Zrak ?udí sa u? od pradávna upiera na no?nú oblohu, kde ?iaria miliardy hviezd. V?aka moderným technológiám máme mo?nos? skúma? vesmír, no úplne nový poh?ad na? nám ?oskoro prinesie teleskop Jamesa Webba. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Nároky ?udstva pri skúmaní vesmíru sú stále vä??ie. Po prelomovom objave exoplanéty Trappist-1 s vodou v kvapalnom stave sa zdalo, ?e sa na?e obzory vo vesmíre u? nemô?u príli? roz?irova?. To sa v?ak ?oskoro zmení. Skúmanie hlbokého vesmíru mal po?as 25 rokov svojej slu?by na staros? známy Hubblov vesmírny teleskop. ?oskoro ho v?ak nahradí nov?ie a modernej?ie zariadenie nazvané ako vesmírny teleskop Jamesa Webba. Ten je takmer dvojnásobne vä??í ako jeho teraj?í predchodca.

zdroj fotografie: NASA

Nenechaj si ujs?
Cesta na Mars bude trva? len 3 dni! Vedec z NASA vyvinul revolu?ný laserový pohon, ktorý ti vyrazí dych

V?aka 22 metrovému slne?nému ?títu a zrkadlu s priemerom 6,5 metra bude schopný zachyti? 7-násobne vä??ie mno?stvo slne?ného ?iarenia ako Hubblov teleskop. Táto inovácia spôsobí, ?e s vä??ím mno?stvom svetla teleskopu Jamesa Webba neunikne ani ?v?ela na Mesiaci?. Svojim vysokým rozlí?ením a ohromným priblí?ením bude schopný zamera? sa na okolité galaxie. S pokro?ilými technológiami, medzi ktoré patria aj rôzne infra?ervené senzory bude môc? skúma? planéty, hviezdy a slne?né sústavy nachádzajúce sa v okolitom vesmíre. Teleskop Jamesa Webba bol odhalený v Obvodnom in?titúte pre teoretickú fyziku v Ontáriu.

zdroj fotografie: Pixabay

Pri tejto významnej udalosti ho zástupky?a projektu a astrofyzi?ka Amber Straughnová ozna?ila za ?novú éru v oblasti astronómie?. Posledné roky boli pre výskum vesmíru ve?mi priaznivé a vedcom sa darí ?oraz hlb?ie skúma? tento ohromný priestor vôkol nás. Doteraz bolo zaznamenaných mnoho úspechov a v?aka na?ím znalostiam a moderným technológiám bude ?al?ím významným mí?nikom aj cesta na Mars. Tú majú na rok 2020 naplánované mnohé vesmírne spolo?nosti ako napríklad SpaceX. Pokia? ?a v?ak tento prelomový vesmírny teleskop zaujal, bli??ie informácie a detaily o ?om zistí? aj na prilo?enom videu z jeho predstavenia.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
67%
Páči sa mi to
17%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
17%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]