Správ o Galaxy Note 8 sme doposia? videli neúrekom, no na oficiálne predstavenie si musíme e?te pár dní po?ka?. Samsung teraz odhalil nové video s mo?nos?ami tejto novinky a inovácie, ktoré nám o nieko?ko dní odhalí po?as premiéry.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Verní fanú?ikovia sa u? nevedia do?ka? na najnov?ie dielo giganta, ktorým bude o pár dní model Galaxy Note 8. Jeho premiéra prebehne v New Yorku u? 23. augusta, o ?om nás spolo?nos? informovala pred pár tý?d?ami. S blí?iacim sa príchodom tohto ve?kolepého odhalenia sa ale dozvedáme ?oraz viac detailov.

Ve?ké veci na obzore

Najnov?ím videom v?ak chce Samsung ukáza?, aké inovácie nová vlajková lo? s perom S-Pen prinesie. Samotný videoklip neprezrádza ?iadne bli??ie detaily týkajúce sa výbavy ?i dizajnu, no miesto toho odha?uje my?lienky, ktoré má jeho budúcim majite?om splni?.

?V Samsungu veríme, ?e ?nemo?né? je najvä??ou bariérou pri dosahovaní pokroku, a tak sa s ka?dým novým zariadením ?i slu?bou sna?íme odhali? potenciál zákazníka. Vyu?ívame dokonalej?ie platformy pre kreatívnej?ie nápady. Pou?ívame vä??ie nástroje pre zachytenie dokonalej?ích momentov a vä??ie inovácie, aby sme priniesli nápady do reality.? – vyjadrenie spolo?nosti k najnov?iemu videu. 

Nenechaj si ujs?
Výkon Samsungu Galaxy Note 8 odhalený: Bude to mon?trum, ktoré obsadí najvy??ie prie?ky

Slová sú v tomto prípade ?pre?krtnuté? perom S-Pen a nahradené silnej?ou ideou, ktorou sa výrobca pri navrhovaní Samsungu Galaxy Note 8 vybral. Spraví skuto?ne z ?nemo?ného? ?mo?né? ako to prezentuje vo videu? V ka?dom prípade nám táto novinka prinesie mnoho inovácií po stránke softvéru, ale aj hardvéru. Okrem tohto smartfónu sa na aktualizácie mô?e te?i? aj spomínané pero S-Pen, ktoré bude môc? do budúcnosti ?oraz lep?ie rozoznáva? napríklad rukopis pou?ívate?a.

Hovorilo sa, ?e tento stylus má disponova? rovnakými funkciami ako tomu bolo v minuloro?nej Note 7-?ke. Existuje v?ak reálna ?anca, ?e mu Samsung e?te pridal nieko?ko skvelých vylep?ení. Z doteraz známych informácií vieme, ?e Samsung Galaxy Note 8 prinesie skuto?ne ?ve?ké veci?, na ktoré sa u? te?í mnoho zákazníkov. Plánuje? kúpu?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
22%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
22%
Neznášam to
56%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]