O tom, ?e Jack Ma je nielen jedným z najbohat?ích obyvate?ov ?íny, ale aj ve?kou osobnos?ou, sved?í tie? jeho posledné stretnutie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Na ?om rokovali o vytvorení miliónov pracovných miest. Aj ke? je teraz Jack Ma jednou z najznámej?ích osobností na svete, jeho ?ivot nebol od za?iatku taký skvelý.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Jack Ma vyjadril po stretnutí s Donaldom Trumpom aj svoje obavy z jeho politických my?lienok. Tie by mohli celý plán na vytvorenie obrovského po?tu pracovných miest pochova?. Pokia? ide o obchod, Ma naozaj vie o ?om je re?. Pod?a Forbes má na svojom ú?te viac ako 27 miliárd eur, no jeho ?ivot nebol zo za?iatku vôbec ?ahký. Ako mladý vyrastal vo ve?mi skromných podmienkach v komunistickej ?íne. Pri snahe vy?tudova? vysokú ?kolu sa mu dvakrát nepodarilo uspie? na prijímacích skú?kach a neskôr pri?iel o mnoho pracovných miest. Výpove? dostal dokonca aj v KFC a napokon sa prepracoval a? k vytvoreniu spolo?nosti Alibaba.

Jack Ma, rodený ako Ma Yun, sa narodil 15. októbra v roku 1964 v Hangzhou. ?il s dvoma súrodencami, so star?ím bratom a mlad?ou sestrou, no jeho rodina bola chudobná. Práve v tom ?ase bola toti? ?ína od západu ve?mi izolovaná.

zdroj fotografie: arouraios.gr

U? od mali?ka bol chudý, no ?asto sa dostával do poty?iek so spolu?iakmi. On sám povedal, ?e sa nikdy nebál silnej?ích ?udí ako je on sám. V detstve mal v?ak mnohé zá?uby. Medzi ne patrilo aj zbieranie svr?kov, ktorých následne nútil k boju medzi sebou. Tento hmyz poznal tak dokonale, ?e vedel rozlí?i? ka?dý druh nielen pod?a ve?kosti, ale aj pod?a zvuku.

zdroj fotografie: ndh.com

Hangzhou sa po náv?teve bývalého amerického prezidenta Nixona stalo ob?úbeným centrom turistov. To Jack Ma vyu?il a za?al nav?tevova? najvä??í hotel v meste. Ponúkal turistom prehliadku mesta a Jack mal ako sprievodca mo?nos? u?i? sa hovori? po anglicky. Meno Jack dostal od jedného turistu, s ktorým sa spriatelil.


zdroj fotografie: argentaire.com

Po strednej ?kole viedli jeho kroky na vysokú ?kolu. Prvé dva pokusy na prijímacích skú?kach v?ak skon?ili neúspechom. Na vysokú ?kolu sa dostal a? na tretí pokus. Napokon sa mu podarilo ?kolu úspe?ne absolvova? a promócie mal v roku 1988. Po ?kole za?al ?iada? o mnoho pracovných miest.

zdroj fotografie: ndh.com

Napriek jeho snahe dostával mnoho výpovedí, a? kým sa nedostal k u?eniu anglického jazyka. Jack Ma mal prácu u?ite?a ve?mi rád, aj ke? zarábal  pribli?ne len 11 ? za mesiac.


zdroj fotografie: argentaire.com

Nenechaj si ujs?
Nakupuje? na AliExpresse? Pre?ítaj si týchto 10 zaujímavostí o spoluzakladate?ovi Jackovi Maovi

V roku 2016 na Svetovom ekonomickom fóre Ma dokonca prezradil, ?e ho z Harvardskej Univerzity vyhodili a? 10-krát!

zdroj fotografie: thefiscaltimes.com

Nemal spo?iatku ?iadne skúsenosti s po?íta?mi ?i internetom. Ten prvýkrát spoznal a? na ceste do USA v roku 1995. Neskôr za?al s pracova? ako prekladate?. Jeho prvým slovom, ktoré vyh?adával na internete, bolo ?pivo?. Ostal v?ak zasko?ený, ?e sa vo vyh?adávaní neobjavil ?iadny takýto alkoholický nápoj z ?íny. O nejaký ?as neskôr za rozhodol zalo?i? internetovú spolo?nos?.

zdroj fotografie: hot.yukbisnis.com

Jeho prvé podniky, bohu?ia?, neuspeli. O zopár rokov na to dokázal presved?i? 17 svojich priate?ov, aby investovali do jeho vízie online obchodu pod menom ?Alibaba?.

zdroj fotografie: ndh.com

Spolo?nos? ?oskoro za?ala budi? obrovský záujem. Do Alibaby investovala dokonca aj spolo?nos? Goldman Sachs, a to sumou a? 4,7 miliónov eur. Neskôr v?ak pri?la aj investícia od bankovej SoftBank vo vý?ke takmer 19 miliónov eur a do spolo?nosti za?ali investova? aj japonské telekomunikácie. Na stretnutí zamestnancov Jack Ma povedal: ?Pôjdeme e?te ?alej, preto?e sme mladí a nikdy sa nevzdávame!?


zdroj fotografie: chinalawandpolicy.com

Mal v?dy zmysel pre humor. Ke? Alibaba za?ala vyná?a? prvé peniaze, Jack kúpil ka?dému zamestnancovi plechovku ?Silly String?, aby si u?ili trocha zábavy. Neskôr, ke? bol vytvorený e-shop Taobao, Ma nakázal zamestnancom robi? po?as prestávok stojky na hlave, aby sa zvý?ila ich energetická hladina.


zdroj fotografie: maplestage.com

Nenechaj si ujs?
Po?as zliav 11. novembra zaznamenala Alibaba rekordný obrat viac ako 16 miliárd eur

Pred dvanástimi rokmi investovala spolo?nos? Yahoo do Alibaby vy?e 900 miliónov eur, za ?o na oplátku získala 40 % podiel. Táto investícia bola pre Alibabu obrovským prínosom, nako?ko sa v tom ?ase sna?ila porazi? Ebay v domovskej ?íne. Z celej situácie nakoniec ?a?ila aj spolo?nos? Yahoo.


zdroj fotografie: recode.net

Ma si uvedomil, ?e jeho spolo?nos? odvádza ve?ký kus práce, ke? sa jeden zákazník ponúkol, ?e za?ho zaplatí ú?et. Pritom mu povedal: ?Som zákazník tvojej spolo?nosti a zarobil som ve?a pe?azí. Viem, ?e ty ve?a nezarába?, tak za teba zaplatím ú?et.?

zdroj fotografie: ndtv.comZ funkcie CEO na pozíciu výkonného riadite?a v roku 2013. Spolo?nos? Alibaba sa stala pre verejnos? dostupnou v septembri 2014 a pri tejto príle?itosti sa Ma vyjadril: ?To, ?o v sú?asnej dobe máme nie sú peniaze, ale dôvera od ?udí.?

zdroj fotografie: hatdasstil.blog.nzz.ch

Prvá verejná ponuka akcií (IPO) vo vý?ke viac ako 141 miliónov eur, ktorú spolo?nos? dostala, bola najvy??ou ponukou v histórií New Yorskej burzy. To spravilo z Jacka najbohat?ieho mu?a v ?íne. Jeho majetok dosahoval sumu neuverite?ných 23 miliárd eur. Neskôr ho v?ak z tohto postu zosadil magnát, Wang Jianlin.

zdroj fotografie: ibtimes.com

Nenechaj si ujs?
Týchto 10 ?ínskych spolo?ností patrí medzi najvä??ích exportérov elektroniky do celého sveta

Alibaba usporiadala pre zamestnancov ve?kú oslavu priamo v sídle v meste Hangzhou. Na tla?ovej konferencii Jack povedal zamestnancom, ?e bude dúfa?, aby svoje zarobené bohatstvo vyu?ili s rozumom. ?Dúfam, ?e sa z vás stanú u??achtilí ?udia, ktorí budú milí a budú pomáha? ostatným.?

zdroj fotografie: hot.yukbisnis.com

Najvýznamnej?ím d?om v roku je pre spolo?nos? Alibaba ?ínsky ?De? slobodných ?udí?. Ten je akýmsi opakom pre de? Sv. Valentína. Po?as tohto sviatku zaznamenala Alibaba svoj historicky najvy??ie predaje vo vý?ke a? 17 miliárd eur len za 24 hodín.

zdroj fotografie: chinatopix.com

Prvá verejná ponuka akcií urobila z Jacka ve?mi bohatého mu?a. Neskôr v?ak spravil nieko?ko nevýhodných nákupov. Má v?ak stále aj svoje skromné zá?uby. Pod?a jeho priate?a, Xiao-Ping Chena, Jack ob?ubuje poker, ?ítanie, meditáciu ?i cvi?enia Tai Chi.

zdroj fotografie: therecord.com

V marci 2013 Alibaba minula 47 miliónov eur na nové lietadlo, ktoré slú?i predov?etkým samotnému zakladate?ovi. 


zdroj fotografie: flickr.com

Jeho ve?kou vá??ou je aj ?ivotné prostredie a ekológia. Ke? jeho man?elka ochorela, tak mal podozrenie, ?e chorobu dostala práve kvôli zne?isteniu. Taktie? zastáva miesto v rade Nature Conservancy a v roku 2015 vystúpil so svojím príhovorom na akcii Clinton Global Initiative. Neskôr pomohol financova? rezerváciu v ?íne o rozlohe takmer 110 000 m2.

zdroj fotografie: ecns.cn

Taktie? si ve?mi rád u?íva svoj ?ivot s rodinou v ústraní a nechce by? stredobodom pozornosti. Jeho man?elkou je Zhang Ying, s ktorou sa spoznal e?te po?as ?túdia na vysokej ?kole. Spolu vychovávajú jedného syna a dcéru.

zdroj fotografie: flickr.com

Po poslednom stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom mal Jack výhrady vo?i prístupu k obchodovaniu. V tej dobe sa vyjadril, ?e ?ína a USA by sa nemali dosta? do vojny v oblasti obchodu. Pod?a neho je potrebné dopria? Trumpovi iba trocha ?asu.

zdroj fotografie: baomoi.com

Nenechaj si ujs?
Najdôle?itej?ie momenty v histórii Tesly, alebo ako sa stala Tesla jednou z najlep?ích automobiliek

Alibaba ka?doro?ne organizuje talentovú ?ou, kde je Ma hlavným zabáva?. Pri príle?itosti výro?ia sa prezliekol za punkového rockera pred takmer 20 000 zamestnancami.

zdroj fotografie: rediff.com

Názov spolo?nosti vymyslel, ke? sedel v kaviarni. Vtedy si spomenul na rozprávku o Alibabe a ?tyridsiatich zbojníkoch, v ktorej tajné heslo odomklo dvere k bohatstvu. Maova spolo?nos? otvorila malým a stredným firmám mnoho mo?ností ako sa zvidite?ni? po celom svete.

zdroj fotografie: cbc.ca

Nakúp výhodne na AliExpresse

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
71%
Páči sa mi to
29%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]