Facebook u? dlhé roky patrí medzi najpou?ívanej?ie sociálne siete na svete a ka?dý de? ho vyu?ívajú miliardy ?udí. V podstate sa pre mnohých stal takmer neoddelite?nou sú?as?ou ?ivota. Jeho ú?ely vyu?itia sú naozaj ?iroké, od komunikácie s priate?mi a? po ponuky práce, ktoré pomocou Facebooku spolo?nosti zverej?ujú. Aj takáto ve?ká sociálna sie? v?ak obsahuje nieko?ko zákutí, o ktorých zrejme be?ný pou?ívate? netu?í. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Najvä??ia sociálna sie?, Facebook, je u? medzi nami nejaký ten rok. Od svojho vzniku si dokázala získa? srdcia miliárd pou?ívate?ov. Tí ka?dodenne komunikujú so svojimi priate?mi a sledujú, ?o nového sa deje vo svete. Jedná sa najmä o pou?ívate?ov mlad?ích generácií, no aj vy??ia veková kategória pou?ívate?ov sa u? Facebooku nevyhýba. Prostredníctvom tejto sociálnej siete sa v?ak dá robi? omnoho viac vecí, ako len ?etova? s priate?mi ?i zdie?a? fotografie. V mo?nostiach vyu?itia Facebooku sú zahrnuté aj funkcie pre úradné potreby a mnoho ?al?ích. K nim sa pou?ívate? mô?e dosta? v?aka len nieko?kým kliknutiam. Málokto v?ak o týchto mo?nostiach vie. Ak ?a zaujíma, aké ?al?ie funkcie v sebe Facebook skrýva, nenechaj si ujs? nasledujúce riadky.

Skrytá doru?ená po?ta od neznámych ?udí


zdroj fotografie: PCMag

Pokia? si doteraz o tejto ?asti Facebooku netu?il, zrejme ?a prekvapí, ?e práve tu sa zhroma??ujú správy od pou?ívate?ov, ktorí nie sú medzi tvojimi priate?mi. Tieto správy mô?e? nájs? v ?asti ??iados? o kontakt?. K nej sa dostane? po kliknutí na ikonu správ v ?avom hornom rohu, hne? ved?a najnov?ích správ od tvojich priate?ov. Pred nieko?kými rokmi dokonca Facebook experimentoval s platbami za túto schránku správ od neznámych ?udí. Poplatok za?ínal na menej ako 1 eure a vy?plhal sa a? na pribli?ne 95 ? pre samotného Marka Zuckerberga.

Kontrola prihlásení

zdroj fotografie: PCMag

Ak má? pocit, ?e sa do tvojho ú?tu na Facebooku dostal niekto nepovolaný, mô?e? si to jednoducho zisti? v Nastaveniach, kde sa nachádza zálo?ka Bezpe?nos?. Táto ?as? sociálnej siete ti poskytne obraz o tom, kedy a kde si sa ty alebo niekto iný prihlásil do Facebookového ú?tu. Do záznamov sa ráta prihlásenie ako z po?íta?a, tak aj zo smartfónu alebo akéhoko?vek iného zariadenia. V prípade, ?e spozoruje? podozrivé prihlásenie, je mo?né na danom zariadení ukon?i? prihlásenie k ú?tu.

Tajné emotikony


zdroj fotografie: PCMag

Nenechaj si ujs?
?o znamená nový otravný fialový holub v komentároch na Facebooku?

Okrem verejne známych emotikonov Facebook obsahuje aj nieko?ko kombinácií znakov. Pomocou nich jednoducho vytvorí? nieko?ko ?al?ích emotikonov a pou?i? ich mô?e? ?i u? vo svojom statuse, alebo v konverzácii s priate?mi. Pozri si nasledujúce znaky, ktoré ti pomô?u vytvori? ?al?ie emotikony. Niektoré z nich sa v?ak nemusia zobrazi? v mobilnej verzii Facebooku.

(Y) = Like alebo ?palec hore
(^^^) = biely ?ralok
:|] = robot
:poop: = ve? vie?…
<(„) = tu?niak

Posielanie súborov pomocou Messengera

zdroj fotografie: PCMag

Prístup k tejto mo?nosti získa? jednoduchým kliknutím na ikonu spony v ?etovacom okne. S touto funkciou mô?e? posiela? rôzne súbory komuko?vek priamo z tvojho po?íta?a. Samozrejme, netreba otvára? akéko?vek súbory najmä od neznámych ?udí.

Facebook mô?e? preklopi? hore nohami alebo ho premeni? na pirátsku verziu

zdroj fotografie: Vlastný

Pred 10 rokmi dostali in?inieri z Facebooku nápad na tzv. ?Easter Egg?. S touto mo?nos?ou mô?e? jednoducho svoj Facebook prevráti? hore nohami. Okrem toho je mo?né premeni? Facebook na akúsi pirátsku verziu. Sta?í si v nastaveniach zmeni? jazyk zo Sloven?iny na Angli?tinu s nápisom ?Pirate? alebo ?Upside down? v zátvorke.

Vytvor si vlastný príspevok s obrovskými rozmermi


zdroj fotografie: PCMag

Nenechaj si ujs?
Pozri, ako ?a sleduje umelá inteligencia Facebooku

Ak sa rád delí? o svoje zá?itky, no nechce? spravova? vlastný blog, ?Poznámky? vo Facebooku ti poskytujú ideálnu mo?nos? realizova? sa. Dokonca ani nemusí? ma? ?iadne skúsenosti s programovacím HTML jazykom. Na odkaze www.facebook.com/notes nájde? komentáre k tvojmu blogu. Pre pridanie nového príspevku sta?í kliknú? na mo?nos? ?+ Prida? poznámku? v pravom hornom rohu. K dispozícií je tie? mo?nos? editovania obrázkov ?i plánovania jednotlivých príspevkov.

História o tebe a tvojich blízkych


zdroj fotografie: PCMag

Pre prístup k tejto mo?nosti klikni na tento odkaz, prostredníctvom ktorého nájde? v?etky informácie o sebe a tvojich blízkych. V tejto mo?nosti nájde? zobrazené v?etky detaily o vz?ahoch medzi tebou a tvojimi známymi.

Ulo? si príspevok a pre?ítaj ho neskôr

zdroj fotografie: Vlastný

Ka?dému z nás sa u? stalo, ?e sme sa niekam ponáh?ali. Popri tom v?ak stále stíhame sledova? novinky na Facebooku a v tej rýchlosti niekedy narazíme na zaujímavý príspevok, ktorý si u? ale nestíhame pre?íta?. Aj na tento problém Mark Zuckerberg myslel. Aby sa príspevok nestratil v mno?stve ?al?ích, ktoré prichádzajú nepretr?ite, je mo?né si ho ulo?i? a pre?íta? neskôr. Svoje ulo?ené príspevky mô?e? nájs? v ?avom panely s názvom ?Preskúma??, pod zálo?kou ?Ulo?ené?.

Stiahni si o sebe v?etky dáta

zdroj fotografie: Vlastný

Chcel by si si vytvori? kópiu v?etkých príspevkov, ktoré si od za?iatku na Facebooku zdie?al? Sta?í ís? len do Nastavení, kde nájde? v kategórii V?eobecné nastavenia mo?nos? stiahnutia kópie svojich údajov z Facebooku. S touto mo?nos?ou sa tak mô?e? vráti? aj nieko?ko rokov spä? a zaspomína? si na svoje staré statusy ?i fotky. Taktie? je dobré vyu?i? túto funkciu, ak chce? svoj starý ú?et odstráni?.

Funkcia ?Poverený kontakt?

zdroj fotografie: Vlastný

S touto mo?nos?ou doká?e? svoj ú?et zveri? do rúk blízkej osobe v prípade, ?e by sa ti nie?o stalo. Následne bude zvolená osoba môc? upravova? tvoj zoznam priate?ov, profilovú fotografiu a rozhodova? o ?al?ích veciach. Pre nastavenie povereného kontaktu cho? do Nastavení, kde v zálo?ke Bezpe?nos? nájde? spomínanú funkciu. Taktie? má? mo?nos? nastavi? si, aby bol tvoj ú?et v prípade smrti úplne odstránený.

Pridanie ?al?ích bezpe?nostných funkcií

zdroj fotografie: Vlastný

Nikdy nie je na ?kodu ma? svoj ú?et dobre zabezpe?ený. Aspo? sa nebude? musie? obáva?, ?e sa ti do? niekto ?vláme?. Okrem klasických mo?ností zabezpe?enia heslom je mo?né zvoli? si aj funkciu schválenia prihlásenia. V skratke to znamená, ?e po prihlásení bude? vyzvaný, aby si zadal bezpe?nostný kód, ktorý ti Facebook po?le formou SMS do tvojho mobilu. Pre povolenie tejto mo?nosti cho? do Nastavení> Zabezpe?enie> Schva?ovanie prihlásenia. Druhým variantom je mo?nos? vytvorenia dôveryhodného kontaktu. V tejto funkcii si zvolí? osobu, ktorej dôveruje? a tá ti ho v prípade, ak zabudne? heslo alebo stratí? smartfón doká?e pomôc? získa? spä?. Túto funkciu si nastaví? v Nastaveniach> Zabezpe?enie> Dôveryhodné kontakty.

Nenechaj sa Facebookom sledova?

zdroj fotografie: Vlastný

Nenechaj si ujs?
Facebook sleduje aj tých, ktorí nemajú vytvorený ú?et. Takto obmedzí? sledovanie ty

Je verejne známe, ?e Facebook vyu?íva sledovanie aktivity svojich pou?ívate?ov pre ?al?ie ú?ely, ako sú napríklad reklamy. Tým v?ak istým spôsobom zasahuje do ná?ho súkromia. Z tohto sledovania sa nevykrúti ?iaden pou?ívate? Facebooku. Dá sa v?ak istým spôsobom obmedzi?. Mô?e? sa odhlási? prostredníctvom ?peciálnej stránky tretej strany, ktorú spracuje Aliancia digitálnych reklám. Sta?í len zopár jednoduchých krokov a Facebook tak u? nebude o tebe vedie? to?ko informácií ako doteraz.

Uprav si príspevky v novinkách

zdroj fotografie: Vlastný

Preh?ad noviniek na Facebooku je prvou vecou, ktorú po prihlásení vidí ka?dý z nás. Niekedy sa v?ak medzi príspevkami objavia aj tie, o ktoré nemáme záujem. To, ?o sa ti v novinkách zobrazuje v?ak mô?e? ovplyvni?. Najjednoduch?í prístup k tomuto nastaveniu nájde? po kliknutí na ikonu 3 bodiek pri zálo?ke ?Novinky?. Následne mô?e? s funkciou ?Upravi? preferencie? zmeni? to, ?o sa ti na nástenke zobrazí. Taktie? mô?e? presta? sledova? svojich priate?ov. Zru?enie sledovania sa dá potvrdi? priamo v príspevku tvojho priate?a.

História priate?stva tvojich priate?ov

zdroj fotografie: PCMag

Pre prístup k tejto mo?nosti sta?í, ak klikne? na malú ?ípku v príspevku, ktorý jeden z tvojich priate?ov zdie?al na nástenke toho druhého. Následne sa po zvolení ??al?ie mo?nosti? dostane? k mo?nosti ?Zobrazi? priate?stvo?. Okrem tejto mo?nosti existuje aj iný spôsob. Zobrazi? priate?stvo dvoch pou?ívate?ov mô?e? aj s pomocou tejto URL adresy www.facebook.com/meno.priezvisko?and=meno.priezvisko. Pri zadávaní URL adresy daj pozor na rôzne znaky, ktoré pou?ívate?ovi mô?e Facebook priradi?. To sa zvy?ajne stáva, ak je u? na tejto sociálnej sieti registrovaný ?al?í pou?ívate? s rovnakým menom.

Vkladanie verejného obsahu

zdroj fotografie: Vlastný

Zdie?anie obsahu z Facebooku mô?e? spravi? jednoduchým kopírovaním kódu, ktorý následne mô?e? vlo?i? napríklad na svoju stránku. Túto mo?nos? nájde? po kliknutí na malú ?ípku v hornom rohu príspevku.

Uprav si zobrazované reklamy

zdroj fotografie: Vlastný

Nenechaj si ujs?
Má? plné zuby reklám? Novinka od Facebooku ?a na?tve e?te viac

Spolo?nos? Marka Zuckerberga sleduje aktivity svojich pou?ívate?ov, aby im následne poskytla relevantnú reklamu. Zozbierané dáta putujú k reklamným spolo?nostiam. Ak ?a ale zobrazované reklamy vôbec nezaujali, mô?e? si zmeni? svoje preferencie. To mô?e? vykona? kliknutím na Nastavenia>Reklamy, kde si následne mô?e? zvoli? mo?nos? zobrazovania reklám pod?a tvojich preferencií.

Posielanie pe?azí prostredníctvom Facebooku

zdroj fotografie: Vlastný

Áno, cez Facebook mô?e? posiela? aj peniaze. Táto funkcia je ?iasto?ne viazaná na Messenger, no v prehliada?i ju mô?e? vyu?i? taktie?. Najprv si v?ak v Nastaveniach musí? prida? debetnú kartu. Po jej akceptovaní mô?e? priate?om posiela? alebo od nich prijíma? peniaze. Pre pou?itie tejto funkcie v prehliada?i sta?í ma? otvorenú konverzáciu s priate?om a kliknú? na znak dolára.

Nahrávanie 360° videí a panorámy

zdroj fotografie: Vlastný

Ur?ite si postrehol v poslednom ?ase stále nové videá ?i fotografie zachytené pomocou ?peciálnej 360° kamery. Okrem nich v?ak na Facebooku mô?e? zdie?a? aj panorámu, na ktorú ti posta?í aj tvoj smartfón. 360° videá si vy?adujú pomerne drahú výbavu. Ak sa chce? s týmto obsahom podeli? so svojimi priate?mi, pomô?e ti v tom tento návod.

Sleduj ?ivé prenosy z celého sveta

Medzi ?oraz populárnej?ie funkcie Facebooku patrí aj ?ivé vysielanie. Medzi zaujímavé vlastnosti tejto funkcie patrí interaktívna mapa, ktorú nájde? na tomto odkaze. Tá poskytuje detailný preh?ad odkia? sú aktuálne vysielané ?ivé prenosy a aké sú populárne. K uká?ke videa sa dostane? presunutím kurzora my?i nad modrý bod.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
25%
Nepáči sa mi to
25%
Neznášam to
50%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]