Futuristické vízie s jasným cie?om sú charakteristickou ?rtou pre najvä??ieho inovátora dne?ných dní, Elona Muska. Ten má pod palcom hne? nieko?ko spolo?ností, pri?om jedna z nich, The Boring Company, sa ?pecializuje na razenie tunelov. V sieti týchto ?podzemných dier? bude v budúcnosti pasa?ierov prevá?a? Hyperloop, ktorý zvládne dlhú cestu u? za pár minút. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Elon Musk ako CEO mnohých inovatívnych spolo?ností sa sna?í dovies? ka?dú z nich k ?o najvä??ím úspechom, pri?om pred nich kladie ?oraz futuristickej?ie ciele. Medzi ne patrí aj my?lienka vybudova? ultra-rýchly a efektívny spôsob dopravy v tuneloch nazvaný ako Hyperloop. O ?om sme u? ?o-to po?uli, no postupom ?asu sa k nám hrnú mnohé nové informácie. Po skvelých správach o prvých testoch teraz prichádzajú ?al?ie, ktoré sám Musk zverejnil na sociálnej sieti Twitter.

Povolenie pri?lo priamo ?z hora?

Prostredníctvom svojho ú?tu ?followerom? prezradil, ?e od americkej vlády dostal po?as rozhovoru verbálne povolenie na razenie siete tunelov pre Hyperloop medzi New Yorkom a Washingtonom DC. Táto cesta bude zah??a? aj medzizastávky v mestách Philadelphia a Baltimore.

Z New Yorku do Washingtonu, ?o je vzdialenos? pribli?ne 365 km, sa budú cestujúci môc? v?aka rýchlemu Hyperloopu dosta? u? za menej ako 30 minút. Musk ale neprezradil, ktorý z vládnych pracovníkov mu toto povolenie dal. Dokonca neodhalil ani dátum plánovaného za?iatku ?i ukon?enia stavby tohto tunela. Nateraz v?ak vieme, ?e on sám potvrdil aj zastávku pre Hyperloop v Texase a na západnom pobre?í USA.

Expanzia bude pokra?ova? aj do Európy

Plány Elona Muska sú v?ak omnoho ambicióznej?ie a rozsiahlej?ie ako sa mô?e na prvý poh?ad zda?. So spolo?nos?ou The Boring Company sa toti? neplánuje usadi? a realizova? projekty len v Spojených ?tátoch. Jeho odvá?ne ciele hovoria o prepojení v?etkých ve?kých miest aj v Európe. Prvé úspechy s razením tunelov v?ak dosahuje práve v USA, kde sa len nedávno podarilo úspe?ne ukon?i? výstavbu prvého úseku pod Los Angeles. Toto ve?komesto je len jedno z mnohých, v ktorých Musk plánuje vystava? tunely a privies? Hyperloop k ?ivotu.

Hyperloop Onezdroj fotografie: Hyperloop One

Nenechaj si ujs?
Elon Musk: Umelú inteligenciu musíme skroti? skôr, ako sa stane nebezpe?nou pre ?udstvo
Hyperloop aj na Slovensku

Medzi ?al?ími adeptami pre túto ultra-rýchlu dopravu sú tie? Spojené Arabské Emiráty, Fínsko, Holandsko, Nemecko ba dokonca aj Slovensko. Bohu?ia?, o výstavbe tunelov v na?ej krajine sa u? dlh?ie neobjavili nové informácie, no dúfame, ?e nás Elon Musk neodsunul na ved?aj?iu ko?aj. Pri svojom napredovaní v?ak bude musie? prekona? e?te mnoho technologických, ale aj byrokratických preká?ok.

hyperloop
zdroj fotografie: Hyperloop

Ke??e ide o revolu?ný spôsob dopravy, ktorý vo svojich regula?ných zákonoch nemá zavedený ?iaden ?tát, bude potrebné vysporiada? sa aj s týmto nemalým problémom. Výstavba tak ohromnej siete tunelov je v?ak poriadne náro?ná, no nie nemo?ná. Veríme, ?e aj ke? to Muskovi zaberie poriadne ve?a ?asu, tak na konci bude môc? hrdo prehlási?, ?e to dokázal.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]