Elon Musk ako jeden z najvä??ích vizionárov tejto doby má pod sebou mnoho spolo?ností, ktoré doteraz dokázali úchvatné veci. Medzi projekty patrí aj ultra-rýchly systém prepravy, známy tie? ako Hyperloop One. Po prvých krátkych testoch úspe?ne absolvoval Hyperloop One pred nieko?kými tý?d?ami v?etky skú?ky na testovacej trati spolo?nosti.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

S testovaním tohto revolu?ného spôsobu prepravy sa za?alo e?te v máji minulého roka, kedy boli po prvýkrát testované nosné sane. O pol roka neskôr za?ala výstavba zhruba 150 metrov dlhého testovacieho úseku, ktorý bol uvedený do prevádzky v apríli tohto roka. Kompetentní plánujú pokra?ova? v testovaní Hyperloop One aj na?alej, aby tak dokázali správne vyskú?a? v?etky svoje nové technológie a softvér.

Úspe?né testovanie

Dôkazom ich sna?enia je aj posledná skú?ka, ktorá bola úspe?ne absolvovaná e?te 12. mája tohto roka. Spolo?nos? vtedy vyu?ila technológiu magnetickej levitácie, kedy sa sane mierne vzná?ajú nad ko?ajami. Celý test prebehol na dráhe v Nevade a podarilo sa vyvinú? rýchlos? zhruba 113 km/h pri pre?a?ení 2G.

Hyperloop Onezdroj fotografie: Hyperloop One

Na verejnos? sa teraz dostali aj fotografie s novou aerodynamickou prepravnou jednotkou, ktorá je dlhá pribli?ne 8,5 m. Jej kon?trukcia sa skladá z ?ahkého hliníka a pevných karbónových vláken. V?aka ?pi?kovej kon?trukcii a technológii magnetickej levitácie doká?e prepravi? ako oby?ajný náklad, tak aj ?udských pasa?ierov na palube.

Najvä??í moment v histórii tejto spolo?nosti

Spoluzakladate? spolo?nosti Hyperloop popísal toto testovanie ako významný moment, ktorý prirovnal k prvému letu lietadla bratov Wrightovcov. A skuto?ne sa zdá, ?e mal pravdu, preto?e v histórii ?udstva a prepravy sme doteraz nemali mo?nos? vidie? taký revolu?ný a ultra-rýchly spôsob transportu.

Hyperloop Onezdroj fotografie: Hyperloop One

Nenechaj si ujs?
Muskova The Boring Company dokon?ila prvý úsek dopravných tunelov pod Los Angeles

Spolo?nos? teraz plánuje pokra?ova? v ?al?om testovaní, pri?om u? bude vyu?itý dlh?í úsek dráhy, po ktorej sa Hyperloop One bude premáva? rýchlos?ou viac ako 400 km/h. Stále v?ak sú vo vývoji ve?ké medzery. Prvé informácie odhalil sám Elon Musk e?te v roku 2013, kedy prezradil, ?e maximálna prepravná rýchlos? sa mô?e v?aka ?ahkej hmotnosti a vákuu pohybova? a? na úrovni 1200 km/h.

Mno?stvo preká?ok

Hyperloop tak musí prekona? e?te mnoho preká?ok spojených s novými techológiami. Ide o nie?o revolu?né, a hlavne o nie?o, ?o svet e?te nevidel. Pre tento spôsob dopravy navy?e neexistujú ?iadne regula?né zákony. Hyperloop sa v?ak chce zamera? aj na krajiny mimo hraníc USA.

Kompetentní nav?tevujú rôzne kúty sveta, aby dokázali preda? ich my?lienku futuristického spôsobu dopravy. Napriek základni v Los Angeles a testovacej trati v Nevade sa chce spolo?nos? zamera? aj na iné krajiny. Medzi ne budú patri? Spojené Arabské Emiráty, Fínsko, Holandsko, ?védsko, ale aj Moskva ?i Spojené krá?ovstvo a dokonca Slovensko. Hyperloop bude aj na?alej pokra?ova? v testovaní pri vy??ích rýchlostiach, no potrvá e?te nieko?ko rokov, kým systém uvidíme v reálnej prevádzke.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
6%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
6%
Mám to
6%
Nepáči sa mi to
31%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]