Osud prvej slovenskej dru?ice skCUBE je zatia? stále neznámy, no jej tvorcovia sa sna?ia prís? na prí?inu problému. Okrem toho v?ak uva?ujú aj nad ?al?ími projektami, ktoré by mohli v budúcnosti skúma? rôzne vesmírne javy. ?o sa v?ak stane s aktuálnou dru?icou, ktorú u? nieko?ko dní trápia záva?né problémy? Informácie priniesol portál ?ivé.sk.  

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

.

Pred pár d?ami sme ?a informovali o problémoch, ktoré zasiahli prvú slovenskú dru?icu skCUBE vo vesmíre len po nieko?kých d?och od jej vypustenia. Pripome?me si, ?e táto dru?ica vyletela na orbitu Zeme v?aka rakete PSLV-C38 odpálenej 23. júna o 5:59 ráno. O nieko?ko minút sa ocitla vo vý?ke zhruba 500 km nad povrchom. Po vypustení do vesmírneho priestoru za?ala komunikácia s výskumníkmi na Slovensku, ktorí od dru?ice prijímali 4 typy údajov.

skCUBE a prvé problémy

Trvalo presne iba 17 dní, kým do?lo k záva?nej poruche palubného po?íta?a, ktorý tak nemô?e komunikova? s vysiela?om. Prí?ina tohto problému zatia? nie je jasná, no na vine mô?e by? silná radiácia. skCUBE toti? v ?ase poruchy prelietaval nad oblas?ou tzv. ?juhoatlantickej anomálie?, ktorá sa vyzna?uje práve vy??ím mno?stvom nabitých ?astíc.

zdroj fotografie: SOSA

Výskumníci stojaci za projektom budú skúma? vznik po?kodenia simuláciou v laboratórnych podmienkach, aby tak vylú?ili napríklad softvérovú chybu v programe. Zatia? v?ak nie sú vylú?ené ani podobné problémy, a preto si budeme musie? na odhalenie oficiálnej prí?iny po?kodenia dru?ice po?ka?. Ak by bola na vine radiácia, mohlo dôjs? k tzv. ?bit flip? javu, kedy nabitá ?astica zasiahne pamä? zariadenia a pozmení údaje, informuje ?ivé.sk. Po?íta? potom nemô?e správne pracova? a dochádza k rôznym problémom. Dru?ica v?ak napriek tejto situácii s výskumníkmi komunikuje, prijíma a vysiela príkazy. Ob?ianske zdru?enie SOSA tie? potvrdilo, ?e sa podarilo nazbiera? dostatok potrebných dát aj napriek tomu, ?e doposia? neboli aktivované v?etky doplnkové systémy dru?ice.

zdroj fotografie: skCUBE

Nenechaj si ujs?
?udstvo ?aká revolúcia v objavovaní vesmíru. Nový teleskop umo?ní doteraz nepredstavite?né po?iny

Pod?a zdru?enia celkový význam projektu neovplyvní ani takáto chyba, ktorá znemo?ní vykonanie ?al?ích plánovaných experimentov. Aj keby sa problém nepodarilo výskumníkom zo Zeme odstráni?, tak skCUBE nebude vraj iba bezcie?ne blúdi? po orbite. Jej ?as v tomto priestore je obmedzený a po 5 rokoch by mala dru?ica klesa?, pri?om pri vstupe do atmosféry sa rozpadne a zhorí.

Flotila dru?íc vo vesmíre pre Slovensko

Dovtedy by v?ak mohla slú?i? aj pre rádioamatérov, ktorí s ?ou mô?u stále komunikova?. Tento problém v?ak nie je ojedinelý, preto?e pod?a zdru?enia SOSA trápia rôzne nedostatky a? 70 % podobných projektov. Ako informuje ?ivé.sk, slovenskí výskumníci sa ani napriek nepriaznivej situácii nevzdávajú a u? teraz plánujú vývoj nieko?kých ?al?ích dru?íc.

zdroj fotografie: skCUBE

Malo by ís? o sústavu troch a? ?iestich dru?íc, ktoré by vytvorili akúsi vesmírnu flotilu a následne mohli skúma? rôzne javy. Nápadov na realizáciu majú výskumníci hne? nieko?ko a ?al?ie projekty budú realizované pomocou zahrani?ných partnerov. O koho sa jedná ale zatia? nebolo potvrdené.

?o by mohli skúma??

Pri vývoji tejto ?flotily? sa plánujú zamera? na výskum gama zábleskov vo vesmíre, pri ktorých vznikajú gravita?né vlny. Tie sú k?ú?om k odhaleniu ?al?ích dimenzií, ktoré mô?u by? skryté za zvlneným ?asopriestorom. Vízia na?ich výskumníkov je naozaj pozoruhodná, no financovanie aktuálnej dru?ice skCUBE nebolo najlacnej?ie. Na tento projekt odi?lo zo ?tátneho rozpo?tu a? 370 000 ?. Je preto otázne, ko?ko financií pote?ie na realizovanie ?al?ích vesmírnych programov.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]