V prípade, ?e si u? od mali?ka prekypoval zdravou zvedavos?ou, ur?ite ?a niekedy trápila otázka spojená s najznámej?ou a zárove? najpou?ívanej?ou sociálnou sie?ou na svete – Facebookom. Ten je mnohými kritizovaný za sledovanie svojich pou?ívate?ov, pri?om vie o nich ?asto omnoho viac ako sa patrí.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Otázku bezpe?nosti jeho pou?ívania v?ak na chví?ku odlo?me stranou a zamerajme sa skôr na to, ako a ktoré osobné údaje Facebook zbiera. K odhaleniu týchto podstatných informácií mô?e? vyu?i? roz?írenie pre internetový prehliada? Google Chrome s názvom Data Selfie, ktoré ti odhalí v?etky algoritmy vyu?ívané touto sociálnou sie?ou pri zbieraní nových údajov. Je v?eobecne známe, ?e Facebook prispôsobuje v?etky reklamy konkrétnym pou?ívate?om. Tieto reklamy tak mô?u by? ú?inné iba v tom prípade, ?e sú zozbierané informácie o danej osobe aktuálne a správne. Modrá sociálna sie? tak ku svojej existencii musí neustále sledova? tvoju aktivitu, ?o v podstate robí aj toto roz?írenie.

Jeho primárnym cie?om je zapisovanie dát do preh?adnej podoby, pri?om sa ?o najviac sna?í priblí?i? procesy, aké pri nasávaní nových informácií vyu?íva Facebook. Tieto dáta sú zbierané pomocou algoritmov strojového u?enia od IBM Watson ?i Univerzity v Cambridge. Data Selfie tak doká?e s ich pomocou zisti?, ko?ko ?asu na stránkach Facebooku trávi?, ?o v?etko sa ti pá?i a na ?o konkrétne klikne?. K tomu v?etkému tento nástroj zaznamenáva aj v?etko to, ?o napí?e? do vyh?adávacieho po?a. Roz?írenie následne v?etky zozbierané údaje premieta na ?asovú os, na ktorej sú farebne rozlí?ené pod?a typu.

zdroj fotografie: TheNextWeb

Nenechaj si ujs?
Facebook sleduje aj tých, ktorí nemajú vytvorený ú?et. Takto obmedzí? sledovanie ty

Tento ?ikovný nástroj ti taktie? doká?e zobrazi? stránky ?i priate?ov, ktorých príspevky ?a zaujímajú najviac a pri ich prezeraní tak strávi? najviac ?asu. Aby toho nebolo málo, roz?írenie vyu?íva rôzne analýzy na odhadovanie tvojho politického názoru ?i ob?úbených jedál. Ak si ihne? po pre?ítaní týchto riadkov myslí?, ?e program Data Selfie plánuje zozbierané údaje nejakou formou zneu?i?, tak sa mýli?. V?etky dáta sú toti?to ulo?ené lokálne len na konkrétnom zariadení a nie sú ukladané na ?iadny externý server. Toto zaujímavé a popravde aj poriadne netradi?né roz?írenie si mô?e? stiahnu? na tomto odkaze.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
25%
Páči sa mi to
25%
Chcem to
0%
Mám to
50%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]