Prvá slovenská dru?ica skCUBE bola na orbitu Zeme vynesená len pred pár tý?d?ami. Koncom toho minulého v?ak do?lo k záva?nej poruche, ktorá znemo?nila správne fungovanie niektorých systémov. Pod?a v?etkého mô?e by? prí?inou tohto po?kodenia silná radiácia, ktorá sa nachádza v oblasti ?juhoatlantickej anomálie?.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Na prelome piatka a soboty minulého tý?d?a do?lo k poruche prvej slovenskej dru?ice skCUBE, ktorá od tej doby nie je schopná odosiela? v?etky dáta. Údaje doteraz výskumníkom posielala na rádioamatérskej frekvencii 437,1 MHz, pri?om zah??ali telemetrické dáta a záznamy kódované Morseovou abecedou. Po po?kodení v?ak odosiela zo ?tyroch paketov iba jeden, tzv. ?COM?. Tím stojaci za vývojom tejto dru?ice zatia? presnú prí?inu po?kodenia neur?il, no pod?a ob?ianskeho zdru?enia SOSA mohla v?etko zaprí?ini? silná radiácia. Pod?a výpo?tov sa dru?ica po?as výskytu chyby pohybovala v oblasti ?juhoatlantickej anomálie?. Práve tam sa nachádza zna?ne zvý?ená hladina radiácie, ktorá tento problém mohla zaprí?ini?. Aj napriek po?kodeniu palubného po?íta?a v?ak komunika?né systémy dru?ice fungujú a doká?u prijíma? aj odosiela? príkazy od výskumníkov.

zdroj fotografie: skCube

Nenechaj si ujs?
?udstvo ?aká revolúcia v objavovaní vesmíru. Nový teleskop umo?ní doteraz nepredstavite?né po?iny

Vedúci softvérového vývoja projektu skCUBE, Slavomír Petrík, vo vyjadrení prezradil, ?e v ich laboratóriu spustia simuláciu s prototypom dru?ice, aby tak dokázali preskúma? prí?inu poruchy, ktorú úmyselne vyvolajú. Zatia? ale nie je jasné ako dlho tento pokus potrvá. Celý projekt je v?ak iba akýmsi technologickým experimentom a aj takáto porucha je teda vnímaná ako cenná skúsenos? do budúcnosti. Doposia? ob?ianske zdru?enie SOSA prijalo z dru?ice skCUBE pribli?ne 3000 paketových dát, ktoré budú skúma? zárove? so simuláciou poruchy. V?etky podstatné údaje v?ak u? dru?ica mala na Zem odosla?. Tie majú zah??a? dáta o stabiliza?nom systéme, slne?ných senzoroch, magnetometroch, gyroskope, pracovnej teplote hardvéru, ale aj mno?stvo energie, ktorú dokázali zachyti? solárne panely.

zdroj fotografie: skCube

Pod?a Ondreja Závodského, autora komunika?ného systému dru?ice, sú tieto údaje tie najpodstatnej?ie. Aj keby sa tak nepodarilo záva?ný problém dru?ice opravi?, stále mô?e slú?i? rádioamatérom pre ich experimenty. Napriek ve?kej popularizácií skCUBE v médiách sa zdá, ?e celý projekt nebol a? takým významným ako sa predpokladalo. V prvom rade svojim ú?elom zaostáva za omnoho prepracovanej?ími vesmírnymi projektmi a o svojich kvalitách ?irokú verejnos? týmto problémom rozhodne nepresved?ila. Je otázne, kedy a ?i vôbec sa podarí kompetentným celú situáciu vyrie?i?. Existuje v?ak aj reálna mo?nos?, ?e prvá slovenská dru?ica skCUBE ostane blúdi? po orbite Zeme takmer nevyu?itá.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
50%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
50%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]