Elon Musk mal prednedávnom mo?nos? ocitnú? sa na summite v Dubaji, kde sa stretli v?etci zástupcovia svetových vlád. Na tomto stretnutí sa viedli diskusie o budúcnosti ?udstva v nasledujúcich dekádach. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Na zasadnutí Elon Musk spolu s ostatnými ?lenmi svetových vlád diskutovali o budúcnosti, ktorú bude rozhodne tvori? nami vyvíjaná umelá inteligencia. CEO Tesly, SpaceX ?i The Boring Company v?ak vyzdvihol nebezpe?ný potenciál tejto technológie, ktorá svojou ?ikovnos?ou ?oskoro mô?e prekona? ?udstvo. K jej výskumu by sa malo pristupova? s vá?nos?ou a najmä opatrnos?ou. On sám povedal: ?Musíme by? pri vývoji umelej inteligencie opatrní. Musíme sa uisti?, ?e vedci, ktorí na nej pracujú ju budú schopní zvládnu?. Ob?as sa toti? stane, ?e výskumníci zanietení do svojej práce vôbec neberú do úvahy dôsledky, ktoré mô?e vyvola?.? Okrem obáv správania sa umelej inteligencie Elon Musk hovoril aj o neustále sa roz?irujúcej automatizácii a ?oraz vä??ej nezamestnanosti.

zdroj fotografie: Pixabay

Nenechaj si ujs?
Nová umelá inteligencia dokázala upravi? a prepísa? vlastný kód, aby zvý?ila svoju inteligenciu

Z dôvodu automatizácie výrobných podnikov, kde sú ?udia nahrádzaní robotmi, bude ma? mnoho pracovníkov ve?ké problémy nájs? si nové zamestnanie. Kvôli tomuto roz?irujúcemu sa problému budú ?oskoro pod?a neho musie? mnohé svetové vlády zavies? pre svojich obyvate?ov univerzálny príjem. Pod?a Muska to u? nie je len jedna z mo?ností, ale priam nutnos? prija? takýto systém, preto?e po?et nezamestnaných sa bude ?oraz viac zvy?ova?. Na pracovné miesto bude ma? ve?ký vplyv aj technológia autonómného riadenia. V priebehu nasledujúcich desa?ro?í mô?e ?udstvo dospie? do bodu, kedy bude celý dopravný systém plne autonómny. To v?etko sa mô?e udia? u? zhruba o 20 rokov a za ten ?as mô?e na svete pribudnú? 12-15 % nezamestnaných obyvate?ov. Tieto alarmujúce ?ísla u? donútili niektoré vlády kona?.

Napríklad vo Fínsku poskytne Federálna in?titúcia sociálneho zabezpe?enia, Kela, náhodne vybraným 2000 obyvate?om ka?dý mesiac plat 560 ? bez dane. Podobným smerom sa vydala aj firma zakladate?a spolo?nosti eBay. Tá na vytvorenie univerzálneho systému základného príjmu v Keni vyhradila viac ako 430 000 ?. Zavedenie takýchto príjmov v?ak vyvoláva filozofické otázky o potrebách ?loveka. Bude ho svet e?te stále potrebova?? Mnoho ?udí sa cíti potrebnými práve v?aka práci, ktorú majú. Ak v?ak o ?u prídu, aký zmysel bude ma? ich ?ivot? Budú sa e?te cíti? potrební? Tieto otázky sú zatia? len na teoretickej úrovni, no ke??e doba ide vpred nesmierne rýchlym tempom, netreba tieto témy odsúva? na ved?aj?iu ko?aj. Pokia? by ?a dianie na tomto summite zaujímalo, mô?e? si ho pokojne pozrie? na prilo?enom videu.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]