V dne?nej dobe sú sociálne siete ?tandardným prostriedkom pre komunikáciu s okolitým svetom. Najvä??ou na svete je nepochybne Facebook, o ktorom je u? dlh?iu dobu známe, ?e zbiera dáta o pou?ívate?och. Pozor si v?ak musia da? aj tí, ktorí ú?et na tejto sociálnej sieti nemajú! 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Nie je ?iadnym tajomstvom, ?e firma Marka Zuckerberga zbiera obrovské mno?stvo dát, ktoré následne pou?íva na reklamné a aj na iné ú?ely. Dnes na internete takmer neexistuje súkromie a dáta o pou?ívate?och doká?e získa? Facebook aj bez toho, aby mali vytvorený profil. Dobrou správou v?ak je to, ?e sa tomuto sledovaniu dá zabráni?.

Na ?o vlastne slú?i sledovanie pou?ívate?ov?

Dnes je ve?mi mocným nástrojom na získanie nových zákazníkov reklama. Práve pre ?u je primárne ur?ený zber rôznych informácií o pou?ívate?och. Záznamy plné dát doká?u mnohým reklamným firmám pomôc? vytvára? kvalitnej?iu a najmä presnej?iu reklamu.

zdroj fotografie: Mashable

Aké informácie o tebe vedia?

Niekto by si pomyslel, ?e sledovanie pou?ívate?ov na internete doká?e zozbiera? len obmedzené mno?stvo dát. To je v?ak omyl, preto?e aj Facebook o tebe vie omnoho viac ako si myslí?. Pomocou analýzy jednotlivých pou?ívate?ov si o nich doká?e zisti? mnohé citlivé informácie, ako telefónne ?íslo, adresu, vý?ku platu, vzdelanie a dokonca aj mesa?né náklady na chod domácnosti. Tieto a mnoho ?al?ích informácií majú spolo?nosti ulo?ené a pou?ívate?ovi tak nepomô?e ani zmazanie svojho ú?tu.
zdroj fotografie: Mobile Marketing Watch

Nenechaj si ujs?
V?etky informácie, ktoré o tebe zbiera Facebook

Facebook sleduje aj pou?ívate?ov ú?tu

Pravdou v skuto?nosti je aj to, ?e na to, aby o tebe Facebook vedel mnoho osobných informácií, nemusí? ma? ani zalo?ený ú?et na tejto sociálnej sieti. Tieto informácie potvrdila ?túdia, ktorú publikovala belgická komisia pre ochranu súkromia. Dáta o pou?ívate?och doká?e Facebook získava? prostredníctvom cookies a rôznych doplnkov. Napríklad aj oby?ajné tla?idlo známe ako ?Like? poskytne informácie o ob?úbených stránkach sledovanej osoby.

Zdroj: Digital Trendszdroj fotografie: Digital Trends

Ako sa pred ?pehovaním dá ochráni??

Bezpe?nostná analyti?ka, Vicky  Boykisová, zverejnila pre pou?ívate?ov Facebooku akúsi príru?ku, v?aka ktorej bude súkromie v bezpe?í. Sta?í, ak sa teda bude? dr?a? týchto rád:

  • Nezverej?uj o sebe príli? ve?a súkromných informácií
  • Neposielaj na sociálne siete fotky svojich detí
  • Nezabudni sa z Facebooku odhlási?, ak ho nepou?íva?, alebo pre iné aktivity pou?i druhý prehliada?
  • Pou?ívaj doplnky na blokovanie reklám, napríklad AdBlock
  • Nein?taluj ?etovaciu aplikaciu Messenger do svojho smartfónu. Vyu?i rad?ej webovú stránku Facebooku

zdroj fotografie: BrightSide
Svoje rady zverejnil aj portál Business Insider:

  • Ak pou?íva? iPhone alebo iPad, v nastaveniach si aktivuj funkciu na obmedzenie sledovania reklám.
  • Pre Android smartfóny sta?í v nastaveniach deaktivova? funkciu ?Personalizácia reklamy?.
  • V internetových prehliada?och, ako Google Chrome a ?al?ích si v nastaveniach aktivuj funkciu zobrazenú na prilo?enej fotografii.

zdroj fotografie: BrightSide

V oblasti sledovania pou?ívate?ov neexistujú zákony, ktoré by Facebooku a ?al?ím zabra?ovali v ukladaní a zbieraní informácií o pou?ívate?och. Mark Zuckerberg v?ak s nieko?kými ?al?ími firmami uzavrel dohodu. Tá re?pektuje rozhodnutia pou?ívate?ov, ktorí nechcú by? sledovaní.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
17%
Páči sa mi to
10%
Chcem to
0%
Mám to
13%
Nepáči sa mi to
3%
Neznášam to
57%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]