YouTube je najvä??ou databázou videí na svete a denne ho pou?ívajú stovky miliónov pou?ívate?ov. Len málokto s ním v?ak doká?e pracova? ako profesionál. My ti tak priná?ame nieko?ko rád, s ktorými bude? môc? vyu?i? potenciál tohto webu naplno. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Existuje hne? nieko?ko mo?ností, ako si u?ah?i? prácu ?i vyh?adávanie obsahu na tejto stránke. My ti pomô?eme s nasledujúcimi 16 radami vyu?íva? v?etky mo?nosti, ktoré YouTube pou?ívate?om poskytuje.

Vyu?ívaj najnov?í dizajn YouTube e?te predtým ako bude sprístupnený verejnosti.

zdroj fotografie: Google

Google neustále svoje slu?by, vrátane Youtube, vylep?uje aj po dizajnovej stránke. V?dy najaktuálnej?iu podobu si mô?e? vyskú?a? na tomto odkaze.

Najnov?ia verzia YouTube priná?a mo?nos? vyu?íva? ?Dark Mode?, ktorý je ?etrný k o?iam pou?ívate?a najmä v no?ných hodinách.

youtubezdroj fotografie: Screenshot/YouTube

Pokia? u? vyu?íva? poslednú verziu, tak tento tmavý re?im si mô?e? aktivova? po kliknutí na tvoj profil v pravom hornom rohu, kde nájde? zálo?ku ?Tmavý motív?.

Sleduje? videá na po?íta?i? Po stla?ení písmena ?J? ich mô?e? vráti? o 10 sekúnd naspä?.

zdroj fotografie: GfyCat

Stla?ením klávesy ?L? mô?e? presko?i? o 10 sekúnd vpred.

zdroj fotografie: GfyCat

Video mô?e? pozastavi? stla?ením písmena ?K?.

zdroj fotografie: GfyCat

Pri sledovaní videa v aplikácii pre smartfóny mô?e? vráti? video o 10 sekúnd vzad dvojitým ?uknutím na ?avú ?as? obrazovky. Pre presko?enie o 10 sekúnd vpred sta?í dvakrát ?uknú? na pravú stranu videa.

zdroj fotografie: GfyCat

Pre stí?enie zvuku, teda funkciu ?mute?, stla? tla?idlo ?M?.

Klávesnicazdroj fotografie: Pixabay

Nestíha? si video pozrie?? Mô?e? si ho jednoducho ulo?i? a zhliadnu? neskôr.

zdroj fotografie: Screenshot/FonTech/YouTube

Nenechaj si ujs?
Takto sa zmenilo 25 najpopulárnej?ích web stránok za nieko?ko rokov od svojho vzniku

Pri pozeraní videoklipu nájde? mo?nos? ?Prida? do? hne? ved?a tla?idla na zdie?anie. S touto funkciou ulo?í? konkrétne video do svojej kni?nice, kde ho nájde? v zálo?ke ?Pozrie? neskôr?.

Preskakuj cez jednotlivé ?asové úseky pomocou ?íslic numerickej klávesnice.

zdroj fotografie: GfyCat

Ka?dé ?íslo predstavuje desa? násobok jeho hodnoty v percentách, o ktoré presko?í? prehrávanie videa. Po stla?ení ?ísla ?2? sa tak video preto?í o 20 % alebo po stla?ení ?0? sa znova spustí.

Zdie?aj video v konkrétnom ?asovom okamihu.

zdroj fotografie: Screenshot/FonTech/YouTube

Sleduj 360° videá pomocou ?ahania prstom po obrazovke smartfónu ?i pohybom my?i pri pozeraní cez po?íta?.

zdroj fotografie: GfyCat

Videá zachytené v 360° stup?och mô?e? vyh?ada? zadaním výrazu ?360 degree video? alebo priamom na tomto odkaze.

Nenechaj si ujs? videá vo virtuálnej realite. Sledova? ich mô?e? pomocou VR okuliarov. 

zdroj fotografie: Xiaomi

Pozeraj videá s rôznou rýchlos?ou prehrávania.

zdroj fotografie: Screenshot/FonTech/YouTube

Pokia? nechce? vyru?ova? svoje okolie zvukom z videí, vyu?i mo?nos? aktivácie titulkov. 

zdroj fotografie: Screenshot/Rikki Poynter/YouTube

Funkcia titulkov mô?e dokonca niektoré videá prelo?i? do iných jazykov. Obsahu s touto mo?nos?ou je skuto?ne neúrekom.

Ovládaj YouTube v televízii len pomocou smartfónu.

zdroj fotografie: GfyCat

Na tento ú?el v?ak nemusí? vyu?i? iba tvoj smartfón, ale aj tablet ?i po?íta?, s ktorým mô?e? ovláda? prehrávanie YouTube videí v televízore. Najprv sa v?ak presved?, ?e zariadenie, s ktorým chce? prehrávanie ovláda? a tvoja ?Smart TV? sú pripojené k rovnakej WiFi ako ?al?ia technika v domácnosti s YouTube aplikáciou.

Nenechaj si ujs?
Ako zistí?, ?o v?etko vie o tebe Google?

YouTube je skuto?ne rozsiahlym priestorom s mno?stvom videoklipov a dát. Ka?dý pou?ívate? si rád pozrie po vo?nom ?ase nejaké zábavné video alebo popo?úva svoju ob?úbenú hudbu spolu s videoklipom. Pomocou týchto 16 rád sa tak mô?e? nau?i? mnohé funkcie, o ktorých ti Google doteraz nepovedal a zárove? bude? môc? omnoho jednoduch?ie YouTube ovláda?. Ak v?ak má? e?te nejaké tipy, pokojne sa s nimi pode? v komentároch s ostatnými ?itate?mi.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
67%
Páči sa mi to
17%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
17%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]