Tohtoro?né iPhony budú síce predstavené a? o nieko?ko mesiacov, no dohadov je u? teraz po?ehnane. O?akáva sa predstavenie iPhonu 7, 7S Plus a dokonca aj ?peciálneho iPhonu 8. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Nemali by chýba? ?S? verzie

iphone 6s
zdroj fotografie: MyDrivers

Spo?iatku sa síce povrávalo, ?e Apple tento rok odbo?í od tradície a namiesto iPhonov 7S a 7S Plus predstaví rovno iPhone 8. Pod?a iných zdrojov sa tak ale nestane a mali by sme vidie? ako iPhone 7S / 7S Plus, tak aj ?peciálny iPhone 8. Verzie ?S? prinesú tradi?ne mierny upgrade hardvéru a nové ?ervené farebné prevedenie.

Modely ?S? prinesú e?te vä??ie displeje


zdroj fotografie: TheVerge

Vyzerá to tak, ?e Apple tentokrát nepou?ije zau?ívané ve?kosti uhloprie?ok displeja, teda 4,7 a 5,5-palcov. Namiesto toho by mal pou?i? o nie?o vä??ie displeje, a to 5-palcový a 5.8-palcový. Analytik síce neuviedol, ?e tieto uhloprie?ky mô?eme o?akáva? u? pri iPhone 7S a 7S Plus, no logicky to vyplýva z aktuálneho trendu na trhu. iPhone 8 má toti? prís? iba v jednej verzii a ?eskové? iPhony 7 v dvoch.

Apple iPhone 7 32GB mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

Popri tradi?ných dvoch iPhonoch príde e?te tretí so stredne ve?kým displejom a prémiovým dizajnom

iphone 5s

iPhone 5S v zlatom prevedení

zdroj fotografie: Goldgenie

Na mysli máme iPhone 8. Ten príde pod?a aktuálnych informácií s 5,1 alebo 5,2-palcovým displejom, v?aka ktorému by nemal by? pre nikoho príli? ve?ký, no ani príli? malý. Ke??e tento rok bude ma? Apple 10. výro?ie predstavenia prvého iPhonu, ?peciálna verzia sa viacmenej o?akáva. Jej meno bude bu? iPhone 8, alebo iPhone 10 ?pecificky pod?a 10. výro?ia.

nenechaj si ujs?
Celková cena iPhone 8 bude zrejme e?te vy??ia kvôli drahým OLED displejom

Displej pokryje celú prednú plochu, bude kompletne bez medzier a rámikov

iphone 8
zdroj fotografie: YouTube/ConceptsiPhone

Pred polrokom sme videli smartfóny s bezrámikovým displejom iba na konceptoch. ?ínske Xiaomi sa v?ak rozhodlo prinies? bezrámikový smartfón do reality a predstavilo model Mi MIX. Od tej doby sa týmto futuristickým phabletom za?ali in?pirova? ?al?í výrobcovia a medzi nimi nechýba ani Apple. Na renderi vy??ie mô?e? vidie?, ako by mohol iPhone 8/10 pribli?ne vyzera?.

Kon?trukcia iPhone 8 bude pozostáva? zo skla a kovového rámu

iphone 4

Sklenený iPhone 4

zdroj fotografie: Tyler/Flickr

Apple u? dlhé roky pou?íva kovové kon?trukcie a sklo pou?il naposledy pri iPhone 4 a 4S. iPhone 8 odbo?í od tradície aj v tomto prípade, teda jeho kon?trukciu bude tvori? kovový rám a sklenená zadná strana.

Domovské tla?idlo bude ?nevidite?né?

iphone 8
zdroj fotografie: MyDrivers

Ak by bol displej naozaj na celej prednej strane, Apple by musel nájs? iné miesto pre skener odtla?kov prstov, ktorý je sú?as?ou ikonického domovského tla?idla. Hovorí sa o ultrazvukovej technológii a iPhone by tým pádom mohol sníma? odtla?ky aj priamo cez displej.

Bezkonkuren?ný displej

iphone 8
zdroj fotografie: ConceptsiPhone/YouTube

Toto je jedna z najpopulárnej?ích tém o novom iPhone. Narozdiel od minuloro?ných iPhonov s tradi?nými LCD displejmi, pri prémiovom iPhone 8 bude zrejme pou?itá OLED technológia. Pod?a portálu GSMArena má Apple dohodu so Samsungom o obrovskej kúpe 60 miliónov OLED panelov. OLED technológia je oproti LCD lep?ia sná? v ka?dom smere, ?i u? ide o energetickú úspornos?, lep?ie farby, lep?í kontrast, alebo lep?í jas.

Bezdrôtové nabíjanie

iphone 8
zdroj fotografie: SCAVidsHD/YouTube

Na základe patentu, ktorý Apple podal 9. septembra, mô?eme usúdi?, ?e iPhone 8 by mohol ponúknu? aj bezdrôtové nabíjanie. Kone?ne by tak dobehol konkurenciu v podobe Samsungu, ktorý túto technológiu u? nejaký ?as pou?íva.

Opä? nebude ma? 3.5 mm audio jack


zdroj fotografie: Forbes

Dôvod je jednoduchý. Nako?ko sa výrobca zbavil 3.5 mm jacku u? pri minuloro?ných 7-?kách, o?akáva sa, ?e bude v tomto trende aj pokra?ova?.

Cena prekro?í hranicu tisíc dolárov

iphone 8
zdroj fotografie: TechnoBuffalo

I ke? u? za sú?asné iPhony platíme prive?a, za iPhone 8 budeme plati? e?te viac. Pod?a niektorých ?ínskych dodávate?ov pre Apple, cena za iPhone 8 mô?e dokonca prekro?i? hranicu 1000 dolárov (942 ?).

Men?ie modely nedostanú duálny fotoaparát


zdroj fotografie: Dgtle

Duálny fotoaparát ostane na?alej exkluzivitou len pre vä??ie modely. Duálny fotoaparát teda neo?akávaj pri men?om iPhone 7S, ale pri vä??om 7S Plus, poprípade pri výro?nom iPhone 8.

Laserové senzory na rozpoznanie tváre a gest

iphone 8
zdroj fotografie: Ian Waldie/Getty Images

Nakoniec tu máme celkom zaujímavé dohady o akýchsi laserových a infra?ervených senzoroch, ktoré budú slú?i? na rozpoznávanie tváre a gest. Oh?adom týchto informácií si nie sme celkom istí o ich pravdivosti, no mô?u vysvet?ova? vysokú cenu iPhonu 8.

Nenechaj si ujs?
Budúce iPhony mô?u pod?a analytika prinies? prepracovanú funkciu Touch ID ?i systém rozpoznávania tváre

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
67%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
33%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.