banner-mi-mix
Nový rok nám u? pomaly klope na dvere a my sme stále bli??ie k novej sezóne predstavovania vlajkových lodí, ku ktorým bude patri? aj Samsung Galaxy S8. High-end kórejského výrobcu prinesie ?pi?kové ?pecifikácie, ?ím sa rozhodne zaradí k najlep?ím smartfónom na trhu. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

U? od prvých chví? sa ?pekuluje o mo?nej výbave, dizajne a rôznych inováciách, ktoré v budúcom roku prinesie vlajková lo? Galaxy S8 od Samsungu. Na internet sa doteraz dostalo mnoho renderov, kombinácií výbavy ?i inovácie. Tým Samsung doká?e, ?e aj fantastické modely S7 / S7 edge mô?u by? pokorené a predstavenia S8-?ky sa do?káme u? onedlho, pravdepodobne pred MWC 2017, no v?etko sa e?te mô?e zmeni?. Pozrite sa s nami, akú výbavu by pod?a v?etkých doteraj?ích informácií mal nový Samsung Galaxy S8 dosta?.

Dizajn

Do?káme sa ve?kých inovácií?

Doteraz sa hovorilo o dvoch verziách smartfónu. Mô?eme si ?ahko domyslie?, ?e pôjde o vä??í a men?í variant, ke??e plochý displej vraj výrobca do novinky nevlo?í. Tieto dva mierne rozdielne modely pod ozna?ením Dream a Dream 2 by mohli by? ozna?ené ako SM-G950/SM-G955. To v?ak mô?e výrobca ?ahko zmeni?. ?o by sa v?ak meni? nemuselo, sú informácie o novom displeji. Mnoho technologických nad?encov by sa iste pote?ilo obrazovke, ktorá s v posledných d?och objavuje v mnohých ?lánkoch.

galaxy-s8-futuristicky-displej
zdroj fotografie: PhoneArena

Pod?a týchto noviniek by S8-?ka pri?la na trh s ve?kým OLED displejom s 90 % pomerom k prednej strane. Jednozna?ne budeme nad?ení, ak sa pre takýto bezrámikový displej Samsung naozaj rozhodne. Nechajme sa v?ak prekvapi?. Pod displejom, respektíve v ?om si má nájs? miesto integrovaný sníma? odtla?kov prstov od Qualcommu, aj ke? spolo?nos? Synaptics, ktorá je dlhodobým dodávate?om pre Samsung, nedávno oznámila nový sníma? odtla?kov prstov s optickou technológiou snímania. Je preto otázne, pre koho sa ?Kórej?an? rozhodne. ?alej sa hovorí aj o technológií Y-Octa, ktorá má dotykovú plochu integrovanú priamo v displeji a nie je oddelenou vrstvou od ochranného skla ako je tomu vo vä??ine iných smartfónov. Túto novinky by Galaxy S8 zdedil po nechválne známom modeli Note 7, ?ím by si pou?ívatelia mohli naplno vychutna? HDR videá.

Samsung Galaxy S8

TIP: Samsung Galaxy S8 bude dostupný iba vo verziách so zahnutým displejom

Po zru?ení smartfónov línie Note sa ?pekuluje aj o ve?kosti obrazovky nového high-endu. Ten by mohol prís? vo ve?kosti 5,1″ pri men?ej a 5,5″ pri vä??ej verzii, no spolo?nos? nedávno nazna?ovala, ?e by rada pote?ila fanú?ikov bývalých Galaxy Note smartfónov a je preto mo?né, ?e men?í z dvojice príde a? s 5,7″ obrazovkou, zatia? ?o jeho vä??í brat prinesie obrovský 6,2″ displej. Oba displeje oboch verzií by mali by? po okrajoch zahnuté. Nemusí sa to v?ak pá?i? tým, ktorí stále prahnú len po plochom displeji. Tak ?i onak, do výbavy by malo pribudnú? aj vysoké 4K rozlí?enie, ktoré by bolo najideálnej?ie pre pou?ívanie virtuálnej reality.

samsung-galaxy-s8-concept-10
zdroj fotografie: PhoneArena

S takýmto rozlí?ením by bol Samsung Galaxy S8 smartfónom s najostrej?ím obrazom vôbec. Je v?ak pravdepodobnej?ie, ?e sa spolo?nos? rozhodne pre QuadHD displej, ktorý by mohol by? citlivý na tlak, podobne ako to spravil Apple.

Hardvér

Len to najlep?ie na trhu

Samozrejmos?ou je aj fakt, ?e budúca vlajková lo? kórejského giganta dostane masívnu porciu výkonu. Najhorúcej?ím kandidátom je procesor od Qualcommu. Snapdragon 835 v prvých testoch drtil v?etku konkurenciu. V minulých rokoch sme mohli vidie?, ?e výrobca osadil do svojich high-endov dva rôzne procesory v závislosti od trhu, kde sa predávali. Spojené ?táty v?dy dostali najnov?í model od Qualcommu a zvy?ok sveta vyu?íval domáci Exynos.

samsung-galaxy-s8-concept-e-1
zdroj fotografie: PhoneArena

TIP: Pripravovaný Samsung Galaxy S8 prinesie fantastickú výbavu! Dostane Harman Kardon reproduktory, no 3,5 mm jack bude chýba?

?alej sa dostávame k opera?nej RAM pamäti, ktorá by mala znova navý?i? svoju kapacitu. Doteraj?ie vlajkové lode boli vybavované pamä?ou RAM s ve?kos?ou 4 GB. Budúcoro?ný top model ale prinesie e?te o 2 GB vä??iu RAM-ku. Spo?iatku sa ?pekulovalo aj o 8 GB kapacite, no tá by bola skôr pre?itkom, nako?ko reálne vyu?itie (zatia?) v smartfóne ur?ite nenájde. Podstatným faktorom je aj vnútorné úlo?isko. Veríme, ?e aj interné úlo?isko mô?e rovnako získa? vä??ou ve?kos? pri zachovaní podpory microSD kariet.

Fotoaparát

Dva sú stále viac ako jeden

Budúcoro?ná vlajková lo? od Samsungu bude zrejme nasledova? aj trend duálnych fotoaparátov. V tejto technológii sa mô?u objavi? dva rôzne sníma?e. Jeden bude priamo od Samsungu s rozlí?ením 12 MPx, zatia? ?o druhý dodá Sony s rozlí?ením 13 MPx. Ak by výrobca duálny fotoaparát neosadil, jedinými dôvodmi pre toto rozhodnutie bude vy??ia výrobná cena alebo náro?nej?ia výroba, ktorá by sa následne odrazila na e?te vy??ej koncovej cene. Je v?ak mo?né, ?e sa Samsung bude sna?i? konkurova? Applu a pou?ije spomínaný duálny fotoaparát. Podobnou témou je aj predný selfie fotoaparát. Zatia? sa nevie, ?i bude vybavený dvomi alebo len jednou ?o?ovkou, alebo ?i prinesie so sebou aj rôzne funk?né vylep?enia. Vä??ou ?ancou je optická stabilizácia, ktorá bude pomáha? vytvára? ?istej?ie a ostrej?ie selfie fotky.

Koncepty smartfónu Galaxy S8zdroj fotografie: PhoneArena

TIP: Predný fotoaparát Samsungu Galaxy S8 prinesie aj automatické zaostrovanie

Softvér a funkcie

Pravý ?as na inovácie

Je takmer isté, ?e po spustení beta testovania nového Androidu 7.0 Nougat pre aktuálne vlajkové lode Galaxy S7, bude ma? aj budúcoro?ná novinka najnov?í Nougat na palube u? pri predstavení. Prekvapením by bol aj skener dúhovky oka, inak nazývaný aj Iris. Ten vyu?íval bývalý Galaxy Note 7, no odvtedy o ?om nebolo po?u?. Samsung spraví ve?ký krok vpred, ak medzi smartfóny, ktoré obsahujú ?len? sníma? odtla?kov prstov, prinesie nie?o inovatívnej?ie. Okrem toho sa ?epká aj o novom digitálnom asistentovi.

samsung-galaxy-s8-concept-4
zdroj fotografie: PhoneArena

TIP: Samsung Galaxy S8 bude ma? ?pi?kové zabezpe?enie! Ponúkne sníma? odtla?kov prstov vzadu a skener dúhovky vpredu

Na jeho vývoj si Samsung najal vedcov priamo z Apple, ktorí stoja za asistentom Siri pre iPhony. Vyzerá to tak, ?e to výrobca myslí naozaj vá?ne, preto?e si na svojho nového asistenta s umelou inteligenciou dal prednedávnom patentova? aj názov. Novinka mô?e nies? meno Bixby, ktorý dovolí pou?ívate?ovi ovláda? celý smartfón bez pou?itia rúk . Za ú?elom spú??ania Bixby asistenta je Samsung odhodlaný pou?i? aj hardvérové domovské tla?idlo, ktoré nedávne informácie vylu?ovali. V?etko tak ostáva len v rovine dohadov, preto je mo?né, ?e nás nakoniec Samsung prekvapí. E?te si tak musíme po?ka?, ?i pôjde o pozitívne alebo menej pote?ujúce prekvapenia.

Predstavenie

Prís? má e?te pred MWC 2017

Kone?ne sa dostávame k tomu najdôle?itej?iemu, k dátumu oficiálneho predstavenia. Kolujú správy, ?e nový Galaxy S8 príde na svet e?te pre ve?trhom MWC 2017, na ktorom vä??ina svetových výrobcov predstaví svoje najnov?ie a najlep?ie kúsky. Kórejský gigant by ich tak mohol predbehnú?, ak by svoj triumf predstavil e?te skôr ako oni. Presný dátum zatia? známy nie je. V podstate nie je a? tak dôle?ité, ?i bude novinka predstavená skôr alebo neskôr. Najdôle?itej?ím aspektom bude funk?nos? smartfónu a to, aby sa u? mesiac po odhalení neobjavili ?iadne chyby, ako tomu bolo pri Note 7-ke. Sná? sa Samsung pou?il. Práve bezpe?nos? by mohla by? jedným z dôvodov, pre?o predstavi? S8-ku neskôr a dba? na jeho vysokú kvalitu, aby sa neopakovalo tohtoro?né fiasko. Kvôli dôslednej kontrole sa mô?e doba odhalenia pred??i? zrejme aj do polovice apríla.

galaxy-s8-novy-render

Nový render Samsungu Galaxy S8

Cena

Bude nasledova? predchodcu?

Samsung Galaxy S8 je dlho o?akávaným high-endom. Smartfóny S-línie sa stali legendárnymi, preto?e v?dy prinesú nie?o nové, nevídané. Takáto exkluzivita si zaslú?i aj svoju cenovku, ktorá sa na Slovensku pohybuje v relácii od 470 ? za men?iu verziu Galaxy S7 s plochým displejom. Jeho vä??í brat so zahnutými okrajmi obrazovky stojí 542 ?.

samsung-galaxy-s8-teaser-mwc-2017

Oficiálny event MWC 2017

Nebolo by ?iadnym prekvapením, ak by aj budúca S8-ka niesla podobne vysoké cenovky. Aj napriek cene si isto novinka svojich verných fanú?ikov nájde. Celý technologický svet tak pomaly obracia zrak k nadchádzajúcemu roku, ktorý prinesie mno?stvo skvelých zariadení a Galaxy S8/S8 Edge nebude výnimkou. Sme plní o?akávaní, ?ím nás znova Samsung prekvapí.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]