Kým v stredu, 5. júla, sa mnoho zamestnancov te?ilo z vo?na v práci, v kamenných predajniach Alzy bola situácia úplne iná. V tento de? bol toti? Sviatok svätého Cyrila a Metoda, ?o pod?a zákona znamená, ?e v?etky predajne mali by? zatvorené.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Slovenská Alza napriek tomu svoje predajne nechala otvorené, za ?o ju vy?etruje in?pektorát práce. Pod?a zákona zamestnávatelia nemô?u po?as ?tátnych sviatkov nariadi? zamestnancom ani s nimi dohodnú? prácu, ktorou je predaj tovaru spotrebite?ovi a s tým súvisiace práce. Alza sa ale obhajuje tým, ?e predajne nechala otvorené len na ú?ely vyzdvihnutia tovaru, rie?enia reklamácií a na prezentáciu výrobkov zmluvných partnerov. Pod?a marketingového riadite?a ?eskej Alzy tento zákaz znemo??uje vrátenie tovaru do 14 kalendárnych dní, reklamáciu produktov a odovzdanie nefunk?ných zariadení na recykláciu. ?o ale v týchto predajniach skuto?ne prebiehalo, vy?etruje u? in?pektorát.

alza
zdroj fotografie: Alza

?alej si riadite? myslí, ?e zákon je nelogický a diskrimina?ný, ke??e zamestnanci fyzicky i psychicky náro?nej?ích profesií musia aj tak pracova? a vz?ahuje sa iba na obchody. Alza navy?e uviedla, ?e okrem výhod pre zákazníkov obme?uje aj zamestnancov 50-percentným príplatkom k mzde.

Nenechaj si ujs?
Alza spustila online predaj elektromobilov Tesla. Priprav sa na poriadne premr?tené ceny

Úplne rovnaký prípad sa nieko?kokrát odohral aj v ?esku. Predajne mala otvorené 8. mája cez ?tátny sviatok a tie? 26. decembra. Za opakované poru?enie zákona je v ?esku pokuta 5 miliónov ?eských korún, ?o je v prepo?te takmer 200 tisíc eur. Pribli?ne stotisícovú pokutu teda mô?e dosta? aj slovenská pobo?ka Alzy.

Dáva? Alze za pravdu alebo sa priklá?a? na stranu zákona? 

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
17%
Páči sa mi to
58%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
25%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.