Ak si fanú?ik technológií, tak ako aj my, ur?ite ti meno Elon Musk netreba ve?mi predstavova?. Ide o jedného z najvä??ích vizionárov tejto doby a za jeho mimoriadne úspechy mô?eme pova?ova? automobilku Tesla, vesmírny program SpaceX, Hyperloop a mnoho ?al?ieho. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Elon Musk sa ale ako jeden z mála vplyvných osobností tejto doby sna?í o odvrátenie hrozby, ktorá sa ukrýva v umelej inteligencii (?alej len AI – artificial intelligence). Tvrdí, ?e technológie a pokusy o vytvorenie AI mô?u by? ve?mi rizikové pre ?udstvo, ako ho dnes poznáme. Na zhroma?dení amerických guvernérov to minulý víkend opakoval viackrát, no omnoho dôle?itej?ie posolstvo z jeho úst bolo, aby sa vlády okam?ite sna?ili o reguláciu AI.

elon muskzdroj fotografie: Pinterest

?Túto problematiku stále zdôraz?ujem, no pokia? ?udia neuvidia na ulici robotov, ktoré nebodaj zabíjajú ?udí, nebudú vedie? ako reagova?, nako?ko sa to pre nich zdá príli? éterické.?

Tento výrok sa mo?no zdá príli? ostrý a momentálne je skôr akousi fantáziou, no tým, ako technológie a najmä umelá inteligencia naberajú na ?sile?, sa to zdá ako mo?ný scenár budúcich generácií ?udstva. Rie?enie pod?a Elona Muska je regulácia tejto roz?irujúcej sa technológie zo strany svetových vlád. K tomuto vyjadreniu poslú?i aj nedávny príklad toho, ako výskumníci Googlu naprogramovali tri neurónové siete tak, aby sa dve z nich vedeli medzi sebou dorozumieva? v ?ifrách a aby tretia sie? nedokázala tieto ?ifry rozlú?ti?. Pomotalo to hlavu aj samotným výskumníkom, nako?ko ?ifry boli nato?ko komplikované, ?e ich nedokázali rozlú?ti? ani samotní vývojári neurónovej siete.

Najvä??ie obavy z roz?irovania AI majú samotní vedci. V prípade, ak by táto technológia skon?ila v nesprávnych rukách, mohlo by to znamena? katastrofu v globálnom merítku. David Ha ? výskumník pracujúci so spolo?nos?ou Google Brain, nedávno oznámil na sociálnej sieti Twitter, ?e je viac znepokojený tým, ako sa AI pou?íva na ?zamaskovanie neetických ?udských aktivít?, ne? ako hrozba super inteligentnej AI.


zdroj fotografie: MIT TechnologyReview

Toto pou?itie AI je omnoho menej vzru?ujúce, no na rozdiel od povestného Skynetu predstavuje skuto?ný a okam?itý problém. Algoritmy vytvorené strojovým vzdelávaním sa u? nasadzujú v mnohých oblastiach USA za ú?elom trestania zlo?incov. To by mohlo prinies? ako spravodlivé, tak aj nespravodlivé rozhodnutia, ktoré v kone?nom dôsledku mô?u spôsobi? katastrofu. Tieto slová si zaslú?ia ur?itú pozornos? na nedostato?ne preskúmanú tému, ktorá sa javí ako potencionálna hrozba pre celé ?udstvo. Ni??ie si vo videu mô?e? pozrie? celý rozhovor s Elonom Muskom, kde poznámky o AI za?ínajú pribli?ne okolo 48. minúty.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Martin Lajčák
Volám sa Maťo a momentálne som študentom vysokej školy. Medzi moje záľuby patria nové technológie, športovanie a nepohrdnem ani dobrou knihou. Môžeš ma sledovať aj na Instagrame - @matolajcak