Takmer ka?dý, kto aspo? trocha sleduje dianie vo svete u? musel po?u? o svetoznámej automobilke Tesla. Tá sa sústredí na výrobu elektrických automobilov. V posledných rokoch pre?la mnohými dobrými, ale aj zlými situáciami, no nakoniec sa jej podarilo uspie? a dosta? sa a? k dne?ným úspechom. ?oraz ?astej?ie po?úvame samé chvály na adresu tejto spolo?nosti. Tá odvádza naozaj skvelý kus práce, no len málokto vie, ?o sa skrýva za históriou. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Americká automobilová spolo?nos? doteraz známa ako Tesla Motors oficiálne pred pár d?ami zmenila svoj názov na Tesla Inc. Nieko?ko rokov svojho pôsobenia tla?ila Tesla svoje peniaze a inovácie do elektrických automobilov, no ?asom svoje obzory dokázala roz?íri?. U? dlh?iu dobu pôsobí aj v odvetviach ukladania elektrickej energie, ?i?e sa zaoberá akumulátormi a výrobou elektriny. Nie v?dy v?ak za?ívala Tesla také dobré ?asy ako v posledných rokoch. Mnohokrát si musela prejs? aj ?a?kými chví?ami, no za?ila aj mnoho úspechov.

Júl 2003: Spolo?nos? Tesla Motors bola zalo?ená in?iniermi zo Silicon Valley

Elon Musk na ?ele nestál od samého za?iatku. Tá bola zalo?ená Martinom Eberhardom a Marcom Tarpenningom, ktorí pracovali ako in?inieri. Svoju novú firmu pomenovali po slávnom vynálezcovi, Nikola Teslovi. Elon v?ak v tej dobre patril medzi spoluzakladate?ov a v roku 2004 u? viedol financovanie spolo?nosti. Zárove? bol aj predsedom. Martin Eberhard pracoval v spolo?nosti a? do roku 2007, kedy ju musel opusti? a jeho miesto CEO Tesly nahradil izraelský in?inier a biznismen, Ze’ev Drori.

zdroj fotografie: Business Insider

2. august 2006: Elon Musk odhalil svoj fantastický plán

Elon Musk nikdy neskrýval svoj záujem o spolo?nos? Tesla a v roku 2006 sa rozhodol odhali? plán. V tej dobe bol v ponuke Tesly model Roadster, no výrobca sa mienil sústredi? na rýchle akceptovanie elektrickej ekonomiky a roz?íri? rad svojej ponuky. ?asom tak má vzniknú? e?te nieko?ko modelov, vrátane tých dostupných, ktoré budú podstatne lacnej?ie. Tento primárny plán mal urýchli? prechod od banskej ekonomiky a spa?ovacích motorov k ?istej?ej energii.

zdroj fotografie: Business Insider

28. november 2007: Ze’ev Drori bol oficiálne menovaný za CEO Tesly

Tento izraelský in?inier a biznismen bol oficiálne vyhlásený za CEO spolo?nosti v novembri 2007, pri?om do práce sa pustil u? o nieko?ko dní, konkrétne 3. decembra. Jeho úlohou bolo prinies? na svet prvý automobil spolo?nosti, a teda model Tesla Roadtster, ktorý bol oficiálne predstavený v roku 2008.

zdroj fotografie: Business Insider

Nenechaj si ujs?
TIP: Elon Musk má rie?enie na zastavenie dopravného chaosu

1. február 2008: Tesla vyrobila prvý model Roadster

Nový CEO splnil svoju úlohu a podarilo sa mu privies? model Roadster do výroby v?as. Prvý kúsok dostal Elon Musk, ktorý nasko?il do auta a ihne? ho i?iel otestova?. V tej dobe pracoval Musk ako predseda spolo?nosti.

zdroj fotografie: Business Insider

17. marec 2008: Spolo?nos? za?ala so sériovou výrobou modelu Roadster

V polovici marca Tesla rozbehla výrobu modelu Roadster naplno. Tento krok videl Drori ako ve?ký posun. Prvý model spolo?nosti bol predávaný za viac ako 100 000 ? a do roku 2012 sa predalo 2450 kusov.

zdroj fotografie: Business Insider

15. október 2008: Tesla stagnovala s vývojom Modelu S a Musk mal o krô?ik bli??ie k miestu generálneho riadite?a

Koncom roka 2008 zasiahla túto ve?kú spolo?nos? kríza, ktorá bola najvä??ou ekonomickou pohromou od ?ias hospodárskej krízy. V tej dobe Musk oznámil, ?e sa stane generálnym riadite?om. Kvôli celej situácií v?ak musel niektorých zamestnancov prepusti? a tie? odlo?i? predstavenie Modelu S. Jeho odhalenie bolo naplánované na rok 2010, no kríza spôsobila odklad a? do polovice nasledujúceho roka.

zdroj fotografie: Business Insider

3. november 2008: Tesle sa podarilo získa? 37 miliónov eur, vyhla sa tak bankrotu

V novembri toho roku sa situácia pre Teslu výrazne skomplikovala a spolo?nos? sa ocitla na pokraji bankrotu. Pre zrýchlenie výroby modelu Roadster a naplnenie pokladnice spolo?nosti schválilo predstavenstvo dlhové financovanie vo vý?ke 37 miliónov eur. Dohoda v?ak bola uzavretá a? o nieko?ko tý?d?ov neskôr presne na ?tedrý de?.

zdroj fotografie: Business Insider

26. marec 2009: Tesla odhalila prvý prototyp Modelu S

Americká spolo?nos? odhalila svoj prototyp Modelu S v Hawrthorne (Kalifornia). Prvá generácia mala dojazd na jedno nabitie pribli?ne 487 km a zrýchlenie z 0 na 100 km/h trvalo 5,5 s. Model S si do nieko?kých tý?d?ov rezervovalo viac ako 1000 zákazníkov.

zdroj fotografie: Business Insider

19. máj 2009: Automobilka Dailmer odkúpila 10 % podielu v Tesle za 46 miliónov eur

Peniaze, ktoré schválilo predstavenstvo na záchranu rozhodne pomohli. Na svoje ?al?ie fungovanie v?ak potrebovala firma ?al?ie financie. Tie sa jej naskytli v momente, ke? Dailmer odkúpil 10 % podielu a obaja výrobcovia sa zaviazali k dlhodobej spolupráci na vývoji batérií a elektrického pohonu. O dva mesiace neskôr Tesla dokonca dostala dotáciu od amerického Ministerstva energií vo vý?ke viac ako 432 miliónov eur.

zdroj fotografie: Business Insider

29. jún 2010: Tesla vy?la na verejnos? a za?ala predáva? svoje akcie

Spolo?nos? za?ala ponúka? a? 13,3 milióna svojich akcií po 16 ? za kus. Hodnota Tesly sa okam?ite zvý?ila na takmer 213 miliónov eur.

zdroj fotografie: Business Insider

2. október 2011: Elon Musk odhalil beta verziu Modelu S

Tesla dala svetu najavo, ?e to s elektrickými automobilmi myslí naozaj vá?ne, ke? v roku 2009 predstavila svoj prototyp Modelu S. Od tej doby si ho rezervovalo nieko?ko tisíc zákazníkov. Dojazd beta verzie Modelu S bol viac ako 500 km, pri?om zrýchlenie z 0 na 100 km/h sa zlep?ilo na 4,5 sekundy. Pri predstavení Musk odhalil tvrdenia ropných spolo?ností, ktoré sa domnievali, ?e elektrické auto nebude fungova?. V skuto?nosti ropní magnáti iba nechceli, aby táto novinka fungovala a Musk prirovnal Model S k jednoro?covi.

zdroj fotografie: Business Insider

Nenechaj si ujs?
TIP: Tesla Model S s novým Ludicrous+ módom pokorila novú hranicu akcelerácie z 0 na 100 km/h!

9. február 2012: Tesla odhalila svoj prototyp nového Modelu X

Len zopár mesiacov po Modeli S odhalila spolo?nos? svoj nový Model X, ktorý je prvým SUV od Tesly. Najvä??ou zmenou bol najmä spôsob otvárania dverí. Túto novinku verejnos? priala ve?mi dobre a u? za pár dní vyzbierala Tesla z predpredajov viac ako 37 miliónov eur. Po spustení predobjednávok na svojej oficiálnej stránke sa na nej zvý?ila ?premávka? o neuverite?ných 2 800 %. Predpokladaný príchod Modelu X bol odhadovaný na rok 2014, no v skuto?nosti si zákazníci museli po?ka? a? do konca roku 2015.

zdroj fotografie: Business Insider

22. júl 2012: Tesla za?ala dodáva? prvé kusy Modelu S

Prvé kusy dodal výrobca zákazníkom na akcii priamo v továrni Tesla vo Freemonte. Pôvodne mala spolo?nos? za?a? dodáva? prvé kusy Modelu S e?te v roku 2011, no ome?kala sa o ?al?í rok a pol.

zdroj fotografie: Business Insider

12. jún 2014: Tesla sprístup?uje svoje patenty

Elon Musk dal v tej dobe najavo svoje odhodlanie k sprístup?ovaniu elektrických automobilov. Nechcel tak, aby sa Tesla musela na súde ?bi?? s ka?dým výrobcom, ktorý chce pou?i? jej patenty. Tento krok umo?nil mnohým výrobcom beztrestne a zadarmo vyu?íva? patenty spolo?nosti, na ktorých pracovala dlhé roky.

zdroj fotografie: Business Insider

4. september 2014: Gigafactory bude postavená v Nevade

Svoje plány na vybudovanie gigantickej továrne oznámila Tesla vo februári 2014 a ako miesto na novú stavbu bola vybraná Nevada. Tam za?ala spolo?nos? s výstavbou Gigafactory, kvôli ktorej dokopy odkúpila a? 7,5 milióna m2 pozemkov. Táto továre? má zní?i? náklady na výrobu batérií a optimalizova? celý výrobný proces za pou?itia najmodernej?ích technológií. Pod?a odhadov za zní?ia náklady na výrobu batérií po dokon?ení továrne v roku 2020 a? o 30 %. To umo?ní zní?i? aj cenu pripravovaného Modelu 3 len na 33 000 ?.

zdroj fotografie: Business Insider

Nenechaj si ujs?
TIP: Obrovská továre? Gigafactory oficiálne spú??a výrobu batérií!

9. október 2014: Elon Musk odhalil nový systém polo-automatického riadenia automobilu

Na októbrovej akcii odhalil Musk nového autopilota. Tento systém sa skladá z nieko?kých ?astí. Prvou je radar, ktorý je doplnený o kameru s rozoznávaním obrazu. ?pi?kovou technológiou tohto systému sú aj sonary. Tie umo??ujú vytvori? autu 360 ° rozh?ad okolo seba. ?al?ími novými prvkami boli systém udr?ania automobilu v jazdnom pruhu, automatický tempomat ?i núdzové brzdenie.

zdroj fotografie: Business Insider

30. apríl 2015: Tesla odhalila nabíjate?né akumulátory Powerwall pre domácnos? a Powerpack pre komer?né vyu?itie

V tej dobe sa Tesla zmenila z automobilovej spolo?nosti na spolo?nos? zaoberajúcu sa energetickými inováciami. Pri predstavení týchto batérií v Kalifornii Musk prezradil, ?e 160 miliónov kusov týchto noviniek mô?e napája? celé Spojené ?táty.

zdroj fotografie: Business Insider

29. september 2015: Tesla za?ala dodáva? prvé kusy Modelu X

Pôvodným plánom bolo dodanie Modelu X zákazníkom najneskôr do konca roka 2014. Výbava automobilu v?ak celú výrobu oneskorila, a tak sa prvé kusy dostávali k zákazníkom a? pred koncom roka 2015. Model X priniesol mnoho významných vylep?ení, medzi ktorými boli aj dvere Falcon ?i ?peciálny vzduchový filtra?ný systém.

zdroj fotografie: Tesla

14. október 2015: Prvé modely za?ali dostáva? autopilota

Tesla za?ala v tomto mesiaci s aktualizáciou svojich automobilov, ktorým bola sprístupnená funkcia autopilota. Museli v?ak ma? potrebnú hardvérovú výbavu. O nieko?ko mesiacov neskôr pri?la ?al?ia aktualizácia, ktorá dop??ala funkcie autopilota a pridala mo?nos? autonómneho parkovania.

zdroj fotografie: Business Insider

31. marec 2016: Tesla odhalila prvý prototyp Modelu 3

V prvom ?tvr? roku minulého roka spolo?nos? kone?ne odhalila prototyp o?akávaného Modelu 3. Tento prototyp priniesol Tesle ve?kú základ?u fanú?ikov, pre ktorých spolo?nos? ukázala, ?o mô?u od budúcej novinky o?akáva?. Elon Musk tie? prezradil, ?e dojazd Modelu 3 sa na jedno nabitie bude pohybova? na úrovni 345 km. Z 0 na 100 km/h zrýchli za menej ako 6 sekúnd. Plánom je za?a? s produkciou Modelu 3 e?te do konca roka 2018.

zdroj fotografie: Business Insider

7. máj 2016: Prvé zlyhanie autopilota s fatálnymi následkami

K tejto tragickej nehode nikto vy?e mesiaca nevydal oficiálne stanovisko. Musk vyjadril svoju úprimnú sústras? nad touto tragickou nehodou, no pod?a zistení sa jej nedalo zabráni?. Kým i?iel automobil po rozdelenej dia?nici, za ten ?as mu do cesty vo?iel traktor s bielym návesom. Ten si v?ak vodi? auta kvôli silnému slnku nestihol v?imnú? a spolu s automobilom vletel pod náves, ?o malo tragické následky.

zdroj fotografie: Business Insider

21. jún 2016: Tesla oznámila svoje plány na odkúpenie Solar City za 2,4 miliárd eur

Spolo?nos? v júni minulého roka prekvapila ?irokú verejnos?, ke? zverejnila svoje plány na odkúpenie Solar City. Jej zameraním je solárna energia, no zaujímavou ?náhodou? v tejto situácií bolo, ?e Solar City funguje pod vedením Muskovho bratranca. V tom ?ase tie? firma trpela dlhom vo vý?ke takmer 2,8 miliárd eur. Preto bolo odkúpenie Teslou pova?ované aj ako finan?ná výpomoc

zdroj fotografie: Business Insider

20. júl 2016: Elon Musk odhalil druhú ?as? grandiózneho plánu Tesly

Sú?as?ou ?al?ej ?asti ve?kého plánu je na?alej vyvíja? solárne strechy, ktorých energia by sa dala ?ahko uskladni? v batériách automobilov. ?al?ím bodom je produkova? dostupnej?ie vozidlá. Musk plánuje zlep?i? aj bezpe?nos? autonómneho riadenia. To má by? ?asom a? 10-krát bezpe?nej?ie ako be?né riadenie vodi?om. Posledným bodom plánu je rozvoj programu pre prenájom Tesiel, ?o by vyná?alo ich majite?om ?istý zisk, zatia? ?o budú napríklad v práci.

zdroj fotografie: Business Insider

8. november 2016: Tesla odkúpila nemeckú spolo?nos? zameranú na automatizáciu

U? za?iatkom minulého roka bola jasné, ?e automatizácia je cestou, ktorou by sa mala Tesla vybra?. Musk vidí obrovskú príle?itos? v stroji, ktorý je vyrobený iným strojom. Preto nie divu, ?e sa Tesla rozhodla odkúpi? nemeckú spolo?nos? Grohmann Engineering, ktorá sa ?pecializuje na automatizáciu výrobných procesov.

zdroj fotografie: Tesla Motors

21. november 2016: Tesla sa oficiálne zapája do biznisu so solárnou energiou

Po nieko?kých mesiacoch rozhodovania a kritiky sa Tesla predsa len rozhodla uzavrie? zmluvu so Solar City. Na zhroma?dení akcionárov prebehlo hlasovanie o uzavretí dohody a a? 85 % z nich hlasovalo v prospech Tesly, ktorá bola za uzavretie zmluvy. Elon Musk a jeho bratranec Rive, ktorý vedie Solar City, sa zdr?ali hlasovania.

zdroj fotografie: Business Insider

Nenechaj si ujs?
TIP: Nové úlo?isko batérií Powerpack od Tesly je suverénne najvä??ie na svete

19. január 2017: Federálna vláda USA nezistila vady u autopilota Tesly

Po vy?e polroku vy?etrovania si Tesla kone?ne mô?e vydýchnu?. Vládne vy?etrovanie bolo uzavreté s tým, ?e federálny vy?etrovatelia nena?li v systéme autopilota Tesly ?iadnu vadu.

zdroj fotografie: Business Insider

1. február 2017: Názov Tesly sa oficiálne zmenil

Práce na zmene názvu spolo?nosti trvali u? dlh?iu dobu, no a? pred nieko?kými d?ami sa firme úspe?ne podarilo zmeni? meno. E?te vo februári minulého roka sa Tesla sna?ila získal novú doménu pre svoju stránku. Tá bola v júly premenovaná z teslamotors.com iba na tesla.com. Oficiálne meno firmy sa v?ak zmenilo a? 1. februára na Tesla Inc., ?ím táto spolo?nos? vstúpila do svojej novej éry. Tesla odteraz funguje ako spolo?nos? zaoberajúca sa energiami.

zdroj fotografie: Business Insider

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
81%
Páči sa mi to
13%
Chcem to
6%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]