Nebolo to tak dávno, kedy dve vtedy najvplyvnej?ie krajiny sveta, USA a ZSSR, súperili o to, komu sa podarí ako prvému dosta? ?loveka na povrch Mesiaca. Pre?lo zhruba 50 rokov a na ná? jediný mesiac sa akosi zabudlo. Miesto neho sa toti? za?ali v?etci zameriava? na planétu, ktorá má zo Slne?nej sústavy k tej na?ej najbli??ie – Mars.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Okrem toho, ?e sa za tých 50 rokov zmenil objekt záujmu sa zmenilo aj mnoho ?al?ieho. Tak v prvom rade, dnes u? jednotlivé ?táty sveta, ?o sa vesmírnych programov týka medzi sebou ve?mi nesúperia. Miesto toho sa o cestovanie vesmírom za?ali ?oraz viac zaujíma? súkromné spolo?nosti na ?ele s tou, ktorú vlastní filantrop Elon Musk. Tej sa podarilo zostroji? raketoplány, ktoré doká?u po ukon?ení misie opätovne pristá? na Zemi. Aby toho nebolo málo, po výmene nieko?kých sú?iastok je mo?né tieto raketoplány znovu pou?i? pri ?al?om brázdení vesmíru.

Elon Musk Ted Conferencezdroj fotografie: TedX

Vzh?adom na významné mí?niky, ktoré sa spolo?nosti SpaceX podarilo po?as svojej existencie dosiahnu?, je teda pochopite?né, ?e plánuje znalosti a tromfy aj patri?ne vyu?i?. V?etky z nich sa toti? mô?u zúro?i? pri jednom z najodvá?nej?ích a najambicióznej?ích vesmírnych plánov, o akých svet doposia? po?ul. Ten vznikol, ako inak, v hlave génia sú?asnej doby, Elona Muska. Ten sa síce u? viackrát vyrozprával o kolonizácii Marsu, no doposia? nikdy nespomenul po?et ?udí, ktorých by chcel na túto ?ervenú planétu dosta?.

zdroj fotografie: Gfycat/Dave Mosher

To sa v?ak dne?ným d?om mení, ke??e sme sa do?kali zverejnenia doteraz najpremyslenej?ieho plánu na kolonizovanie. V tomto pláne Elon spomenul dôle?itos? opätovného vyu?ívania raketoplánov, ?o vedie k ohromnému zni?ovaniu nákladov za vesmírne lety. Dokument tie? obsahuje základné návrhy obrovského vesmírneho korábu, ktorý by mal ?udí na Mars dopravi?. Prípravy na výstavbu tohto stroja u? zapo?ali, pri?om Elon v spomínanej správe odhalil podobu palivovej nádr?e, ktorá je vyrobená z uhlíkových vlákien a údajne u? stihla prejs? tlakovým testom.

zdroj fotografie: SpaceX/Elon Musk

Nenechaj si ujs?
Oficiálne: SpaceX po?le dvoch ?udí do vesmíru na cestu okolo Mesiaca!

Táto ambiciózna spolo?nos? v?ak pri svojich plánoch nezabúda ani na u? spomínaný mesiac. Ten má by? akýmsi odrazovým mostíkom k ?al?iemu vesmírnemu bádaniu a SpaceX sa na? plánuje dopravi? v?aka svojmu zatia? najvä??iemu raketoplánu, ktorý nesie ozna?enie Falcon Heavy. Ten má by? oficiálne odhalený do troch mesiacov a niekedy v roku 2018 by mohol vynies? na cestu okolo Mesiaca hne? dvoch ?udí, ktorý si za to patri?ne zaplatia. Ke? u? sme pri platení, lístok na Mars bude pod?a Muskovho vyjadrenia stá? od 90 po 180-tisíc eur, tak?e ak sa tam chce? dosta?, je na?ase, aby si za?al ?etri?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
29%
Páči sa mi to
43%
Chcem to
29%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]