Elektrická energia pochádzajúca z nevy?erpate?ných prírodných zdrojov je ?oraz vzácnej?ia. Tento fakt je podporovaný hlavne neslávnou poves?ou jadrových elektrární, ktoré neraz celému ?udstvu dokázali, ?e mô?u narobi? poriadnu paseku. Ve?mi dobre si to uvedomuje aj spolo?nos? Tesla, ktorá sa u? dlh?iu dobu ekologickou výrobou elektrickej energie zaoberá.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

V?aka tomu sme sa tak v minulosti do?kali zaujímavej stre?nej krytiny, ktorá v sebe nesie miniatúrne solárne panely. Tá bola vyvinutá samotným americkým gigantom, ktorý tentoraz prichádza s ?al?ou priaznivou správou pre na?u planétu. Na Havajskom ostrove Kauai toti?to vybudoval solárnu farmu ohromných rozmerov. Za v?etko hovorí po?et pou?itých solárnych panelov, ktorý sa ?plhá a? 54 978. Tie doká?u vyprodukova? 13 MW energie, ktorá je následne skladovaná v 272 vysokokapacitných batériách Powerpack druhej generácie.

zdroj fotografie: Tesla

Táto solárna megafarma v?ak nevyrástla na ostrove Kauai len tak náhodou. Miestny obyvatelia toti?to majú po západe slnka dlhodobý problém s elektrickou energiou. Po?as d?a si bohato vysta?ia s energiou, ktorú im poskytujú slne?né lú?e, no po?as noci boli donedávna nútení vyu?íva? fosílne palivá. To v?ak mení práve spomínaná farma, ktorá po?as d?a skladuje v?etku zozbieranú energiu v u? zmienených batériách. Tá sa tak k ?u?om z celého ostrova dostáva a? po západe slnka. V?aka tomuto chvályhodnému projektu sa tak rapídne zní?i spotreba fosílnych palív.

Nenechaj si ujs?
Hyperloop One dokon?uje svoju prvú testovaciu dráhu v americkej Nevade. Pozri sa, ako to tam vyzerá

Pod?a výpo?tov Tesly má by? v?aka tejto farme zní?ená spotreba benzínu a? o 1,6 milióna galónov ro?ne. Toto v?ak nie je úplne prvý projekt podobného typu, ktorý mala inovatívna americká spolo?nos? na starosti. U? v minulosti sme sa toti?to do?kali podobnej solárnej farmy. Tá vyrástla na ostrove Ta?u v americkej Samoe, av?ak nachádza sa na nej viac ne? 10-násobne ni??í po?et panelov. Aby toho nebolo málo, Tesla bude elektrinu dodáva? do mnohých domácností takmer zdarma, pri?om si za 1 kWh energie vypýta len 0,13 ?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]