Nedávne správy vesmírnej agentúry NASA ohromili nielen vedcov po celom svete, ale aj ?irokú verejnos?. Prvotné informácie hovorili o odvá?nom cieli posla? ?udí na ?ervenú planétu u? o nieko?ko rokov, no teraz je v?etko inak. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

?udstvo za posledné roky urobilo ve?mi významné kroky vpred nielen vo vývoji technológií, ale taktie? v skúmaní vesmíru. Mnoho vesmírnych spolo?ností si za ?al?í cie? na prieskum stanovilo ?ervenú planétu, známu tie? ako Mars. Po odvá?nych tvrdeniach jednej z najznámej?ích vesmírnych agentúr, NASA, sa jej prvotné plány zvrtli.

Finan?né problémy

Po?iato?né správy hovorili o vyslaní rakety s posádkou na túto planétu u? o nieko?ko rokov, no teraz prichádzajú problémy týkajúce sa financií. Pod?a riadite?a NASA pre ?udskú posádku nemá agentúra v sú?asnosti dostatok pe?azí, aby mohla na Mars vysla? aj ?loveka. Gerstenmaier potvrdil, ?e aj napriek 2 % nárastu rozpo?tu stále nie je dostatok financií, aby na povrchu planéty mohla by? vybudovaná základ?a pre ?udí. Spolo?nos? dokonca kvôli tomu neplánuje ani vyvíja? vozidlá, ktoré mali ?udí na ?ervenej planéte prevá?a?.

zdroj fotografie: NASA

Nenechaj si ujs?
Elon Musk na to ide poriadne z ostra. Detailný plán na kolonizáciu Marsu u? aj s obrovským po?tom osôb, ktoré tam chce dosta?

Ve?kolepé plány tak stále závisia od celkového mno?stva financií, ktorých v?ak nie je dostatok. Miesto vyslania ?loveka na povrch tejto planéty mô?e NASA za?a? pracova? aj na inej prieskumnej misii. Tá bude ma? za úlohu vybudova? na obe?nej dráhe Mesiaca základ?u ?Deep Space Gateway?, ktorá bude pod?a tvrdení Gerstenmaiera dôle?itým bodom pre ?al?í výskum vesmíru. Postupom ?asu by sa tak aj v?aka tejto ?bráne? mohli astronauti z NASA dosta? na povrch Marsu.

?udí na Mars chcú dosta? aj ostantí

Táto vesmírna agentúra v?ak nie je jedinou, ktorá tak ?alekú cestu plánuje. Koncom júna toti? sám Elon Musk upravil dátum letu rakety spolo?nosti SpaceX na Mars. Tá má na palube privíta? aj ?udí, ktorí medzi prvými na tejto planéte vystúpia. Ide u? o tretiu zmenu plánovaného letu, ktorý je teraz stanovený na rok 2020.

SpaceXzdroj fotografie: Screenshot/SpaceX/YouTube

Okrem SpaceX v?ak svoje miesto na Marse chcú ma? aj Spojené Arabské Emiráty ?i ?aleká ?ína. Do tohto vesmírneho programu a vyslania ?loveka na mar?anský povrch sa chce zapoji? aj spolo?nos? Boeing a Blue Origin. Je teda mo?né, ?e súkromné spolo?nosti splnia svoj odvá?ny plán skôr ako samotná NASA. Ve?ké pokroky ?udstva v skúmaní vesmíru sú skuto?ne dychberúce a ciele vesmírnych agentúr sú úchvatné, no pred nimi stojí e?te mnoho výziev, ktoré musia porazi?, aby sa ich plány cesty na Mars mohli naplni?.


zdroj fotografie: NASA/Clouds AO/SEArch

Ak sa v?ak niektorej z nich podarí na kamenistom ?ervenom povrchu tejto planéty pristá? s posádkou, ?udstvo si pripí?e ?al?í obrovský mí?nik do svojej histórie. Je naozaj skvelé vidie?, akým tempom sa doká?eme rozvíja?. O nieko?ko desiatok rokov sa tak na?e o?i mô?u sústredi? aj na ?al?ie body vo vesmíre, ktoré mô?eme nav?tívi? ?i skúma?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
33%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
67%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]