?í. Vedci tak pri výskume mohli ?peciálnej operácii, zvanej ako vitrektómia, podrobi? 28 o?ných buliev, ktoré boli po?kodené silným krvácaním. Po?as tejto operácie sa z oka odstráni tkanivo spoza ?o?ovky. Ako náhradu za? vyu?ili v tomto chirurgickom zákroku roztok chloridu sodného, ktorý sa mal postara? o prinavrátenie zraku pacientom.

zdroj fotografie: Washington University in St. Louis

Nenechaj si ujs?
Prelomové nano?ipy v medicíne lie?ia orgány pacienta len jediným dotknutím
Vidite?né zlep?enie zraku po pár tý?d?och

Niektorí z nich sa mu podrobili do 3 mesiacov po silnom krvácaní a ?al?ia skupina ho zas absolvovala o ?osi neskôr. Ve?mi pozitívne výsledky sa ale dostavili u oboch typov pacientov, ktorým sa u? dokonca po zhruba 4 tý?d?och výrazne zlep?ilo videnie. Ich ostros? zraku bola pred operáciou v katastrofálnom stave a dosahovala hodnotu len 20/1290. Po krátkom období sa v?ak ich zrak upravil na ostros? a? 20/40 a nieko?ko ?al?ích mesiacov viedlo k zdokonaleniu ostrosti zraku na 20/20, teda mohli vidie? ako zdraví ?udia.

zdroj fotografie: Pixabay

Z výsledkov ?túdie tak vyplýva, ?e v podstate príli? nezále?í na ?ase, kedy boli pacienti zasiahnutí krvácaním do o?í a kedy boli operovaní touto metódou.

?Najdôle?itej?ím zistením bolo, ako dlho mô?u lekári s operáciou ?aka?, ne? sa po?as zákroku dostavia negatívne ú?inky na zrak postihnutého.? ? Dr. Rajendra S. Apte, PhD.

Týmto chirurgickým zákrokom, ktorý priná?a vidite?né zlep?enie zraku u? do nieko?kých tý?d?ov tak mnohým pacientom svitá na lep?ie ?asy. Znova budú môc? vidie? svet ako kedysi a pritom nezále?í, kedy kvôli krvácaniu do o?í o svoj zrak pri?li. ?tatistiky sú nelichotivé a milióny pacientov po celom svete trápia práve takéto problémy, no v?aka vitrektómii sa budú môc? znova rozhliada? po svojom okolí.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
33%
Páči sa mi to
67%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]