?udstvo neustále robí pri skúmaní vesmíru ve?ké kroky vpred, no napriek tomu sme e?te len na za?iatku dlhej cesty. Objavovanie nekone?ného priestoru okolo nás v?ak priná?a svoje výsledky. Tím astronómov z NASA toti? nedávno na tla?ovej konferencii potvrdil, ?e sa im podarilo nájs? nieko?ko planét, ktoré sú podobné Zemi.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Vesmírna agentúra NASA vydala na tla?ovej konferencii nový zoznam planét na základe získaných údajov z misie K2. Za posledné obdobie bolo objavených a? 219 exoplanét. Len 10 z nich v?ak má podmienky potrebné pre ?ivot. Vä??ina sa nachádza v zóne blízko vlastných hviezd, a teda na nich dopadá ?slne?né? ?iarenie. V chápaní astronómov sú tieto objekty brané ako svety s chemickým zlo?ením a primeranou vzdialenos?ou od vlastnej hviezdy, tak ako je tomu v prípade Zeme. Tím tvorili mnohí významní výskumníci z rôznych in?titútov. Pomocou observátoria Kepler bolo do dnes zaznamenaných a? 4034 mo?ných exoplanét, z ktorých bolo potvrdených 2335.

Keplerzdroj fotografie: NASA

Týchto 10 nových planét s podmienkami podobnými na?ej Zemi teraz doplnili zoznam doteraz objavených 49 planét, no z nich bolo zatia? potvrdených 30. Jedna spomedzi v?etkých je v?ak nie?ím výnimo?ná. Bola pomenovaná ako KY711 a nachádza sa blízko svojej domovskej hviezdy. V?aka tomu od nej dostáva pribli?ne rovnaké mno?stvo tepla ako Zem od Slnka. Oproti na?ej planéte je zhruba 1,3-násobne vä??ia. Exoplanéty spadajú do dvoch jednoduchých kategórií. Prvú tvoria tie, ktorých priemer je v porovnaní so Zemou vä??í pribli?ne 1,5-násobne. Ich povrch je tvorený iba skalami a nemajú ?iadnu alebo iba ve?mi slabú atmosféru.

Neptúnzdroj fotografie: Pixabay

Nenechaj si ujs?
Je to oficiálne! ?udia pôjdu na Mars a NASA odhalila svoj detailný plán

Druhou kategóriou sú planéty podobné ?ne?alekému? Neptúnu, ktoré sú 2-krát vä??ie ako Zem, majú hustú atmosféru, no ich povrch netvorí pevná hmota. Kvôli ve?kosti sú tieto exoplanéty ?a??ie identifikovate?né. Aj napriek tomu sa v?ak zopár z nich podarilo objavi?, ale nekone?ný vesmír ich rozhodne skrýva omnoho viac. Kepler sa na svoju misiu vydalo v roku 2009 a jeho úlohou je dodnes h?ada? planéty obiehajúce okolo vlastných hviezd v nádeji, ?e sa podarí nájs? podmienky potrebné pre ?ivot podobný tomu na Zemi. V?aka Keplerovi bol objavený systém TRAPPIST-1, ktorý patrí medzi najpozoruhodnej?ie systémy exoplanét, aké boli doteraz nájdené.

Pri skúmaní vesmíru a h?adaní potencionálne obývate?ných planét zohrala významnú úlohu aj misia K2. Tá sa v?ak pomaly blí?i ku koncu a s ?ou prichádza aj koniec jednej ve?kej éry. Náhradou za K2-ku má by? satelit TESS (Transit Exoplanet Survey Satellite) a vesmírny teleskop JWST (James Webb Space Telescope). Oba sa budú podie?a? na ?al?om objavovaní nových exoplanét, a to takým spôsobom, ktorým by to Keplerovo observátorium u? nedokázalo. Astronómom budú priná?a nové informácie o zlo?ení nájdených objektov a ich potenciálnej obývate?nosti. Bol to v?ak práve Kepler, ktorý umo?nil dosiahnu? tak významné vesmírne objavy a zárove? mo?nos? vzniku nových prostriedkov na ?al?ie skúmanie vesmírneho priestoru.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
75%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
25%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]