Webové stránky od svojho prvého spustenia do dne?ných dní pre?li dlhú cestu vývoja, po?as ktorej priniesli mnoho fantastických noviniek. Nejedná sa len o celkový dizajn a mo?nosti, ale aj drobné vylep?enia, ktoré neraz doká?u pou?ívate?ov príjemne prekvapi?. Takýto malý ?upgrade? priniesol aj YouTube, ktorý vylep?il náh?ady svojich videí. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Koncom júna si pre svoj ohromný zástup pou?ívate?ov pripravila najvä??ia internetová databáza videí, YouTube, príjemné prekvapenie. Náh?ady na tomto webe u? mô?e? aj ty vidie? ako krátky GIF obrázok, ktorý ti uká?e 3 sekundy obsahu videoklipu. Novinka sa teraz roz?írila pre takmer v?etkých pou?ívate?ov, aj ke? niektorí ju mohli okúsi? u? za?iatkom februára. S rastúcim po?tom pou?ívate?ov sa Google rozhodol prinies? do YouTube krátke náh?ady videí nielen na domovskej obrazovke, ale tie? vo výsledkoch vyh?adávania ?i na karte odberov.

zdroj fotografie: Google

Nenechaj si ujs?
Takto sa zmenilo 25 najpopulárnej?ích web stránok za nieko?ko rokov od svojho vzniku

Na to, aby si toto malé, no príjemné vylep?enie pou?ívate? mohol vychutna?, musí pou?íva? webový prehliada? Google Chrome vo verzii 32 alebo nov?ej. Túto novinku podporuje aj známa Opera od verzie 19. Na smartfónoch ?i tabletoch nové krátke náh?ady pripomínajúce GIF obrázky zatia? nie sú dostupné. Aby mohol by? náh?ad zobrazený interaktívnym spôsobom, musí videoklip sp??a? isté podmienky. YouTube umo?ní animovanú miniatúru zobrazi? iba v prípade, ak je obsah videa vhodný a dlh?í ako 30 sekúnd. Ak sa teda tvoje ob?úbené video v náh?ade nezobrazuje novým spôsobom, tak tieto podmienky nesp??a.

youtubezdroj fotografie: Screenshot/YouTube

Nové vylep?enie sa netýka ani priamych prenosov a majitelia videí zatia? nemajú k dispozícii ani mo?nos? vybra? obsah, ktorý sa v rýchlom náh?ade zobrazí. S týmito pohybujúcimi sa miniatúrami mô?e ka?dý pou?ívate? získa? o vä??ine videí predstavu e?te skôr, ako ich otvorí. Do budúcnosti nám ale YouTube mô?e prinies? aj mo?nos? výberu vlastného krátkeho náh?adu. Po rokoch úprav a vylep?ení sa niet ?omu divi?, ?e najvä??ia platforma s videami si chce získa? ?oraz viac pou?ívate?ov. ?o by v?ak od Googlu ako majite?a tejto slu?by mnohí privítali je prehrávanie videí na smartfónoch aj pri zhasnutom displeji. Vyskú?al si si u? nové náh?ady v ?týle GIF obrázkov na YouTube aj ty?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]