Medzi najpou?ívanej?ie slu?by na internete rozhodne patria YouTube, Gmail, Google Drive ?i vyh?adáva? a v?etky z nich mô?e? vyu?íva? zadarmo. Na oplátku o tebe Google získava rôzne informácie, ktoré vie následne preda? inzerentom, aby boli ich reklamy ?o najefektívnej?ie. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pozná? to, ke? surfuje? vo vodách internetu a na stránkach sa ti objavujú rôzne reklamy s produktami, ktoré si si pred ?asom prehliadal alebo by ?a mohli zauja?. Rodi?om malých detí sa mô?u zobrazova? reklamy na detské oble?enie a milovníkov smartfónov lákajú nové a zaujímavé kúsky z e-shopov. ?o myslí?, odkia? Google vie, o aké produkty sa zaujíma?? Gigant nenápadne zbiera rôzne informácie o pou?ívate?och, ktorí vyu?ívajú jeho slu?by. Tieto dáta vyp??a? pri registrácii Gmailu alebo nastavení smartfónu s Androidom. Google tak doká?e získa? telefónne ?íslo, meno pou?ívate?a, ale aj jeho polohu a ?al?ie podobné údaje. Aké mno?stvo a druhy informácií o tebe táto spolo?nos? vie, v?ak u? zistí? o pár riadkov ni??ie.

Stránku pre aktivitu na internete ?Moja aktivita? nie je ?ahké nájs?, no je potrebné by? prihlásený do slu?by Google. Po tomto kroku prejdi na adresu https://history.google.com/history/, kde mô?e? nájs? informácie o v?etkých tvojich aktivitách na internete.

zdroj fotografie: FonTech

Následne sa zobrazí zoznam nav?tívených stránok. Taktie? je mo?né zoznam týchto webov odstráni?, ?i u? po jednom, alebo v?etky, ktoré boli zaznamenané po?as jedného d?a. Sta?í jednoducho kliknú? ikonku 3 bodiek, ktorá obsahuje mo?nos? zobrazenia podrobností alebo odstránenia týchto informácií. 

zdroj fotografie: FonTech

Pokia? chce? odstráni? aktivitu z celého obdobia, musí? sa vráti? na hlavnú stránku ?Google Moja aktivita?, kde v pravo hore nájde? znova ikonu s tromi bodkami. Po jej rozbalení klikni na ?Odstráni? aktivitu pod?a? a následne si mô?e? zvoli? ?asové obdobie a produkty, z ktorých chce? informácie vymaza?. Pre úplne odstránenie zvo? mo?nos? ?Celé obdobie?.

zdroj fotografie: FonTech

Nenechaj si ujs?
Ako zisti?, kto ?a sleduje cez tvoj smartfón

Teraz mô?e? prejs? do zálo?ky ?Iná aktivita Google?.

zdroj fotografie: FonTech

Tam nájde? odkaz na údaje o zvukovom vyh?adávaní v Google Play, zariadení, polohe a záznamoch z YouTube, ktoré o tebe Google zhroma?dil. Tieto údaje si taktie? mô?e? prezrie? a následne vymaza?.

zdroj fotografie: FonTech

Ak by si ich chcel odstráni? v?etky naraz, túto mo?nos? nájde? po rozbalení ikony s tromi bodkami. 

zdroj fotografie: FonTech

 

Nenechaj si ujs?
Notebooky od HP sledujú aktivitu pou?ívate?a. Zaznamenávajú stlá?anie kláves

Pri kliknutí na históriu polohy sa zobrazí ?asová os, ktorá zobrazuje v?etky miesta nav?tívené pou?ívate?om. Táto aktivita je zaznamenávaná pomocou Google Máp alebo slu?ieb ur?ovania polohy. Pri kliknutí na ikonu nastavení v pravom dolnom rohu sa ti zobrazia mo?nosti, ?o s týmito údajmi mô?e? urobi?.

zdroj fotografie: FonTech

Z nastavení mô?e? potom odstráni? v?etky údaje o polohe. Ak v?ak chce? vidie? v?etky informácie, ktoré o tebe Google vie, klikni na odkaz ?Stiahnu? kópiu v?etkých vlastných údajov?. Tie je ale mo?né stiahnu? aj zo stránky nastavení ú?tu Google.

zdroj fotografie: FonTech

Klikni na ?Vybra? v?etko? a potom na tla?idlo ??alej?.

zdroj fotografie: FonTech

Následne je mo?né vybra? typ súboru, no odporú?ame zvoli? .zip, nako?ko tieto archívy doká?u bezproblémovo otvori? zariadenia s Windowsom, ale aj Mac. Potom je potrebné vybra?, kam sa majú súbory ulo?i?. V tomto prípade je vhodnej?ie zvoli? Google Disk. Pri ulo?ení na Disk to potrvá pribli?ne 2 hodiny a spolo?nos? ti po?le notifikáciu na mail, ke? budú informácie ulo?ené.

zdroj fotografie: FonTech

Nenechaj si ujs?
Google ?a pomocou Histórie polohy sleduje na ka?dom jednom kroku! Takto zamedzí? sledovaniu aj ty

Po?as ?akania na stiahnutie v?etkých informácií si mô?e? prezrie? dáta, ktoré o tebe vedeli inzerenti Googlu. Ak si prihlásený do svojho ú?tu, klikni na ikonu a prejdi na ?Môj ú?et?. 

zdroj fotografie: FonTech

Potom sa dostane? na stránku s nastaveniami ú?tu. Tam si po prejdení na ?Osobné informácie a súkromie? mô?e? zisti? v?etky informácie, ktoré o tebe Google zhroma?dil. Taktie? je mo?né nastavi? a skontrolova? reklamy v zálo?ke ?Nastavenia reklám?, kde je mo?nos? ?Spravova? nastavenia reklám?.

zdroj fotografie: FonTech

Tam sú rôzne produkty od filmov, cez nákup áut, ale napríklad aj bojové ?porty ?i ?ánre hudby, ktoré ?a pod?a Googlu zaujímajú. Sú to v?etky informácie, ktoré v týchto nastaveniach o tebe spolo?nos? zhroma?dila a následne sa sna?ila ponúknu? ?o najefektívnej?ie reklamy.  

zdroj fotografie: FonTech

Nenechaj si ujs?
Chce? odstráni? v?etky svoje údaje a zmiznú? z internetu? Máme rie?enie

Ni??ie sa v?ak nachádza mo?nos? ?Prispôsobenie reklám?, kde mô?e? vypnú? reklamy zalo?ené na tvojich záujmoch. Pri tomto kroku ?a znova spolo?nos? upozorní na následky tejto vo?by. Alternatívou za vyh?adáva? Google mô?e by? tie? DuckDuckGo, ktorý nesleduje ?iadne aktivity pou?ívate?a na internete. 

zdroj fotografie: FonTech

Google prevádzkuje naozaj mno?stvo slu?ieb a len máloktorý pou?ívate? tu?í, aké druhy informácií o ?om gigant zbiera. Neraz tak ostane prekvapený typom reklám pri prehliadaní. Teraz u? aj ty mô?e? zisti? v?etko, ?o o tebe tento gigant vie a zabráni? mu v zdie?aní tvojich údajov s reklamnými firmami.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
14%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
86%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]