Pred pár tý?d?ami nastal pre na?u krajinu ve?ký moment, ke? bola z indickej ?tartovacej rampy vypustená raketa. Tá na svojej palube niesla aj prvú slovenskú dru?icu, ktorá po vypustení na obe?nú dráhu Zeme za?ala odosiela? dáta. Teraz v?ak nastali pre skCUBE ve?ké kompilácie. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Bolo to presne 23. júna, ke? ráno o 5:59 vy?tartovala z indickej stanice ?ríharikota raketa PSLV-C38 aj s dru?icou skCUBE s rozmermi 10 x 10 x 10 cm a hmotnos?ou zhruba 1 kg. Trvalo pribli?ne len 17 minút, kým sa raketa ocitla na obe?nej dráhe Zeme, kde bola na?a dru?ica vypustená. Po chvíli u? za?ala s odosielaním prvých údajov slovenským výskumníkom. Dru?ica skCUBE sa pohybuje na polárnej orbite, ktorá je takmer kolmá k rovníku vo vý?ke zhruba 500 km. Doba obehu trvá o trocha viac ako 94 minút, pri?om pri ka?dom prelete vysielala na rádioamatérskej frekvencii 437,1 MHz dva typy údajov, ktoré sú okrem telemetrických dát tvorené aj dátami v Morseovej abecede.

zdroj fotografie: skCube

Po?as vypustenia dru?ice do vesmíru v?ak neboli ihne? aktivované v?etky jej funkcie. Tá si spo?iatku plnila iba základné úlohy potrebné pre jej správne fungovanie. Pri prelete v noci z piatka (7.7.2017) na sobotu (8.7.2017) v?ak do?lo ku komplikáciám a skCUBE zo ?tyroch po?adovaných paketov vysielala iba jeden typu 3 alebo tzv. COM. Ten má výskumníkov informova? o stave komunika?ných systémov. V?etky 4 pakety boli naposledy odoslané v piatok o 23:22. Problém bol objavený pri prijatí jedného paketu ?COM? v sobotu ráno o 9:10.

zdroj fotografie: skCube

Nenechaj si ujs?
Video: Takto vyzerá ú?asná raketa Falcon Heavy od SpaceX, v ktorej ?udia poletia na Mars

Slovenskí výskumníci stojaci za projektom informovali o problémoch dru?ice aj na svojej facebookovej a oficiálnej stránke. ?Po?as prvého dne?ného ranného preletu dru?ice skCUBE sme prijali pomocou na?ich anténnych systémov len packety z komunika?ného systému COM. Pravdepodobne sa jedná o problém s palubným po?íta?om OBC. Technický tím po?as nasledujúcich hodín bude intenzívne pracova? na analýze a náprave problému. Vysiela? nejaví ?iadne známky po?kodenia a je plne funk?ný.? – ?as? vyjadrenia na oficiálnom webe skCUBE.

zdroj fotografie: skCube

Riadiaci po?íta? dru?ice je zdvojený a pri problémoch sa automaticky prepne na zálo?ný systém. K otázkam, ?i bude mo?né problém napravi? zo Zeme, alebo sa opraví sám a ako sa do tohto stavu dru?ica dostala sa zatia? jej tvorcovia nevyjadrili. Aj napriek ve?kej popularizácii dru?ice je skCUBE svojim spracovaním a mo?nos?ami ?aleko za omnoho komplikovanej?ími vesmírnymi programami. Jej najvä??ou úlohou vo vesmíre je zrejme priláka? ?o najviac záujemcov do tejto vedeckej oblasti. Veríme, ?e sa problémy prvej slovenskej dru?ice ?oskoro vyrie?ia a kompetentní oznámia jej opätovné bezproblémové fungovanie.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
25%
Páči sa mi to
25%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
50%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]