Technológia NFC (Near Field Communication) sa v prvých Android smartfónoch udomácnila u? pred nieko?kými rokmi. Za ten ?as mohli pou?ívatelia preskúma? jej plný potenciál. Postupne si NFC na?lo vyu?itie aj v smartfónoch od Apple, ktoré s opera?ným systémom iOS 11 roz?íri jeho mo?nosti vyu?itia.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

V prípade NFC sa v podstate jedná o bezdrôtovú mo?nos? prenosu dát medzi dvomi zariadeniami, ktoré sú od seba vzdialené maximálne na 4 cm. Ide teda o komunikáciu na krátku vzdialenos? a mo?nosti vyu?itia sú skuto?ne ?iroké. Pri iPhonoch prvý NFC ?ip zavítal do modelov iPhone 6 a 6 Plus.

Kone?ne dáme zbohom obmedzeniam!

Bohu?ia?, výrobca obmedzil túto technológiu iba na ú?ely platby prostredníctvom Apple Pay, a tak ostali pou?ívatelia ukrátení o ?al?ie funkcie. To sa ale ?oskoro spolo?nos? z Cupertina pokúsi napravi? v iOS 11. Práve táto posledná verzia umo?ní vyu?i? NFC pri omnoho vä??om mno?stve funkcii.

zdroj fotografie: Apple

Nenechaj si ujs?
Video: 100 nových skrytých funkcií, ktoré priná?a iOS 11

iOS 11 umo?ní vývojárom prístup k jadru samotnej technológie a tí ju tak budú môc? zabudova? do svojich aplikácii. Len pripomíname, ?e s NFC si mô?e pou?ívate? zisti? napríklad detailné informácie o tovare v obchode, otvára? ur?ité aplikácie ?i pod?a tagu meni? nastavenia smartfónu. Dokonca mô?e by? táto funkcia vyu?itá aj na sledovanie produktov po?as výroby, teda pri pohybe na montá?nej linke a? po dodanie k obchodníkovi. Mo?nosti sú naozaj rozsiahle a zále?í len na fantázii vývojárov, ako doká?u prístup k jadru NFC vyu?i?. Prístup k nemu získajú na aktuálnom iPhone 7, 7 Plus a ?al?ích budúcich modeloch.

Vývojári dostanú vo?nos?

zdroj fotografie: Apple

V?etky detaily je mo?né zisti? priamo v dokumentácii k NFC technológií. Ak teda chce? aj ty pracova? s jadrom tejto funkcie a upravova? ju pre potreby svojej aplikácie, ?al?ie informácie sa dozvie? na tomto odkaze. Od Apple je skvelým rie?ením prinies? v iOS 11 ?ir?ie mo?nosti vyu?itia NFC. Mnohí majitelia Androidov ale mô?u namieta?, ?e Kalifornský gigant znova len dobieha to, ?o jej konkurencia u? dávno vyu?ila. Ka?dá firma si v?ak svoju cestu razí vlastným tempom.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
33%
Páči sa mi to
67%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]