banner-honor-8Fragmentácia Androidu nie je ?asto pou?ívaný pojem a stretávame sa s ním vä??inou len pri rôznych ?tatistikách Androidu. Fragmentácia sa vä??inou spomína ako problém, ktorý sa od jej vzniku stále len zhor?uje.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ak ste niekedy boli vlastníkom smartfónu mimo Nexus zariadení od Google, ur?ite ste sa stretli s problémovými aktualizáciami alebo skôr ich nedostatkom. Fragmentácia sa mô?e zda? ako technický pojem, ktorý pre priemerného pou?ívate?a absolútne nie je dôle?itý, no v skuto?nosti ho nie je ?a?ké vysvetli?. Android poznáme ako otvorený opera?ný systém, pri?om máme k dispozícii ve?ké mno?stvo zariadení s rôznymi ve?kos?ami displejov, rôznymi parametrami a hlavne rôznymi nadstavbami Androidu. Pre nás pou?ívate?ov je to obrovská výhoda, ke??e ka?dý si vyberieme tú ?pecifickú pre seba, ktorá mu vyhovuje najviac.

android-fragmentation

Na druhej strane sú tu vývojári a aktualizácie Androidu. Ke??e výrobcovia vyu?ívajú otvorenos? Androidu a radi si ho prispôsobujú, vzniká fragmentácia, ?o je problém nielen pre vývojárov aplikácií, ale v podstate aj pre samotných pou?ívate?ov. Vývojári majú problém optimalizova? svoje aplikácie pre ve?ké mno?stvo zariadení a pou?ívatelia vä??inou trpia nedostatkom aktualizácií, ke??e ich distribúcia zále?í od konkrétneho výrobcu a nie od Googlu.

Pre?o je Android fragmentovaný?

Ako sme u? spomínali, Android je otvorený opera?ný systém. Výrobcovia si teda mô?u systém plne prispôsobi? a prinies? tak svojím zákazníkom napríklad systém s lep?ím vzh?adom a viacerými funkciami. Problém v?ak nastane, ke? vyjde nová verzia systému a výrobca, prípadne operátor sa jednoducho rozhodne zariadenie neaktualizova?. Ohrozené sú najmä smartfóny s kompletne prepracovaným systémom, ako napríklad MIUI a aktualizácia v takomto prípade jednoducho nemá zmysel, nako?ko ni? nové by nepriniesla (okrem bezpe?nostných záplat).

Xiaomi-redmi-pro-testujeme

Xiaomi Redmi Pro s nadstavbou MIUI 8

Modifikovanie Androidu je v?ak v niektorých prípadoch aj nevyhnutné. Zoberme si napríklad najnov?í Samsung Galaxy Note 7 so skenerom dúhovky. Android v ?istej podobe jeho vyu?ívanie zatia? neumo??uje a výrobca je tak nútený prinies? túto funkciu vo svojej nadstavbe TouchWiz.

galaxy-note-7-oficialne-11

Okrem toho k fragmentácii prispievajú aj operátori, ktorí svoje zariadenia vybavia napríklad vlastnou bootovaciou animáciou, ?i rôznymi aplikáciami, ktoré radi nazývame ako ?bloatware?. Operátori tým páchajú viac ?kody ako ú?itku a pou?ívatelia musia ?aka? na zd?havé schva?ovanie aktualizácií.

ssdevice-1458245853581_w_755

Pre?o je to zlé?

Dobrou otázkou je, pre?o na tom vlastne tak zále?í. Áno, ve?ké aktualizácie ako napríklad z Androidu 6.0 na 7.0 priná?ajú pou?ívate?om nové funkcie a radi ich testujú. Problém v?ak spo?íva v zabezpe?ení. Google ka?dý mesiac vydáva nové bezpe?nostné záplaty pre Android, ktoré vä??inou prichádzajú s aktualizáciami na nov?iu verziu systému. Znamená to teda, ?e ak e?te be?íte na Androide Gingerbread a výrobca neponúka aktualizáciu, va?e zariadenie bude stále ve?mi zranite?né.

google-security-patches-nahlad

Mô?e to Google vyrie?i??

Vyrie?i? fragmentáciu nie je vôbec ?ahké, no Google u? pri?iel na spôsob, akým ju aspo? trochu zmierni. V poslednom ?ase presúva rôzne systémové aplikácie, ako napríklad Kontakty a Telefón do obchodu Google Play, kde ich je mo?né aktualizova? kedyko?vek a nebude u? nutná aktualizácia na nov?í Android. Dokonca internetový gigant pripravuje aj vyrie?enie bezpe?nostných aktualizácií, ktoré chce zakomponova? do aktualizácií Slu?ieb Google, ktoré, ako vieme, sú nezávislé od verzie opera?ného systému, ?i?e by to vyrie?ilo skuto?ne ve?ké mno?stvo problémov.

google-s-parent-company-alphab

Spolo?nos? neustále pracuje na výhodách pre svetových výrobcov, ktorým ponúka rôzne spôsoby aktualizovania. Vidíme, ?e Googlu nie je ?ivot pou?ívate?ov mimo línie Nexus ?ahostajný a v budúcnosti mô?eme o?akáva? e?te lep?ie slu?by pou?ívate?om. Bohu?ia?, problém fragmentácie a? tak nevnímame, no jedná sa o ve?mi záva?ný problém, ktorý mô?e ohrozi? existenciu Androidu. Je tu teda jedna dôle?itá otázka. Stojí za to otvorenos? Androidu, aby sa neustále prehlboval problém s fragmentáciou? Odpove? na túto otázku necháme aj na vás a napí?te nám do komentárov, ?o si myslíte vy o tomto probléme.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
90%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
10%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.