Za projektom stojí Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA), ktorej sa po dlhých prípravách podarilo splni? významný cie?. Pomocou indickej rakety PSLV-C38 toti? do vesmíru vyletela prvá slovenská dru?ica skCUBE, ktorá bude výskumníkom odosiela? stovky rôznych údajov. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Do tohto projektu sa zapojilo nieko?ko slovenských pracovísk, nevynímajúc Slovenskú technickú univerzitu ?i Technickú univerzitu v Ko?iciach. Dlhoro?né prípravy tak nevy?li nazmar, nako?ko dnes ráno o 5:59 od?tartovala z indického vesmírneho strediska ?ríharikota ?tvorstup?ová raketa PSLV-C38 aj s na?ou dru?icou. Kocka o rozmeroch 10 x 10 x 10 cm a hmotnosti 1 kg bola spo?iatku iba ?tudentským projektom. ?asom sa v?ak z neho stal projekt významný pre celé Slovensko. U? po zhruba 17 minútach od ?tartu boli od rakety oddelené v?etky cubesaty a s nimi aj na?a dru?ica. Tá bola po nieko?kých minútach pobytu vo vesmíre schopná zaznamenáva? a odosiela? na Zem prvé dáta.

zdroj fotografie: skCUBE

skCUBE obieha okolo Zeme vo vý?ke 500 km, pri?om ju budú výskumníci neustále sledova?. Za týmto ú?elom bolo na Slovensku zriadených nieko?ko rádiostaníc. S ich pomocou je mo?né zbiera? pribli?ne 300 rôznych údajov a dokonca sa u? vedcom podarilo zachyti? prvý signál. Po vstupe do vesmíru mala na?a dru?ica nastavený budík na 30 minút. Tento ?as mal sta?i? na to, aby sa dostala dostato?ne ?aleko od ?al?ích dru?íc a mohla rozvinú? antény. Spo?iatku v?ak budú skúmané správy informova? o stave dru?ice, teda o mno?stve energie zo solárnych panelov alebo akú spotrebu majú jednotlivé hardvérové komponenty.

zdroj fotografie: skCUBE

Nenechaj si ujs?
Video: Takto vyzerá ú?asná raketa Falcon Heavy od SpaceX, v ktorej ?udia poletia na Mars

Medzi ?al?ie dáta patria aj tie zo senzorov, ktoré výskumníkom prezradia ako sa skCUBE vo vesmíre správa. Po zozbieraní týchto údajov bude mo?né zhroma??ova? dáta z experimentu. Na?a prvá dru?ica v sebe obsahuje po?íta?, komunika?ný systém, rôzne senzory a kameru. Prostredníctvom týchto zariadení bude môc? na Slovensko vysiela? dáta o magnetických vlnách vo vesmíre, výsledky z rôznych meraní a samozrejme nebudú chýba? ani fotografie Zeme. K týmto informáciám v?ak bude ma? prístup aj ?iroká verejnos?, ?i?e ka?dý si mô?e údaje pozrie?, prípadne vytvori? vlastný projekt. V?aka skCUBE získali na?i výskumníci mnoho neocenite?ných skúseností z oblasti vesmírnych misií a stavby dru?íc.

zdroj fotografie: skCUBE

Zárove? sa podarilo nadviaza? vz?ahy aj s Európskou vesmírnou agentúrou, s ktorou bude Slovensko spolupracova? pri ?al?ích vesmírnych projektoch. Zaujímavos?ou v?ak je, ?e pôvodne mala na?a dru?ica vyletie? do vesmíru e?te po?as minulého roka s raketou Falcon 9 spolo?nosti SpaceX. Tá v?ak trpela mnohými problémami, a tak sa let nieko?kokrát odlo?il. SOSA sa neskôr rozhodla vyu?i? ponuku indickej vesmírnej agentúry ISRO. My sme na na?ich výskumníkov nesmierne hrdí a veríme, ?e podobné úspechy zaznamenajú aj v budúcnosti.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]