Sta?í jediný dobrý nápad na to, aby mohli by? zrealizované mnohé ?al?ie. Tento výrok azda najlep?ie potvrdzuje prípad vizionára a filantropa v jednej osobe, Elona Muska. Ten mohol po úspechu svojej prvej spolo?nosti Zip2 zalo?i? viacero ?al?ích, ktoré dnes doslova menia svet.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Musk v?ak ani z?aleka nie je jediným takto úspe?ným ?lovekom, ktorému vychádza takmer v?etko, na ?o siahne. Za zmienku stojí napríklad taký otec opera?ného systému Android, Andy Rubin, ktorý po jeho predaji a nieko?koro?nej práci pre Google zalo?il vlastnú spolo?nos?. Tú dnes poznáme pod názvom Essential, pri?om nás poriadne prekvapila svojimi historicky prvými dvomi produktmi. Teraz si v?ak povieme nie?o aj o spoluzakladate?ovi dnes u? druhého najroz?írenej?ieho opera?ného systému na svete, Paulovi Allenovi. Ten stál po boku Billa Gatesa pri zrode Microsoftu, v?aka ?omu si pri?iel na rozprávkové peniaze u? v pomerne mladom veku.

zdroj fotografie: Stratolaunch Systems

Tieto peniaze sa v?ak rozhodol vyu?i? vo ve?kom a okrem toho, ?e kúpil hne? tri ?portové kluby, medzi ktoré patrí napríklad Portland Trail Blazers hrajúci NBA, zalo?il aj viacero ?al?ích úspe?ných spolo?ností. Najnov?í úspech je pripisovaný jeho firme s názvom Stratolaunch Systems, ktorej sa podarilo vybudova? najvä??ie lietadlo na svete. To nesie názov Stratolaunch aircraft a pre lep?iu predstavu o jeho ve?kosti ti upresníme základné miery. Rozpätie krídel tohto stroja prevy?uje 117 metrov, pri?om jeho váha ?iní 227 ton. Ru?i?ka na váhe v?ak túto hodnotu zobrazuje len v prípade, ?e je lietadlo úplne prázdne. Celkovo aj s nákladom toti? mô?e vá?i? a? úctyhodných 660 ton.

Nenechaj si ujs?
Apple sa sna?il vyrobi? iPhone zo ?peciálneho materiálu, no nepodarilo sa mu to. Essential Phone to dokázal

Aby toho nebolo málo, Stratolauncher aircraft disponuje ?esticou motorov z Boeingu 747, zatia? ?o na prepravu po zemi vyu?íva a? 28 kolies. To, ?e je toto lietadlo také obrovské má na??astie aj svoje reálne opodstatnenie a nejde tak o ?iadne rie?enie Paulových komplexov. Tento stroj toti? slú?i na prepravu raketoplánov do stratosféry. Aj ke? si mo?no myslí?, ?e takéto lietadlo vôbec nie je potrebné a tým pádom nenájde vyu?itie, opak je pravdou.

Spolo?nos? Stratolaunch Systems sa toti? e?te v októbri minulého roka dohodla na spolupráci s firmou Orbital ATK, ktorá tento kolos vyu?ije pre svoju raketu Pegasus XL. Nestane sa tak ale skôr ne? v roku 2019, nako?ko dovtedy musia prebehnú? viaceré testy nielen vo vzduchu, ale aj na zemi.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
100%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]