banner-honor-8

V?etko to za?alo e?te v roku 2007, kedy vizionár Steve Jobs predstavil svetu prvý smartfón v podobe, akú poznáme dnes. Pred uvedením prvého iPhonu existovalo viacero telefónov, ktoré sa tvárili ako inteligentné, no stále im ?osi chýbalo. U? viac ako 9 rokov v?ak pou?ívame skuto?ne inteligentné zariadenia, ktoré za nás doká?u vybavi? mno?stvo náro?ných úkonov a zjednodu?ujú nám tak ka?dodenný ?ivot.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Za týchto 9 dlhých rokov sa smartfóny neustále vyvíjali mí?ovými krokmi. V roku 2008 sme sa do?kali predstavenia vôbec prvého zariadenia, ktoré be?alo na opera?nom systéme Android a rovnako sme tento rok mohli registrova? aj predstavenie legendárneho iPhonu 3G, ktorý spôsobil hotový o?ia?. Takmer ka?dý tú?il vlastni? zariadenie s dotykovým displejom a ?irokou ponukou skvelých hier, ?i aplikácií. Zrejme v?aka tomu predaje smartfónov neustále stúpali. Rok ?o rok sa po?et predaných kusov zvy?oval a spolo?nos? Google so svojim Androidom postupne za?ínala diktova? tempo, a udáva? smer celému technologickému priemyslu. Systém zeleného robota sa tak dnes nachádza na viac ako 85 % v?etkých smartfónov.

Honor 8 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>
slide014-7

Graf predaja smartfónov pod?a jednotlivých spolo?ností od roku 2008 po rok 2015

?aleko v závese stojí spolo?nos? Apple so svojim systémom iOS, ktorý pohá?a 13,9 % inteligentných telefónov. Podiel systému Windows neustále klesá a v sú?asnosti tento systém nájdeme na 0,5 % v?etkých smartfónov, ?o znamená, ?e v priemere ka?dé 200 predané zariadenie disponuje systémom od Microsoftu. Tento softvérový gigant v?ak bude musie? za?a? kona?, preto?e zaznamenal medziro?ný pokles na úrovni 75,2 %. Pokles postihol taktie? spolo?nos? s logom nahryznutého jablka, ktorá predala o 12 % menej smartfónov ako tomu bolo minulý rok v rovnakom ?ase. Systém Android medziro?ne narástol o 6,7 %, no pod?a spolo?nosti IDC tento rast postupne za?ína klesa?.

Opera?ný systém Predaje (2016) Trhový podiel (2016) Medziro?ný rast (2016) Predaje (2020) Trhový podiel (2020) Medziro?ný rast (2020)
Android 1 246,2 85,3 % 6,7 % 1 507,1 85,7 % 4,4 %
iOS 203,8 13,9 % -12,0 % 249,2 14,2 % 3,4 %
Windows 7,2 0,5 % -75,2 % 1,7 0,1 % -23,2 %
Ostatné 3,9 0,3 % -56,5 % 0,8 0,0 % -3,9 %
Spolu 1 461,2 100,0 % 1,6 % 1 758,8 100 % 4,2 %

Celosvetový podiel smartfónov pod?a opera?ného systému (predaje v miliónoch)

Do roka 2020 tak bude medziro?ný rast Androidu predstavova? slab?ích 4,4 %. To znamená, ?e postupom ?asu sa predaje smartfónov ustália na stabilných hodnotách a viac sa u? zvy?ova? nebudú. Mierne by to mohol zmeni? iba dopyt po vä??ích a jemnej?ích displejoch v?aka postupnému rozmachu virtuálnej reality alebo príchod nového revolu?ného opera?ného systému.

TIP: ?o je fragmentácia Androidu a mô?e ju Google vyrie?i??

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]