V?etky vízie Elona Muska sa pomaly, ale isto nap??ajú. Jeho elektrické táto?e s produkciou nulových emisií brázdia na?u planétu u? zopár rokov, jeho raketoplány doká?u vyletie? do vesmíru a následne pristá? na Zemi vcelku bez akéhoko?vek po?kodenia a jeho super-rýchla technológia cestovania s názvom Hyperloop za?ína kone?ne nadobúda? reálne kontúry.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ak ?írou náhodou nevie?, ?o je Hyperloop, tak vedz, ?e ide o vysokorýchlostný transportný systém, ktorý je zalo?ený na pohybe pretlakových kapsúl v podtlakovom tuneli. V?aka tomuto revolu?nému systému dopravy by sme mali by? schopní prejs? 570 kilometrov u? za neuverite?ných 35 minút. Rýchlos? kapsúl má v priemere dosahova? 962 km/h, pri?om tá maximálna má by? 1220 km/h. V sú?asnosti je v nevadskej pú?ti budovaná prvá reálna testovacia dráha s názvom DevLoop, ktorá bude prvýkrát verejne otestovaná e?te v prvej polovici tohto roka. Hoci presný dátum známy nie je, mô?eme sa zatia? aspo? pokocha? zábermi toho, ako to tam v sú?asnosti vyzerá.

DevLoop v sú?asnosti meria na d??ku 500 metrov a má priemer 3,3 metra. Jeho výstavba prebieha v nevadskej pú?ti, len 30 minút cesty od Las Vegas. Po dokon?ení výstavby bude ma? d??ku cez 3 kilometre.

zdroj fotografie: HyperloopOne

Nenechaj si ujs?
Hyperloop: Takto bude fungova? vysokorýchlostný dopravný systém budúcnosti

Historicky prvá verejná skú?ka v reálnom meradle sa má odohra? v prvej polovici tohto roka. Úspe?ný startup vykonal prvú skú?ku na prototype tohto systému, ktorá sa konala v máji minulého roka v rovnakej oblasti.

zdroj fotografie: HyperloopOne
V novembri podpísala spolo?nos? Hyperloop One dohodu o výstavbe tohto revolu?ného systému dopravy medzi Dubajom a Abu Dhabi.

zdroj fotografie: HyperloopOne

Samotná spolo?nos? sa nechala po?u?, ?e testovanie DevLoop-u uká?e, ?e je tento systém skuto?ne realizovate?ný. Pod?a informácií by tak mala by? s jeho pomocou skrátená cesta zo spomínaného Dubaja do Abu Dhabi na neuverite?ných 12 minút. 

zdroj fotografie: HyperloopOne

Dlhodobým cie?om tohto startupu je nielen preprava ?udí, ale aj nákladu.

zdroj fotografie: HyperloopOne

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
72%
Páči sa mi to
22%
Chcem to
6%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]