S blí?iacim sa dátumom predstavenia nového smartfónu sa do povedomia zákazníkov chcú dosta? aj výrobcovia ochranných obalov. Tí neraz zverejnia jeho presnú podobu v ich krytoch aj nieko?ko tý?d?ov pred oficiálnym odhalením. Teraz je to ale iPhone 8, ktorý sa objavil zrejme vo svojej finálnej podobe na fotografiách v puzdre známeho výrobcu Nodus.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Výrobcovia príslu?enstva a obzvlá?? ochranných krytov sú ?asto dobrým zdrojom informácií o pripravovaných smartfónoch, ktoré sa tak mô?eme dozvedie? aj nieko?ko tý?d?ov pred ich premiérou. Vä??ina z nich pri zobrazení budúcich modelov vo svojich obaloch zvykne vyu?íva? bu? firemné schémy, alebo rendery od dizajnérov. Ob?as sa ale stane, ?e uniknuté fotografie ?erpajú priamo zo zdrojov výrobcu smartfónu. V?aka tomu sa jeho podoba ?asto pribli?uje k dizajnu, ktorý reálne uvidíme po?as odhalenia. Podobné triky niekedy na fanú?ikov skú?ajú aj samotné spolo?nosti, no tentokrát je to práve prémiový ochranný obal z dielne firmy Nodus, ktorý v sebe ukrýva výro?ný iPhone 8. To v?ak nie je v?etko, preto?e tento výrobca odhalil aj zopár ?al?ích a detailnej?ích informácií o tejto o?akávanej novinke.

iPhone 8zdroj fotografie: Nodus

Fotografie potvrdzujú niektoré dohady

Pod?a tohto zdroja sa budú vôkol 5,8″ displeja nachádza? rámiky o hrúbke 4 mm. Tie majú zabráni? neúmyselnému dotyku na okrajoch. Horná ?as? obrazovky má skrýva? výrez pre potrebné sníma?e, ako aj predný fotoaparát. Hne? ved?a tejto výbavy displej zobrazuje informácie o zostávajúcej kapacite batérie, intenzite signálu a ?al?ích funkciách.

iPhone 8zdroj fotografie: PhoneArena

Nenechaj si ujs?
Nová pýcha Apple alias iPhone 8 bude chcie? svoju prehnanú cenovku obháji? týmito 8 vlastnos?ami

Mnohí by v tejto oblasti ?akali aj správy o prichádzajúcich upozorneniach a prepína?e pre aplikácie ?i rôzne funkcie, no tie sa zrejme ocitnú na spodnej ?asti displeja, kde budeme tie? môc? nájs? naviga?né tla?idlá alebo zrejme aj o?akávaný zabudovaný sníma? odtla?kov prstov.

zdroj fotografií: PhoneArena

Uniknuté fotografie výro?ného iPhone 8 zobrazujú aj vä??ie tla?idlo napájania ?i dokonca stereo reproduktory a Lightning port. Zadná stena nám skuto?ne odha?uje prítomnos? vertikálne umiestneného duálneho fotoaparátu, no o jeho vlastnostiach bohu?ia? tohto zatia? ve?a nevieme. Zaujímavej?ou v?ak mô?e by? nová, vä??ia batéria v tvare ?L?, ktorá má zvý?i? výdr? tohto ?pi?kového modelu na jedno nabitie, ?ím prekoná aj vlastných súrodencov. O nej sa doteraz len ?pekulovalo, no zdá sa, ?e LG ju pre nový iPhone 8 skuto?ne poskytlo.?Zaklincuje? to cenou

V?etky tieto vlastnosti znejú ozaj skvelo, no aká bude cena za výro?ný kúsok od Apple? Mnohí sa zhodujú, ?e rozhodne nebude najni??ia, ?o potvrdzujú aj rôzne správy. Pod?a nich sa má po?iato?ná suma pohybova? v rozmedzí od 945 ? do 1030 ?. V?etko v?ak bude závisie? od ve?kosti vnútornej pamäte a pri prémiovej?ích verziách sa mô?e cenovka e?te navý?i?. iPhone 8 nebude lacnou zále?itos?ou a aj v kategórii prémiových smartfónov sa zvýrazní ako jeden z najdrah?ích modelov. K vý?ke ceny za novú pýchu Apple sa mô?e priblí?i? u? len suma za o?akávaného konkurenta, Samsung Galaxy Note 8.

zdroj fotografie: Twitter/Martin Hajek

Ten bude ma? svoju premiéru dokonca e?te o pár tý?d?ov skôr ako jeho najvä??í rival. Oba modely si budú poriadne ??liapa? na päty? aj svojou výbavou ?i dizajnom. Práve kvôli tomu chce Samsung svoj nový phablet predstavi? e?te skôr ako Apple, aby nedo?lo k prípadným nedorozumeniam v oblasti dizajnového spracovania. Koniec augusta bude spolu so septembrovými tý?d?ami ve?mi zaujímavým obdobím, kedy uvidíme hne? nieko?ko nových smartfónov, no z radu bude rozhodne vyt??a? práve Note 8-ka a iPhone 8. Ktorý z nich by si si vybral ty? Zdá sa ti o?akávaná cena za tieto kúsky primeranou?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
35%
Páči sa mi to
6%
Chcem to
24%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
12%
Neznášam to
24%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]