Iste si spomína? na legendárnu striela?ku DOOM, ktorá spríjem?ovala vo?né chvíle náru?ivým hrá?om u? v roku 1993. Len minulý rok vy?lo jej ?tvrté pokra?ovanie, ktoré sa te?í nemalému úspechu, no povedzme si pravdu. Ka?dý z nás sa chce ob?as vráti? tak trochu do minulosti a opä? si tak zahra? síce graficky nevkusné, no nostalgiou prekypujúce hry staré nieko?ko desa?ro?í.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

V?aka neuverite?nému technologickému rozvoju by dnes túto priam ikonickú striela?ku zvládli bez vä??ej námahy rozbeha? priemerné smart hodinky. Tie v?ak nedisponujú práve najvä??ím displejom a zá?itok z hrania na takomto malom zariadení by nebol úplne optimálny. Chlapík stojaci za YouTube kanálom s názvom vexal si tak povedal, ?e by bolo vhodnej?ie hra? túto legendu na displeji s vä??ou uhloprie?kou. Miesto toho aby pou?il klasický po?íta?, tablet alebo smartfón, sa ale rozhodol rozbehnú? DOOM pomocou palubného po?íta?a v super?porte Porsche 911.

zdroj fotografie: YouTube

Tu v?ak tá bláznivá ?as? nekon?í, práve naopak. Ihne? po spustení hry toti?to pri?lo na rad oboznamovanie divákov s poriadne krkolomným ovládaním. Na orientáciu v okolí a otá?anie hlavného hrdinu  tak bolo potrebné otá?a? volantom. Na vykonanie stre?by zas bolo nutné pou?i? klaksón, zatia? ?o na výmenu zbrane bola vyu?itá riadiaca páka. K tomu v?etkému musel by? automobil po?as hrania v neustálom pohybe, kvôli tomu, ?e na pohyb hlavnej postavy dopredu slú?il plynový pedál.

Nenechaj si ujs?
Crash Bandicoot znovu o?íva. U? v lete si budeme môc? zahra? túto starú klasiku v úplne novom ?ate

Ak si myslí?, ?e nik nie je nato?ko ?ialený, aby bol ochotný na vlastnej ko?i toto krkolomné ovládanie po?as jazdy vyskú?a?, tak sa, bohu?ia?, mýli?. Chlapíkovi vo videu toti?to odvaha zjavne nechýba, a tak sa mô?e ako prvý ?lovek na svete popý?i? tým, ?e si zahral DOOM na svojom vlastnom aute. S oh?adom na v?etky nebezpe?enstvá, ktoré pri takomto hraní mô?u vzniknú?, nám v?ak zostáva len dúfa?, ?e bude zárove? aj posledným.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
50%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]