?ínske pou?ívate?ské nadstavby Androidu mô?e? bu? milova?, alebo nenávidie?. Nie je ni? medzi tým. Ak teda náhodou patrí? do skupiny ich odporcov, nasledujúca správa ?a ve?mi nezaujme. V prípade, ?e si v?ak tvoj smartfón nevie? predstavi? bez prepracovaného grafického prostredia ?i ve?kého mno?stva prídavných funkcií, ur?ite ?a správa o novej verzii FlymeOS pote?í.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Nepochybne najviac ale pote?í v?etkých majite?ov zariadení spolo?nosti Meizu, ktorá do nich integruje práve túto ob?úbenú nadstavbu s nezamenite?ným dizajnovým spracovaním. Po troch mesiacoch intenzívneho testovania tak FlymeOS 6 opú??a beta testovanie a stáva sa z nej klasická stabilná verzia, ktorá bude dostupná pre ?irokú verejnos?. Po?me sa tak spolo?ne pozrie? na to, aké novinky nová verzia nadstavby ponúka.

zdroj fotografie: Gizmochina

Jedným z najzaujímavej?ích vylep?ení je pridanie inteligentnej mo?nosti vyh?adávania na internete skrz fotoaparát. Jednoducho sta?í nasníma? fotografiu, ktorá bude následne automaticky odoslaná do databázy, pri?om sa systém pokúsi nájs? ?o najlep?iu mo?nú odpove? na tvoju otázku. Nane??astie, podpora sloven?iny sa neo?akáva, a tak si bude? musie? vysta?i? len s otázkami v angli?tine. Dostato?nou kompenzáciou je v?ak fakt, ?e spomínaná databáza zoskupuje odpovede na viac ako 65 miliónov otázok o fyzike, chémii, histórii, politike a mno?stve ?al?ích tém.
zdroj fotografie: Gizmochina

Nenechaj si ujs?
Nové rýchle nabíjanie Meizu Super mCharge nabije smartfón doplna u? po?as krátkej obednej prestávky

Samotná funkcia je podobná tej, ktorú poznáme Google Preklada?a. Inteligentné vyh?adávanie od Meizu ale doká?e s tro?kou ??astia rozozna? aj písaný text. Okrem iného aktualizácia priná?a vä??iu mo?nos? prispôsobenia prostredia, pri?om pou?ívate? mô?e bez problémov upravova? vzh?ad témy. Vylep?ení sa do?kala aj galéria, ktorá bola obohatená o rozsiahlej?í editorský re?im na úpravu fotografií a videí. Zmien je v?ak e?te omnoho viac. V?etky si mô?e? prezrie? na tomto odkaze. Nájde? na ?om ale aj zoznam 24 zariadení, na ktoré táto významná aktualizácia dorazí.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
25%
Páči sa mi to
25%
Chcem to
25%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
25%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]