Správy o výro?nom smartfóne od Apple sa ?íria rýchlos?ou svetla a takmer neustále máme mo?nos? zahliadnu? nový koncept. O pripravovanom iPhone 8 sa toho doteraz popísalo mnoho a práve tento model mô?e spolo?nosti navráti? jej niekdaj?iu slávu. To v?ak len v prípade, ?e ho vybaví o?akávanými funkciami, ktorými doká?e tromfnú? konkurenciu.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Na v poradí desiaty smartfón z dielne Kalifornskej spolo?nosti Apple sa u? te?ia milióny fanú?ikov po celom svete, no bude iPhone 8 skuto?ne tak revolu?ný, ako sa o ?om doteraz hovorilo? Mnohé ?pekulácie nazna?ujú, ?e vo svojej výbave mô?e ma? mnoho inovatívnych funkcií, ktorými pred?í rivalov. ?asto sa objavujú aj správy o mo?nom dizajnovom spracovaní a bezrámikovom displeji. Ten je v dne?ných moderných vlajkových lodiach u? takmer ?tandardom. Apple v?ak u? nejaký ten ?as za konkurenciou mierne zaostáva, no v?etka sláva sa mô?e vráti? spä? spolu s novým, významným modelom. Ten by mal prinies? týchto 8 o?akávaných vlastností, ktoré rozhodne upútajú pozornos? aj zarytého pou?ívate?a Android smartfónov.

Zbrusu nový dizajn

Táto stránka iPhonu 8 bude pre jeho úspech extrémne dôle?itá, preto?e Apple výrazne dizajn svojich smartfónov nepozmenilo u? nejaký ten ?as. V septembri sa o?akáva aj predstavenie modelov iPhone 7S a 7S Plus, no tie znova dostanú len minimálne úpravy exteriéru.

zdroj fotografie: Twitter/Martin Hajek

V?etka zodpovednos? tak pripadá práve o?akávanej 8-?ke, ktorá má prinies? úplne nový dizajn s bezrámikovým displejom, podobne ako je tomu pri vlajkovej lodi Samsung Galaxy S8. Je v?ak mo?né, ?e výro?ná novinka od Apple dostane obrazovku s e?te vä??ím ?infinity? efektom. Tieto aspekty pový?ia pou?ívate?ský zá?itok na novú úrove?. Zárove? mô?e výrobca in?pirova? e?te viac spolo?ností, aby za?ali s vyu?ívaním podobného dizajnového jazyka.

Zabudovaný sníma? odtla?kov prstov v displeji

U? zopár tý?d?ov sa internetom ?íria správy o vývoji novej technológie v laboratóriách Applu, ktorou má by? zabudovaný sníma? odtla?kov prstov v displeji. To ?i sa spolo?nosti skuto?ne podarí implementova? tento kúsok hardvéru do displeja je zatia? otázne. V prípade vyu?itia bezrámikového displeja by bol tento spôsob zabezpe?enia viac ne? nevyhnutný, nako?ko túto funkciu o?akávali u? fanú?ikovia v novej S8-ke.

zdroj fotografie: Screenshot/YouTube/The 90s Robot

Umiestnením tohto prvku na zadnú stranu alebo bo?nú hranu smartfónu by Apple svojich verných pou?ívate?ov rozhodne príli? nepote?ilo. Z dôveryhodných zdrojov v?ak vieme, ?e je poriadne zlo?ité vyvinú? zabudovaný sníma? odtla?kov prstov, ktorý by bol spo?ahlivý a zárove? sa mohol vyrába? vo ve?kom. Dúfame v?ak, ?e nám Apple tento nový spôsob odomykania iPhonu 8 skuto?ne uká?e.

Duálny fotoaparát s bokeh efektom

zdroj fotografie: Screenshot/YouTube

Dva sníma?e fotoaparátu na zadnej stene nie sú ?iadnou novinkou ani medzi smartfónmi od Apple, preto?e u? iPhone 7 Plus touto výbavou disponuje. Výnimo?ný iPhone 8 v?ak má by? tým, ktorý prinesie mnoho prémiových funkcií a medzi nimi aj fotografovanie v re?ime ?Portrét?. Svojou ve?kos?ou tento kúsok prerastie iPhone 7 len o pár milimetrov, ?ím bude zárove? relatívne kompaktným smartfónom. Okrem bokeh efektu sa v?ak výrobca mô?e vo svojom výro?nom modeli zamera? aj na vyu?itie roz?írenej reality, o ktorú neraz prejavil patri?ný záujem.

Nárast výkonu s novým procesorom A11

zdroj fotografie: Scotty Allen

Nenechaj si ujs?
Video: iPhone 8 na najdetailnej?ích záberoch doteraz odha?uje svoju presnú podobu a rozmery kon?trukcie

Pri predstavení nových smartfónov od Apple sme u? zvyknutí aj na príchod stále výkonnej?ích procesorov A-série z jeho vlastnej dielne. V sú?astnosti jeho vlajkovým lodiam vládne ?ip s ozna?ením A10. Predstavenie iPhone 8 a modelov iPhone 7S a 7S Plus by nám ale malo odhali? výkonnej?í model A11. Opera?ný systém iOS je ?oraz zlo?itej?í a pokro?ilej?í po dizajnovej, ale aj funk?nej stránke. Nový procesor Apple A11 s vy??ím výkonom tak bude vítanou zmenou, ktorá rozhodne neostane nevyu?itá.

Bezdrôtové nabíjanie

iphone 8zdroj fotografie: SCAVidsHD/YouTube

Túto technológiu sme u? mali mo?nos? vidie? v nieko?kých vlajkových lodiach nielen od Samsungu. Za posledné roky sa udialo v tomto spôsobe nabíjania nieko?ko vylep?ení a od nového iPhonu 8 sa taktie? o?akáva, ?e sa bude da? nabíja? len jednoduchým polo?ením na nabíjaciu podlo?ku. Po príchode tejto technológie spolu s výro?ným smartfónom Applu by nebolo ?iadnou novinkou, ?e tento prvok výbavy bude vyu?íva? ?oraz viac výrobcov vo svojich modeloch. Detailný spôsob fungovania ako aj dizajnové spracovanie bezdrôtového nabíjania zatia? ale nie je známe.

?peciálny typ akumulátora

Z tajných zdrojov sa ?íria správy o novom type batérie, ktorá má napája? tento revolu?ný smartfón od Apple. Doteraj?ie zariadenia vyu?ívajú klasické obd??nikové batérie, no posledné novinky hovoria o tom, ?e LG bude výhradným dodávate?om akumulátorov v tvare ?L? pre iPhone 9 v budúcom roku.

zdroj fotografie: Screenshot/Tiger Mobiles/YouTube

Pred pár mesiacmi sa v?ak objavili zvesti, ?e rovnaký typ sa mô?e ocitnú? aj vo výro?nom iPhone 8, pri?om jeho kapacita batérie vzrastie zhruba o 30 %. To v?ak neznamená, ?e sa radikálne zvý?i aj výdr? na jedno nabitie. Ako je známe, tak AMOLED displej spolu s ?al?ími inovatívnymi technológiami si mô?u uchmatnú? z energie batérie o pár mAh naviac. Výdr? novej 8-ky na jedno nabitie tak budeme môc? pravdepodobne prirovna? k výdr?i iPhonu 7 Plus.

Displej s verným podaním farieb

iPad Pro z ponuky Apple má jednu skvelú funkciu nazvanú ako ?True Tone? displej. V podstate ide o vymo?enos?, kedy sa farby obrazovky doká?u dokonale prispôsobi? v závislosti od zobrazovaného obsahu. To umo??uje ich prirodzené zobrazenie a pou?ívate? nemá pocit, ?e sú presýtené alebo iným spôsobom nevyhovujúce. V minulom roku sa ?pekulovalo, ?e túto funkciu dostane aktuálny iPhone 7, no nakoniec sa tak nestalo. Teraz sa v?ak o?akáva práve od iPhonu 8, ?e bude proti konkurencii bojova? aj s touto funkciou. S malou nádejou mô?eme dúfa?, ?e táto mo?nos? zavíta tie? do nového iPhonu 7S a 7S Plus, no ni? e?te nie je na 100 % isté.

V?etky ?ingrediencie? majú vytvori? dokonalos?

iOS 11 v iPhone 8zdroj fotografie: Screenshot/YouTube/Vianney le Masne

Nenechaj si ujs?
To?koto majú stá? najnov?ie smartfóny z dielne Apple. iPhone 8, iPhone 7S a iPhone 7S Plus budú poriadne mastné

O iPhone 8 sme doteraz slýchali len samé chvály a správy o fenomenálnej výbave, ktorou sa od konkurencie mô?e odlí?i?. Inovatívna batéria, bezrámikový displej, zabudovaný sníma? odtla?kov prstov v displeji ?i bezdrôtové nabíjanie sú v?ak vecou hardvéru. Pri poh?ade na softvérovú stránku ale mô?eme o?akáva? jedine?né mo?nosti, ktoré budú tento výro?ný kúsok robi? unikátnym aj v porovnaní s jeho súrodencami. Strata fyzického domovského tla?idla by znamenala pridanie mnohých funkcií, ktoré mô?e Apple obohati? aj o roz?írenú realitu, ?ím priláka nemalé mno?stvo zákazníkov. Podarí sa spolo?nosti z Cupertina skuto?ne vyrobi? revolu?ný smartfón, ktorý bude medzi tými ostatnými ?nadradeným?? Mnohé predpoklady to nazna?ujú, no na reálne vlastnosti tejto novinky si budeme musie? zopár tý?d?ov e?te po?ka?.

Mnohí analytici sa zhodli, ?e za posledné roky Apple neprinieslo vo svojich smartfónoch ni? prelomové a práve kvôli tomu u? nevyzerá v o?iach konkurencie tak dobre ako kedysi. Za dlhé roky sa fanú?ikovia týchto zariadení do?kali iba minimálnych zmien. iPhone 8 ale mô?e by? modelom, ktorý skuto?ne spôsobí prevrat nielen vo svete Apple smartfónov. Výrobca sa v?ak musí ma? na pozore, preto?e jeho rivali nespia a u? teraz pripravujú schopných protivníkov, ktorí by mohli jeho výro?ný iPhone 8 porazi?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
17%
Páči sa mi to
30%
Chcem to
17%
Mám to
10%
Nepáči sa mi to
10%
Neznášam to
17%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]