Na svetovo najvä??om a najpopulárnej?om internetovom úlo?isku videí, na YouTube, nájde? dnes skuto?ne v?etko. Je pravdou, ?e sme v?etci rozdielni, a teda nás ka?dého zaujíma ?osi iné. Práve YouTube v?ak doká?e uspokoji? potreby v?etkých, nako?ko ponúka milióny videí rôznorodého obsahu. Po novom si tento obsah bude? môc? dodato?ne roz?íri? o tvoje ob?úbené filmy ?i seriály.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ako u? iste tu?í?, nebude to zadarmo. Po?me ale pekne poporiadku. V?era vo ve?erných hodinách sa konala konferencia v Las Vegas, kde YouTube oficiálne predstavil svoju vlastnú streamovaciu TV slu?bu. Tá ponesie jednoduchý názov YouTube TV, pri?om bude zoskupova? takmer v?etky svetové filmy ?i seriály s výnimkou tých, ktoré má na starosti konkuren?ný Netflix a HBO. Zárove? si v?aka tejto slu?be bude? môc? na?ivo prezrie? ob?úbené televízne programy. Pod?a oficiálneho vyjadrenia, spolo?nos? týmto krokom reaguje na po?iadavky pou?ívate?ov, ktorí u? dlh?í ?as chceli v?etok svoj ob?úbený obsah sledova? na jedinom mieste.

zdroj fotografie: Techaeris

Nová slu?ba tak zoskupuje ve?ké mno?stvo ob?úbených TV staníc, ktoré v?ak bude mo?né sledova? s najvä??ou pravdepodobnos?ou ?isto len v angli?tine. V ponuke nechýbajú najznámej?ie americké spravodajské, ?portové, komediálne, detské ?i dokumentárne programy. Slu?ba mô?e by? po zakúpení plnohodnotne vyu?ívaná a? na ?iestich rôznych zariadeniach. Hoci chýbajú ob?úbené televízne stanice, ako MTV, CCN ?i Discovery Channel, YouTube TV je obohatené o ?al?iu prémiovú slu?bu s názvom YouTube RED, ktorá zoskupuje tie najzaujímavej?ie videá.

zdroj fotografie: Popsugar

S novou streamovacou slu?bou je tie? spojená nová verzia mobilnej aplikácie. Tá ponúka jednoduché rozdelenie pod?a TV obsahu a klasických YouTube videí. Spomínaný TV obsah je ?alej rozdelený na mo?nos? ?ivého sledovania konkrétnych televíznych staníc, ale aj na kni?nicu, v ktorej pou?ívate? nájde v?etky svetovo známe snímky a seriály. Výber je teda opä? len a len na konkrétnom pou?ívate?ovi a jeho vlastných preferenciách, pri?om daný obsah mô?e by? bez problémov streamovaný aj na Google Chromecast.

Nenechaj si ujs?
YouTube podnikol skvelý krok, zru?í otravné 30-sekundové reklamy

zdroj fotografie: Google

Mesa?né vyu?ívanie tejto slu?by bude stá? 35 dolárov, ?o je pribli?ne 33 ?. Ak teda pova?uje? túto cenu za primeranú, tú?i? prezera? v?etko na jednom mieste a angli?tina ti nespôsobuje ?iadne problémy, bude? ur?ite spokojný. Na sledovanie seriálov a filmov na YouTube si v?ak bude? musie? e?te nejaký ten ?as po?ka?, nako?ko nebol uvedený konkrétny dátum spustenia.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
14%
Páči sa mi to
14%
Chcem to
14%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
43%
Neznášam to
14%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]