Za posledné desa?ro?ia urobilo ?udstvo v skúmaní vesmíru ve?ké pokroky, no stále sme obmedzovaní rýchlos?ou na?ich rakiet. ?oskoro sa v?ak na Mars budeme môc? dosta? u? za pár dní v?aka revolu?nému laserovému pohonu. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

?ervená planéta na?ej slne?nej sústavy je u? po mnoho storo?í pre ?udstvo ve?kou záhadou. Aj s pou?itím najmodernej?ích vesmírnych lodí by cesta na ?u trvala pribli?ne 5 mesiacov, no tento problém sa sna?í vyrie?i? vedec vesmírnej agentúry NASA. Philip Lubin toti? pracuje na novom systéme, ktorý miesto tradi?ného raketového paliva vyu?íva laserový pohon. Na prvý poh?ad mô?e toto tvrdenie vyznie? ako vystrihnuté zo sci-fi filmu. Mnoho vedcov v?ak verí, ?e práve fotóny generované obrovským laserom raz mô?u vynies? na?u kozmickú lo? na Mars. Moderné rakety sa pri ?tarte spoliehajú na ?ah, ktorý ich má ?odlepi?? od Zeme a vynies? do vesmíru.

zdroj fotografie: Screenshot/NASA 360/YouTube

Nenechaj si ujs?
Je to oficiálne! ?udia pôjdu na Mars a NASA odhalila svoj detailný plán

Bezmotorové elektromagnetické ?iarenie produkované laserom v?ak priná?a omnoho viac výhod, pri?om jednou z najvýraznej?ích je rýchlos?. Tá je pri tomto spôsobe pohonu obmedzovaná iba rýchlos?ou svetla, no pri spa?ovacích motoroch rakiet v?etko závisí od prebiehajúcich chemických procesov. Nový laserový pohon bol doposia? testovaný len v laboratórnych podmienkach. Na jeho fungovanie a vývoj bolo za potreby mnoho investícií a drahých zariadení. Zrejme najdrah?ou a zárove? najdôle?itej?ou ?as?ou je ve?ký supravodivý magnetový prstenec. Ten mô?eme nájs? aj vo Ve?kom hadrónovom urých?ova?i. Spôsob, akým je tento laserový pohon skon?truovaný, v?ak momentálne bráni zvä??i? ho pre pou?itie vo vesmírnych lodiach.

Dôle?itým faktom je to, ?e celý systém je funk?ný a tok fotónov by raz mohol ?udstvu zabezpe?i? cestu na Mars u? za pár dní. Pod?a výpo?tov Philipa Lubina by aktuálne bolo mo?né týmto spôsobom prepravi? na ?ervenú planétu pribli?ne 220 kg nákladu, no najvä??ou výhodou celého objavu je mo?nos? jeho vyu?itia pri dlhých vesmírnych cestách. Je priam neuverite?né, aké ve?ké kroky urobil ?lovek v snahe preskúma? okolitý vesmír. Budúcnos? si pre nás pripravuje e?te mnoho ?al?ích objavov, v?aka ktorým bude cestovanie týmto nekone?ným priestorom jednoduch?ím ako je tomu dnes.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
17%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
8%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
25%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]